048- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמב-קמד למתקדמים |☆...

048- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קמב-קמד למתקדמים |☆ תגיות: ארבע נזיקין באדם

מִּשְׁפָּטִים קמב – קמד

סדר דינים בהלכות נזיקין

הַיּוֹשֵׁב בְּטַל וְאֵינוֹ לוֹמֵד צָרִיך לְשַׁלֵּם!

דין בא על הרצון לקבל, כלומר שנותנים לאדם להכריע כיצד לפעול בדבר בכדי לראות מהי האמת, אותה ניתן לגלות רק בקו אמצעי דהיינו לשמוע את השמאל ואת הימין. כדי שהדין יהיה דין אמת באדם עליו לצאת מעצמו ולשמוע מה רוצה הבורא.

כאשר אדם דן את עצמו מתוך הגאווה והאנוכיות שבו, דהיינו שנותן את השליטה לשפחה שבנפש במקום לגבירה, גורם הוא בכך נזקים עליהם עליו לשלם לשכינה הקדושה הם בגין השביתה מהלימוד, בנוסף על הבטלן לשלם שרפו ידיו מלימוד התורה, דהיינו שכבר למד אך בצורה רדודה ובלי תשומת לב, ולשלם על בריאת מלאכי חבלה, ולשלם גם על בושת, דהיינו ביזוי התורה, זה שהשפיל את פנימיות התורה והאדיר את החיצוניות, וכן את החיצוניות של העולם הזה שמנשאים מעל הערכים של אהבת השם. האמת מצויה, אינה יקרה ואנשים לא באים ללמוד בלילה ללמוד פנימיות, לא מוכנים לשלם באנוכיות שלהם.

מי שנפל לכלא הנפשי האמור בגלל שפיטה פנימית לא נכונה, יכול לתקן ע"י מצוות התפילין הנותנת לאדם כוח לעשות את העבודה, ע"י מלאכים/כוחות המשמשים את הגוף כנגד תפילין של יד וכוחות של נשמה בחיבור לתפילין של ראש. וכמובן התיקון הכללי של קיום תורה ומצוות עם כוונה ולימוד פנימי.

צד הרצון של השליטה הקשה מהזכר, כנגד עוון ומשחית של השור המועד. שן השור פוגם במאכלות אסורים, בקרן הוא פוגע ושורף את אותם חלקים המבקשים קדושה והשפעה. הנקבה הרעה לילית גורמת לשכינה להיות בכלא הגלות, היא שובה אותה ולא נותנת לה לבוא לידי ביטוי גם כשרוצים, ואפילו מתעורר באדם רצון לחופש הוא קשור, זה הבור, צד הנקבה שמושך למטה. המבעה – זו התשוקה הנפשית הגדולה לס"א. אדם בליעל הוא בחינת המבעה, שולח את כל כוחותיו כשהוא ער או ישן ומכלה את כל התבואה, את הדברים הטובים שכבר הושגו, משחית.

 

תמה) קום משה, לסדר דינים בהלכות נזיקין בסדר של הויה. שהוא כמ"ש: רֶכֶב אֱלֹהִים, רִבֹּתַיִם אַלְפֵי שִׁנְאָן, רכב אלקים היא המרכבה שמעבירה ומחברת בין הג"ר למלכות שהם שור נשר אריה אדם. כי מצד ימין, ששם הויה, כך בסדר ד' החיות, אדם אריה נשר שור. אשר שור והבור והמָבעֶה וההֶבער ד' אבות דנזיקין, גבורה, לאחרונה. ולפי השינוי הנעשה בהם, כך התנועה והסדר של החיות מצד הקדושה, מצד ימין. והחיות של צד האחר, הנזיקין שבשמאל, כך סידורם, שנא"ן, שהוא שור נשר אריה אדם. משום זה ההתחלה שלהם השור, קשור בד' אבות נזיקין, השור והבור והמָבעֶה וההֶבער, והסיום שלהם אדם, שהוא מועד לעולם. רשב"י מבקש ממשה ללמד לאילו סוגי נזיקין מועד האדם בדרך השם.

תמו) אֲדֹנָי שְׂפָתַי תִּפְתָּח  וּפִי, יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ. אדני בהפיכת האותיות היא דינא. אמרו בעלי המשנה: דינא דמלכותא דינא, משום שהמלכות נקרא אדני, אותיות דינא, כל הדינים בשם הזה נידונו. ונידונים בד' ובג'. בד', היא השכינה שכנגד ג' אבות, שהיא רביעי אליהם. בג' הוא עמוד האמצעי, ז"א, חג"ת, דיין אמת. דיין לדון מצד אדנ"י, מלכות, ששם דיין אמת. ומצד שם אלוקים, בינה, הוא שופט. שנאמר, כי אלוקים שופט. משמע שיש דין מצד דינא ודין מצד אדני. הדין פועל כשמישהו פוגם בכלל, בשכינה הקדושה.

תמז) הדינים הם: א. לדון בנזקי שור. ב. לדון בנזקי בור. ג. לדון בנזקי אש. ד. לדון בנזקי אדם. ה. לדון בדין ארבעה שומרים, שומר חינם, ושומר שכר, והשואל, ונושא שכר. כנגדם ארבעה דינים, דין חלוקת השותפים, דין חלוקת קרקעות, דיני עבדים ושפחות, דיני תובע ונתבע בכמה מיני תביעות של חיוב ממון, וגזל ואבדה או שמזיק לחברו, והורגו באחד מד' מיתות ב"ד.

תמח) אדון, הקב"ה באדנ"י, כי אדון מלשון דין. לדון בכל מיני דינים, לשפחה רעה כי תירש גבירתה, שממנה נמצאים כל הנזקים, שהם מלאכי חבלה, שמהם נשמות הרשעים. שנשמות הרשעים הן המזיקים שבעולם. אל אחר הוא מזיק גזלן רשע, ובת זוגו הוא סם המוות.

תמט) צריך לשלם על הנזק שֶבֶת ובושת וריפוי צריכים לשלם לשכינה ובניה, שהם ישראל. שבת, ביטול תורה שהס"א ביטלה מהבנים. ריפוי, שגרמה להם להתרפא מדברי תורה. נזק, בכמה נזקים של מלאכי חבלה בעלי משחית אף וחימה. בושת, שהיו מבזים את השכינה באלילי שקר שלהם, והיו אומרים, איה אלוקיך. וכמה גזלות גזלה שפחה הרעה, שכתוב בה, גזילת העני בבתיכם.

תנ) כמה ברכות גזלה שפחה הרעה מהשכינה, בכובד המס, ובכובד כמה דינים משונים על בניה, וכמה קורבנות של ביהמ"ק שביטלה מהמטרוניתא. ובושת של המטרוניתא, שנשארה ערומה מד' בגדי זהב, המאירים מד' טורי אבן, חו"ג תו"מ, בי"ב אבנים מרגלית, שכל אחת מחו"ג תו"מ כלולה מג' קווים, והם י"ב. מעיל בכמה זגים ורימונים. וד' בגדי לבן, שבהם הייתה המטרוניתא מתקשטת לפני המלך. כמ"ש: וראיתיה לזכור ברית עולם. וגזלת הגבירה, השכינה, כמה מאכלים של הקורבנות.

תנא) שור המועָד גבורה דקו שמאל, בעלה של השפחה רעה, נכנס לבית המלך אדונו, בארבעה אבות נזיקין שלו, עוון, משחית, אף וחימה, שכולם מועָדים לקלקל. בגופו הרביץ על הכלים, מזבח, מנורה, שולחן ושאר כלים, רבץ עליהם ושבר אותם. ובשן שלו, אכל כל הקורבנות והמאכלים של השולחן. והשאר ברגליו רמס. ובקרן שלו הרג כוהנים ולויים, הרס הכול, חילל ממלכה ושריה.

תנב) הבור, הוא נקבה הרעה, לילית, בבית שלה, בית האסורים, חטפה שפחה הרעה את המטרוניתא ובניה, ישראל, בגלות שלה, ושמה אותם בכמה שרשראות, ואסרו בניה, ידיהם קשורים לאחור. כמ"ש: היא ישבה בגויים. ולא עוד אלא, כָּל מְכַבְּדֶיהָ הִזִּילוּהָ כִּי רָאוּ עֶרְוָתָהּ, גַּם הִיא נֶאֶנְחָה וַתָּשָׁב אָחוֹר.

תנג) הקליפה הרעה, זונה, הֶבער, אש, שכתוב: ויצת אש בציון. אח"כ בא אדם בליעל, רשע, רביעי לאבות נזיקין, מָבעה, שלומדים בו, אדם מועד לעולם בין ער בין ישן שאפילו בחלום הוא חוטא בהגיגים המשאירים רושם בנפשו ומרחיק מעצמו את האמת את השכינה הקדושה, ושילח את בעירו, המחנות שלו, ואכל וכילה וקצץ כרמים ופרדסים של ירושלים, והשחית הכול.

תנד) ריבון העולם, אתה אמת ותורתך אמת, נתת לנו מצוות תפילין, שלצדיקים גמורים הוא שכר כפי מעשיהם, שהם פאר על ראשיהם. והם משמשים בזה את אביהם ואימם, זו"ן. כמו הגוף, שכל איבריו משמשים אל הראש. וכך האישה, המלכות ותפילה של יד, משמשת לבעלה, ז"א. כך אדם המניח תפילין משמש את ליבו ואת מוחו, הצדיק רואה בזה עבודת השם חשובה.

תנה) יש מלאכים המשמשים את הגוף ומלאכים המשמשים את הנשמה. וכמו הפרש בין גוף לנשמה, כך הפרש בין מלאכים של גוף ומלאכים של נשמה. ויש נשמה לנשמה, ומלאכים למלאכים. אלו נשמה לנשמה מאצילות, כולם אחד, אין בהן פירוד. ואע"פ שבדרך משל כל מדרגה תחתונה כלפי עליונה היא כגוף אל נשמה, משום שמקבלים אלו מאלו. וכך השכינה, אע"פ שהיא כנגד שאר האורות שבעולם הבריאה, כנשמה אל גוף, כנגד הקב"ה, ז"א, נחשבת כגוף.

אבל כאן הגוף והנשמה אחד. משא"כ באדם, הגוף והנשמה בפירוד, זה חומר וזה שׂכל, זה חיים וזה מוות. אבל הקב"ה חיים, ושכינתו חיים כמ"ש: עץ חיים היא למחזיקים בה.

תגיות: ארבע נזיקין באדם

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קמב-קמד
1. מהם ארבע אבות הנזיקין וכיצד הם קשורים למרכבה?
2. מה ההבדל בין חיות המרכבה של הימין לחיות המרכבה של הצד האחר?
3. מה ההבדל בין אמת לדין של שקר?
4. באילו דינים על האדם לדון בנפשו? דהיינו באילו נזיקין?
5. מי הן הבחינות שהיו צריכות לשמור על האדם בבחינת מצוות לא תעשה מארבע הנזיקין?
6. מהי הפגימה שבגינהּ צריך לשלם לשכינה הקדושה – כיצד שׁמים (מלשון שׁומה) את הנזק?
7. תאר את הנזקים ואת סדרם כפי שמופיעים באותיות תנא-תנג, של השור, הבור,הבער והמבעה.
8. אילו מצוות מייצגות את תפיסת האדם היהודי שיכולות להצילו מהנזיקין?
9. אילו מלאכים – כוחות, משמשים את האדם כנגד המזיקים ומיהו החשוב מכולם? כיצד ראוי ונכון להשיג כוחות אלו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב