015- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ע-עב למתקדמים

015- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ע-עב למתקדמים

שיעור שמע:
הורד Mp3

 

יִתְרוֹ ע-עב
כֹּה תֹאמַר לְבֵית יַעֲקֹב

רסט) בעוד שהיינו הולכים אמר לנו: כל אדם צריך לדבר עם אדם אחר כפי דרכיו. לנקבה לפי דרכיה, ולגבר כפי דרכיו. ולגבר שבגברים כפי דרכיו כמ"ש: כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל.
רע) אמר להם: ראיתם שלא הרימותי את ראשי ולא דיברתי עמכם, משום שאבי היה חכם בעשבים יותר מכל בני דורו, ולמדתי מאבי דרכי העשבים, ובכל השנה משכני ביניהם.

רעא) ועשב הזה שראיתם, אותו כוח של רֵשע, כיסיתי אותו בעלי תאנה אלו, כמו שכוסה אדה"ר בעלי תאנה – שהם השורש לכל הכשפים והקוסמיות שבעולם, כי בביתי יש מקום אחד לצד צפון שזה צד הגאווה שמצפון תפתח הרעה, ובמקום ההוא תקוע ריחיים אחד וממנה יוצא איש אחד עם שני ראשים. שלכאורה יש ב' ראשויות, אחד של הקב"ה ואחד שלו, וחרב שנונה בידו, ובכל יום מצער אותנו, ואני לקטתי עשב זה, בואו אחרי וראו מהו כוחו של עשב זה, שהאלוקים העליון גילה בעולם, ואין מי שידע דרכיו בכל בעולם.

רעב) הלכנו אחריו, בעוד שהיינו הולכים בדרך, כפף עצמו לנקב אחד שבעפר, ושם מעשב ההוא לתוך הנקב, יצא נחש אחד וראשו גדול. לקח חבל אחד וקשר אותו כגדי אחד. הינו יראים, אמר לנו בואו אחרי.

רעג) עד שהגענו אל ביתו, ראינו מקום ההוא בחושך, אחר כותל אחד. לקח נר אחד והדליק אש מסביב מקום ההוא של הרחיים. אמר לנו: ממה שראו לא תפחדו ולא תדברו כלום. הריחיים בחינת נצח הוד, בהם שוחקים ומעלים מ"ן וביקוש לצדיקים.
רעד) בתוך כך, התיר את הנחש מקשריו, וכתש במכתשת מעשב ההוא, ושם אותו בראש הנחש. נכנס הנחש בעין הרחיים ההוא, ושמענו קול עד שכל המקום נזדעזע. רצינו לצאת, אחז בידינו האיש ההוא ואמר, אל תפחדו קרבו אצלי.
רעה) בתוך כך יצא הנחש משם והיה שותת דם. לקח האיש מעשב ההוא, ושם בראשו כבתחילה. נכנס הנחש בעין הרחיים מהם יצא איש אחד בשני ראשים, ונחש שורה מסביב צוארו. ונכנס ויצא בעין הריחיים שלש פעמים, והיה אומר: זקיטא זקיטא, הוא מין שרץ, או לאמו שלמקום ההוא הוליכה אותו. שני ראשים הם הרצון לקבל והרצון להשפיע כוחות במאבק הפנימי שבאדם.

רעו) בתוך כך נעקרה הריחיים ממקומה, ויצאו האיש והנחש, נפלו ומתו שניהם. ואנו היינו מתייראים מאד. אמר לנו האיש, זה הוא כוח העשב שלקטתי לפניכם, ומשום זה לא דברתי עמכם, ולא הרימותי ראשי בשעה שקרבתם אלי.
מקור הפחד הוא בחוסר אמונה ביכולת להתמודד עם הרצונות לקבל הגדולים. בכל מפגש עם החיים יש כוח פנימי המאפשר קשר ודבקות בהשם. אין רצון לקבל גדול שאתה פוגש בתוכך, שאין בו ניצוץ אלקי, וידיעה כיצד להתקשר לכוח זה יאפשר להפיק ממנו קדושה.
רעז) אמר לנו: אלו היו יודעים בני אדם חכמה מכל מה שנטע הקב"ה בארץ, וכוח כל מה שנמצא בעולם, היו מכירים כוח ריבונם בחכמה גדולה. אבל לא הסתיר הקב"ה חכמה זו מבני אדם, אלא כדי שלא יסורו מדרכיו, ולא יבטחו בחכמה ההיא וישכחו את הקב"ה. לכאורה יש כוח גדול מאד בעשבים וה' הסתיר אותו כי אז האדם היה עוזב את השם וחושב שהכוח נמצא בשליחיו יתברך. כאשר רואים דברים פלאיים אצל האדם, עליו לפרש אותם נכון ללא גאווה ולהפנים שהכל מהשם.

רעח) הלכו לרבי שמעון שאמר להם וודאי חכם היה: אין עשב ועשב הנולד בארץ, שלא תהיה בו חכמה רבה, וכוח גדול בשמים. אפילו ריקנים שבישראל יש בהם כוח גדול וכן בעקו"ם, ואפילו בעשבים המשולים לרשעים. יש בהם שורש גבוה שניתן להתחבר אליו. בוא וראה מן האזוב. שבכל מקום שרצה הקב"ה לטהר את האדם, באזוב הוא נטהר. משום שיתעורר כוחו של מעלה שנפקד עליו. כי כוח ההוא שנפקד עליו, כשמתעורר, הוא מבער את רוח הטומאה, והאדם מיטהר. ועליך אני אומר: ברוך הרחמן שהצילך. הצלה מהאשליה שרואים כוחות חיצוניים גדולים, ולא שוכחים שהכל מהשם.
כל קשר שלנו עם הבריאה, עם הסביבה משפיע על הנפש. לכן יחשיב כוח הקדושה, וילמד להיזהר מהכוח של הטומאה. האזוב העשב השפל והנמוך הוא מטהר את האדם, וכך אדם יכול לטהר עצמו רק אם בא בשפלות.
החכם לא הרים ראשו מהעשב, מפני שכאשר אדם עסוק בעבודת השם, ומנסה להפסיק ולא להיות מרוכז בהוצאת הניצוץ הקדוש, עלול לסטות מהדרך. אל תרצה להתכלל עם כל דבר שמגיע אליך. אלא בהתאם לדרגתך, עליך להיות מרוכז במעשיך ולא ליפול בפיזור נפשי.
תגיות: עשב, ניצוץ קדושה

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו ע-עב
1. עם איזה פסוק הוכיח רבי יוסי את דברי האיש שפגשו שאמר "כל אדם צריך לדבר עם אדם אחר כפי דרכיו"?
2. מהו הנקרא להיות חכם בעשבים?
3. מהו כוחו של עשב ביודענו שהרשעים משולים לעשב?
4. מדוע לא הרים אותו איש את ראשו כאשר פנו אליו רבי יוסי ורבי חייא?
5. מיהו בפנימיות אדם בעל שני ראשים ומיהו הנחש הנאבק עימו? מה כוח העשב שגרם לנחש לצאת ממחבואו ולהיכנס למלחמה מאחוריי הריחיים באיש בעל שני הראשים ומדוע שניהם מתו?
6. מדוע הסתיר הקב"ה את החכמה שנמצאת בעולם מבני אדם?

אין תגובות

להגיב