016- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – מו-מח למתקדמים|☆ תגיות:יבום, בעל...

016- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – מו-מח למתקדמים|☆ תגיות:יבום, בעל ואישה

מִּשְׁפָּטִים מו – מח

הַסַבָּא

קמז) ומשום כך, אישה אינה מתיישבת כראוי עם בעל שני, משום שרוחו של הראשון דופק בה, ואז היא זוכרת אותו תמיד, ובוכה עליו או נאנחת עליו, כי הרוח שלו דופק במעֵיה כנחש, ומקטרג על רוח האחר, שנכנס בה מהבעל השני. עד זמן רב מקטרגים זה בזה.

קמח) ואם העביר התגבר, זה שנכנס מבעל השני, לאותו הרוח שהיה ראשון, מבעל הראשון, זה הראשון יוצא והולך לו. ולפעמים שהראשון דוחה את השני, ונעשה לו מקטרג, עד שמוציאו מן העולם. ומשניים והלאה, כלומר אחר שמתו שני בעליה, לא ייקח אדם את האישה ההיא, כי מלאך המוות התחזק בה. ובני העולם אינם יודעים, כי הרוח הזה, של בעל הראשון, כיוון שהתחזק וניצח לרוח האחר השני, ודחה אותו מן העולם, מכאן ולהלאה לא יתערב איש אחר עימה. לרוח הראשון יש משמעות חזקה וקשה לגבור עליו, וכשהוא מצליח הוא מתחזק עוד יותר. כאשר אדם עובר חוויה חזקה שמשאירה בנפשו רושם עז אותו הוא מנסה לשכוח ע"י חוויות וריגושים אחרים להעביר את החוויה הראשונה, אך הוא רואה שאינו מצליח, ויותר מזה כל דבר מזכיר לו עוד את החוויה אותה הוא מנסה לשכוח. כלומר החוויה המתקנת עוד מחזקת את המקרה הראשון, ולכאורה יש לו סוג של בעיה נפשית שאינו יכול להתגבר עליו ללא גלגול.

אך אם הרושם הראשון היה טוב וחיובי, זוהי קניית מדרגה שנשארת בו. וכך אדם שקיבל חינוך טוב וסביבה ראויה, גם אם בעתיד עושה שטויות, עדיין הרושם של האמת, וגודל החוויה נשאר בו.

קמט) חברים! הרי אני יודע שבמקום זה יש לכם להקשות ולומר, אם כן לא מת בדין הבעל השני, ולא דנו אותו מלמעלה, אלא הרוח של הבעל הראשון דחה אותו? אלא, הכול הוא בדין, כי דנים למעלה, שינצח פלוני לפלוני, או שלא יקטרג פלוני על פלוני. ומי שלוקח אלמנה, דומה כמי שנכנס לים שהוא המקום הגולמי של המלכות, ועדיין לא בא לידי קיום, עוד לא עלה ליבשה, מקום מסוכן.  כשנושבים רוחות חזקות, בלי חבלים, ואינו יודע אם יעבור בשלום או שיטבע תוך התהומות. הסיבה שמדבר על אלמנה ולא על גרושה, שאף היא כשנישאת מחדש נוצר בה מאבק בין הרוחות, אלא אלמנה לא בחרה במצבה. אך ישאל אדם את עצמו למה לו להיכנס לסיכון.

קנ) ואם זה שנכנס עתה, רוח השני, התחזק וניצח את רוח הראשון, ראשון יוצא משם והולך לו. לאיזה מקום הלך לו, ומה נעשה ממנו? שאלות אלו בארבע מאות שאלות, שהיו שואלים על מגדל הפורח באוויר. ולא השיב עליהם אדם עד שבא שלמה המלך, ובירר כל אחת ואחת על תיקונה.

קנא) זקן זקן, בתחילה היה לך לשמור דרכך ולהסתכל בתחילתך, אבל עתה אין השעה להסתתר, השב בגבורתך. רוח ההוא שיצא איפה הלך? בכה ואמר: חברים, כל אלו הבכיות שבכיתי לא בשבילכם היה, אלא יראתי מפני רבון העולם, שגליתי דרכים סתומים בלא רשות. אבל גלוי לפני הקב"ה שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד אבי, אבל רצוני לעבודתו. ואני ראיתי יקר של אחד מכם בעולם ההוא, והאחר אני יודע שגם הוא כך, אלב לא היה גלוי לפני, ועתה אני רואה.

קנב) רוח שיצא איפה הלך? דוחים אדם מפני אדם, בכמה דרכים סתומים נדחים. רוח הראשון שנדחה מפני שני איפה הלך? רוח ההוא יוצא והולך ומשוטט בעולם, ולא ידוע, והולך אל הקבר של אדם ההוא, ומשם משוטט בעולם, ונראה בחלום לבני אדם, ורואים בחלום הצורה של אדם ההוא, ומודיע להם דברים לפי דרכו של רוח ההוא הראשון שנמשך ממנו, כמו שהוא בעולם ההוא, כן משוטט זה ומודיע בעוה"ז.

קנג) וכך הולך ומשוטט בעולם, ופוקד תמיד לקבר ההוא, עד שהרוחות פוקדים בקברים של הגופים, שאז בא גם הרוח עצמו של בעל הראשון אל הקבר לפקוד את גופו. ואז רוח הזה, שהוא רק חלק מן הרוח העיקרי, מתחבר ברוח שלו העיקרי, ומתלבש בו והולך לו. וכשהרוח נכנס למקומו, הוא מתפשט ממנו. ויש לו מקום באלו היכלות שבגן עדן, או לחוץ, לפי דרכיו של כל אחד ואחד, ושם מסתתר.

קנד) וכשהרוחות פוקדים את עוה"ז, הנה המתים שמומצאים אצל החיים, אינם נמצאים אלא בהמשכת הרוח שהבעל עוזב באשתו בביאה הראשונה, ובו מתלבש רוח האחר העיקרי.  א"כ,  תועלת הוא לרוח, ואישה זו עושה תועלת לכל. כי ע"י הרוח שעזב בה בעלה, מזדקק הרוח אל החיים? אינו כן, כי אם לא הייתה נישאת לאחר, ורוח הראשון לא היה נדחה מפני איש האחר, בעל השני, תועלת אחר היה לו באופן אחר, ולא היה מתייגע בעולם כמו שהוא מתייגע, ולא היה מזדקק אל החיים שבעוה"ז, כמו שהוא משוטט כאן וכאן.

קנה) א"כ, האם זיווג השני של אישה לא היה מלמעלה, כי אמרת שנדחה איש מפני איש? אלא, היא בת זוגו ממש של הבעל השני, והראשון אינו בן זוגה ממש. וע"כ שני הזה שלו היא, וכשמגיע זמנו ולוקח אותה, נדחה הראשון מפניו. כי לא נדחה רוח הראשון שהיה באישה, אלא משום השני, שהוא בן זוגה. הרי שזיווג השני הוא מלמעלה. נראה לכאורה שהזיווג השני טוב מהראשון, אלא זה נכון רק כשמצליח לדחות את הראשון.

קנו) וכל אלו הבעלים השניים, הנדחים מפני הבעלים הראשונים, הראשונים היו בני זוגם של האישה, ולא אלו. ומשום זה אין להם קיום עימהן, ונדחה רוח השני מפני רוח הראשון. ומשום זה, מי שלוקח אלמנה, קוראים עליו, ולא ידע כי בנפשו הוא, כִּי-חִנָּם, מְזֹרָה הָרָשֶׁת  בְּעֵינֵי, כָּל בַּעַל כָּנָף שלא ידוע אם היא בת זוגו ממש או לא. יוצא שכל זיווג עם אלמנה מסוכן. אלא דברים אלו אינם מדברים רק על גילגולי נשמות, אלא קיימים במהלך החיים.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים מו-מח
1. מדוע אישה אינה מתיישבת כראוי עם בעל שני היכן המחלוקת?
2. מה קורה אם רוח הבעל הראשון, אם נדחה מפני רוח הבעל השני?
3. מה אנו למדים מכך ששני בעלים מתו לאישה ומדוע?
4. לאן הולך רוח הראשון הנדחה מפני רוח שני? והרי לקביעות צריך, אם לא לעולם הזה לעולם האמת.
5. האם יש תועלת לכך שאישה נשאת לבעל שני הדוחה רוחו של בעל הראשון? שהרי זו בסופו מוצאת את מקומה בהיכלות של גן עדן ולא בחוץ והרי מצאה מקומה ע"י כך.
6. כיצד נדע אם זיווג של בעל שני לאלמנה הוא ראוי או שאינו ראוי?
7. מדוע מסוכן להתחתן עם אלמנה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב