הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – טז-יח (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – לך לך – טז-יח (למתקדמים)

1. איזה דין יש למלכות בשלב הראשון, דהיינו שהמנעולא בכל הספירות?
2. מדוע בהעלות את המנעולא לבינה התכפלו הדינים? מיהם אלו הדינים?
3. מה היה שוקל אברהם אבינו כאשר הגיע לחרן? מה עלה בידו ומה היה אי אפשר?
4. הסבר מהו "לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך" בפנימיות.

אין תגובות

להגיב