014- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סז-סט למתקדמים

014- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סז-סט למתקדמים

|☆

שיעור שמע:
הורד Mp3

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו סז-סט
1. מה שכרו של מי שהבורא ית' רוצה בו לקבלו לעבודתו?
2. במה ראינו אצל משה רבנו שזכה לעבור בכל השערים של מעלה ואין מוחה בידו?
3. על מה מצביעה המילה "כה" עפ"י אות רס'א?
4. מה ההבדל בין מדרגת ישראל למדרגת יעקב? ועפ"י זה כיצד נפרש את האמירה לבית יעקב לעומת הגדה לבנ"י?
5. מדוע כל אדם בחו"ל הוא דומה כמי שאין לו אלוקה?
6. מהו הטעם שאומר "ה' אלוקיך" לכהן ולא "אלוקינו"? והרי כבר נמצא בא"י.
7. מהו סיפור רבי יוסי עם בנו רבי חייא בפנימיות?

יִתְרוֹ סז-סט
כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב
2082
מלמד כאן על צורת ההתייחסות של האדם במצבים שונים. ב' מצבים עיקריים הם יעקב וישראל שהוא מדרגת הגדלות. כה זו השכינה, וכאשר אדם נמצא עם השכינה יש לדבר איתו דברי תורה. אמירה לשון אמירי העצים שהם רכים, דברי השפעה מימין בכדי לחזק אותו עד שירכוש כוח מעצמו ויצא מהקטנות, בחינת יעקב. לעומת להגיד דברים הקשים כגידים, שניתן להגיד לאדם במדרגת הגדלות, שהם דינים מצד שמאל ולהראות לו את חסרונותיו מפני שיש בכוחו לתת יגיעה ולהתמודד איתם. אדם קטן לא יכול לשמוע ביקורת. מי שמקבל כלים דגדלות ואינו יכול לעמוד בהם, יש לדבר איתו ברכות, מפני שאינו יכול להתמודד עם עבודה קשה.

רנט) וַיִּקְרָא אֵלָיו יְהוָה, מִן הָהָר לֵאמֹר, כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב, וְתַגֵּיד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל. אמר רבי יצחק: אשרי תבחר ותְקָרב ישכון חצריך. אשרי חלקו של אותו האדם, שהקב"ה רוצה בו, וקירב אותו לשכון בתוך היכל הקדוש. שכל מי שהוא רוצה בו לקבלו לעבודתו, רשום הוא שרושמים אותו למעלה, לדעת כי הוא נבחר לפני מלך הקדוש העליון, לשכון במדור שלו. וכל מי שנמצא בו רושם ההוא, עובר בכל השערים של מעלה ואין מוחה בידיו. כשאדם מגיע למדרגה כה גבוהה אז כל השערים פתוחים בפניו הוא מרגיש זאת, והדבר מחייב אותו באחריות גדולה להיות מסוגל ורואי למדרגה גבוהה זו.
רס) אשרי חלקו של משה, שעליו כתוב, אשרי תבחר ותקרב. וכתוב: ומשה ניגש אל הערפל. וניגש משה לבדו אל ה', והם לא ייגשו. כה תאמר לבית יעקב, לנקבות. ותגיד לבני ישראל, לזכרים. אמירה היא לשון רכה והגדה קשה כגיד, כדי שיתעוררו לתקן, לזכרים יש יותר כוח וניתן להעביר להם מסר תקיף יותר, וכן צד הזכר בטבעו הוא משפיע וניתן יותר מהר לתקנו.
רסא) כה תאמר, כמ"ש: כה תברכו. וכתוב, וחסידיך יברכוכָה. כלומר, יברכו כה. אשר כה, המלכות, שנקראת כה. כה תאמר לבית יעקב, באמירה, מצד הדין. ותגיד לבני ישראל. ותגיד, הוא כמ"ש: ויגד לכם את בריתו. וכמ"ש: הגדתי היום לה' אלוקיך. שהגדה הוא רחמים. לבני ישראל, הזכרים הבאים מצד הרחמים.
רסב) שואל רבי יצחק: מהו הגדתי לה' אלוקיך. הלוא לה' אלוקינו, היה צריך לומר? אמר לו רבי שמעון: אלא, האם זה בלבד הוא? הרי כתוב, כי ה' אלוקיך מביאך, אשר ה' אלוקיך נותן לך, כי ה' אלוקיך אש. וכולם כך.

רסג) אלא כל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר מחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. משום שזרע קדוש לארץ הקדושה עולה, והשכינה במקומה יושבת, וזה בזה תלוי. וע"כ משה לא אמר אלוקיך, אלא לאלו שהיו עתידים להיכנס לארץ הקדושה, ולקבל פני השכינה. ומה שלא אמר אלוקינו, הוא משום שמשה לא זכה להיכנס לארץ. ומשום זה, כתוב אלוקיך בכל מקום, משום שהם היו עתידים להיכנס שמה. ולזכות בשכינה הקדושה.
רסד) אבל כאן כתוב, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום לה' אלוקיך. והרי אלו כבר היו בארץ, מהו הטעם שאמר, אלוקיך ולא אלוקינו? אלא הם צריכים להראות ולהודות, משום שהחסד עליון זיכה אותם לכל זה, ושורים בארץ, ונכנסו לארץ ההיא, ועשה עימהם כל הטוב הזה, ומשום זה היו אומרים דברים אלו אל הכהן, שכתוב, הגדתי היום לה' אלוקיך, משום שבא מצד החסד. מובן שמשה שלא נכנס לארץ אומר לעם אלוקיך, אך למה אומר כך לבאים בארץ הנגשים לכהן? אלא בכדי לשבח את עם ישראל ולהבדיל את הכהן שהוא גדול מהם.

רסה) כה תאמר לבית יעקב, למקום הראוי למדרגתם. ותגיד (שזו אמירה קשה) לבני ישראל, למקום הראוי למדרגתם. כי יעקב וישראל שתי מדרגות, יעקב ו"ק וישראל ג"ר. ובמדרגה אחת עולים בז"א. אלא ישראל נקרא שלמות הכול. וע"כ כתוב: ותגיד לבני ישראל, להראות חכמה ולדבר ברוח החכמה את החסד והאמת שעשה להם הקב"ה. כי הגדה רומזת על חכמה. שכתוב: ויגד לכם את בריתו. שתי המדרגות יעקב בקטנות וישראל בגדלות, שניהם בז"א בחזה מלמטה ומלמעלה.
אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי הולך דרך והיה רבי חייא ובני עמי. בעוד שהיינו הולכים פגשנו איש אחד שהיה לוקט עשבים לרפואה. שאלתי אותו: אדם, אגודות אגודות עשבים למה לך? לא זקף ראשו ולא ענה כלום. שאלתי שוב ולא ענה כלום. אמרתי לרבי חייא בני, או שהאיש הזה אטומים אוזניו, או שהוא שוטה או שהוא חכם. ישבתי אצלו ולאחר כך ליקט העשבים קשר אותם וכיסה אותם בעלי תאנה. אמר להם: אני רואה שאתם יהודים ואומרים עליהם שהם חכמים, אם אינני מרחם עליכם עתה, תהיו מרוחקים מבני אדם, כי אני רואה שריח אחד של עשב קרב עליכם ונכנס לגופכם, ותהיו רחוקים מאיש ג' ימים. אלא איכלו אלו שומים (השורשים הפנימיים) הפראיים ותתרפאו. אכלנו מהם ונישן ונקשרנו בזיעה זמן רב. לאחר שהקצנו אמר להם האיש, עתה אלוקים עמכם שמצאתם אותי, כי רפואת גופכם נשלם על ידי. הרשעים משולים לעשבים, כשאדם קושר אותם אגודות אגודות ועסוק בהוצאת הניצוצות מהם, אז או שהוא טיפש שמתחבר עם רשעים הללו, או שבא להוציא מהם ניצוצות וקדושה. אדם חריף הלוקח את התמצית משומים אלו, יכול הוא להתרפא, אך אם לא יהפך ליהיר יותר ויסוג מבני אדם.
כאשר אדם חודר למקומות העמוקים שבתוכו, והולך בצורה של גדלות ומוכן לראות את חסרונותיו ולהשלים את הכלים דרכם יוכל לתקן. ואם לא ראוי למדרגה, רצונות גדולים אלו יסיטו אותו מהכלל וירחיקו אותו כמצורע נפרד.
תגיות: דרגת יעקב, דרגת ישראל

אין תגובות

להגיב