027- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קו-קח למתקדמים |☆ תגיות:...

027- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קו-קח למתקדמים |☆ תגיות: תפילה לעני, רבי שמעון

p style="text-align: justify;">

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קו-קח

לֹא יִהְיֶה לְךָ

תַּלְמִיד חָכָם הוּא הֶעָנִי הָרָעָב לֶקֵשֶׁר עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרֵך.

הוא לא שואל בתורה כדי לדעת חומר סתם, אלא כדי להתקשר. השלמות בעולם הזה היא לב שבור, לב שמשתוקק לחיבור, ומצטער על הריחוק מהשם.

אנשים רדודים העוסקים בחיצוניות "אוכלים אוויר" ומשתוקקים לתענוגי שווא, ואפילו לא מבינים מה חסר להם. הם ישנים מדושנים בשומן חיצוני, ולא מרגישים כלל ברעב הנשמה. עני אמיתי מתגעגע ורעב לקשר ודבקות. מיומנות תפילת העני היא שאלה, היא החיסרון שיש לפתח.

בתווך בין יהודי הנק' אדם – לבין עובד עבודה זרה, נמצא ישמעאל וְהוּא יִהְיֶה, פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל, וְיַד כֹּל בּוֹ; וְעַל-פְּנֵי כָל-אֶחָיו יִשְׁכֹּן. כלומר יש בו שם אדם, אך הוא פרא ובדרגה גבוהה יותר מעובדי עבודה זרה. הוא עבד להשם, אך לא בדרגת בן. תפקידו לשלוט על העולם הגשמי כדי שיבטלו את העבודה זרה ובכך נסללת הדרך להגיע ע"י ישראל לתכלית הנרצית. תפקידם כלל לא שייך לישראל שעבודתו לפתח השתוקקות לחיבור ואהבת כולם את השם.

תיב) ואם במקרא הזה וְהוּא יִהְיֶה, פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל, וְיַד כֹּל בּוֹ; וְעַל-פְּנֵי כָל-אֶחָיו, יִשְׁכֹּן – שהוא פָתח בו פֶתח, לא יכולנו להיכנס בו להבין אותו על בוריו, דברי תורה הסתומים על אחת כמה וכמה. אוי לדור שרבי שמעון יסתלק ממנו. כי כשאנו עומדים לפני רבי שמעון, מעיינות הלב פתוחים לכל עבר, והכול מתגלה, וכשנפרדנו ממנו, אין אנו יודעים כלום, וכל המעיינות סתומים. כך עלינו לבוא בחרדת קודש אל הספרים שהשאירו לנו חכמים, שבלעדיהם היינו כעוורים מגששים קיר באפלה.

תיג) אמר רבי חזקיה: ויאצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים איש הזקנים. כנר הזה שמאירים ממנו כמה נרות. והוא נמצא על שלמותו, שלא נחסר ממנו כלום, מחמת שהדליקו ממנו הנרות. כך רבי שמעון בן יוחאי בעל הנרות, הוא מאיר לכל, והאור לא סר ממנו ונמצא על שלמותו. הלכו עד שהגיעו אצלו.

תיד) כשהגיעו אצלו, מצאו אותו, שהיה יושב ועוסק בתורה, והיה אומר: תְּפִלָּה, לְעָנִי (לשכינה הקדושה, המלכות שהיא ענייה ודלה מפני שעדיין אין לה את התיקון הראוי לקבל את המגיע לה) כִי-יַעֲטֹף  וְלִפְנֵי יְהוָה, יִשְׁפֹּךְ שִׂיחוֹ. כל התפילות של ישראל הם תפילה. ותפילת העני עליונה מכולם, משום שזו עולה עד כיסא הכבוד של המלך ומתעטרת בראשו. והקב"ה משתבח בתפילה ההוא, ע"כ (בעיקר) תפילה של עני נקרא תפילה. מקום האהבה של האדם נק' עני, כמובן שאין מדובר על עני בגשמיות אלא מי שמשתוקק ממש לרוחניות קשר וחיבור עם השם, כפי שאומרים חז"ל: אין עני אלא בדעת.

תטו) כִי-יַעֲטֹף  . עטוף זה אינו עטוף של כסות, שהרי אין לו כסות. אלא כתוב כאן, כִי-יַעֲטֹף. וכתוב שם, העטופים ברעב (מגלה חיסרון באני של האדם). אף כאן, כי יעטוף הוא ברעב. וְלִפְנֵי יְהוָה, יִשְׁפֹּךְ שִׂיחוֹ, שיצעק לפני אדונו. וזה נוח לו לפני הקב"ה, משום שהעולם מתקיים בו, בשעה שלא נמצא מקיימי עולם אחרים בעולם. אוי למי, שעני ההוא יצעק עליו לאדונו, משום שהעני קרוב אל המלך יותר מכולם כמ"ש: והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני.

תטז) ולשאר בני העולם, פעמים ששומע ופעמים שאינו שומע. משום שמשכן של הקב"ה הוא באלו כלים השבורים. שכתוב: ואֶת דַכָּא ושפל רוח. וכתוב: קרוב ה' לנשברי לב. וכתוב: לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה.

תיז) מי שגוער בעני, גוער בשכינה. שכתוב: ואת דכא ושפל רוח. וכתוב: כי ה' יריב ריבם. כי האפוטרופוס שלהם הוא גיבור ושולט על כל, שאין צריך לעדים, ואינו צריך לדיין אחר, ואינו מקבל משכון כשאר הדיינים. ואיזה משכון הוא מקבל? נשמות של בני אדם כמ"ש: וקָבע את קובעיהם נפש.

תיח) תפילה לעני. כל מקום שנקרא תפילה, הוא דבר עליון, שהיא עולה למקום עליון. מוחין דז"א נקראים תפילה של ראש, התפילין, שהמלך מניח אותם.

תיט) ראה רבי שמעון שבאו אצלו, הסתכל בהם ואמר להם: אוצר היה לכם ונאבד מכם, ששמעו דברי תורה ושכחו אותם (שכחו את ה' בדברי התורה). אמרו לו, ודאי שפֶתח עליון פָתח אדונִי, ואין אנו יכולים להיכנס בו.

תכ) אמרו לו שאינם מבינים את תחילת הפסוק: וְהוּא יִהְיֶה, פֶּרֶא אָדָם וסוף המקרא אנו רוצים לדעת שכתוב: וְעַל פְּנֵי כָל אֶחָיו, יִשְׁכֹּן. מהו, על פני כל אחיו? כי בירורו של כל המקרא אנו יודעים. וזה אין אנו יודעים, כי סוף המקרא אינו נראה כראשו.

תכא) מוכיח אותם רבי שמעון על עצם הדבר שהפסוק אינו ניראה בתחילה כשייך לסוף, שהרי ברור שהבעיה היא בהבנה שלם. אמר להם: הכול הוא דבר אחד, ובמדרגה אחת עולה. כמה פנים לפנים יש להקב"ה. יש פנים המאירים, פנים שאינם מאירים, פנים תחתונים, פנים רחוקים, פנים קרובים, פנים שבפְנים, פנים שבחוץ, פנים של ימין, פנים של שמאל. שדרכי ההשגחה מופיעים בדרכים שנות.

תכב) אשרי הם ישראל לפני הקב"ה, שנאחזים בפנים העליונים של המלך, בפנים שהוא ושמו אחוזים בהם, והוא ושמו אחד. ושאר העמים אחוזים בפנים הרחוקים, בפנים התחתונים. ומשום זה הם רחוקים מגוף המלך. כי אנו רואים, כל אלו המצרים קרוביו של ישמעאל, וכמה אחים וקרובים היו לו, וכולם היו בפנים התחתונים באלו פנים הרחוקים.

תכג) ובשביל אברהם, כשנימול ישמעאל, זכה, ששׂם משכנו וחלקו במקום השולט על כל אלו פנים הרחוקים ותחתונים, על כל אלו הפנים של שאר העמים כמ"ש: יָדוֹ בַכֹּל, אשר כל, פירושו יסוד. ומשום זה על פני כל אחיו ישכון. כלומר, ישים משכנו וחלקו למעלה מכולם. ידו בכל. השולט על כל שאר הפנים שלמטה. ומשום זה, על פני כל אחיו, ודאי שהם לא זכו כמוהו.

תכד) באו תלמידיו ונישקו ידיו. זהו שאנשים אומרים, יין מתחזק על שמריו ומעיין הבאר מתעטר על קשר העפר והפסולת שמכסה אותו, שמתוך הדוחק שלו לפרוץ העפר, נובע ביותר כוח. כן ישמעאל התחזק בשליטתו על כל הפסולת של אחיו, שהם הפנים המרוחקים והתחתונים. אוי לעולם כשיסתלק אדוני ממנו. אוי לדור שיקרה בזמן ההוא. אשרי הדור שמכיר את אדוני, אשרי הדור שהוא שורה בתוכו.

תגיות: תפילה לעני, רבי שמעון, תפקיד ישמעאל בעולם

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קו-קח
1. מה לומד רבי חזקיה מכך שכתוב שמשה רבנו האציל מרוחו על שבעים זקנים?
2. מדוע לפי דברי רשב"י תפילה לעני היא עיקר התפילה?
3. מה הקשר בין תלמיד חכם לעני?
4. מדוע שומע הקב"ה דוקא תפילת עני?
5. מי שגוער בעני גוער בשכינה. מה הקשר ביניהם?
6. מהו הפתח בדברי תורה שגילו אותו רבי יהודה ורבי חזקיה בדברי רשב"י ומה הוא שלא הבינו בהמשך הפסוק?
7. מהי דרך ההשגחה של הבורא על נבראיו? כיצד זה מסביר לנו את חוסר הבנתנו?
8. מה תשובת רשב"י לרבי יהודה ורבי חזקיה על הכתוב על פני כל אחד ישכון?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב