הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק רביעי – כח-כט...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק רביעי – כח-כט מתקדמים I תגיות: התגלות החכמה דרך זכר ונקבה

שיעור שמע:
הורד Mp3

סיפרא דצניעותא כח- כט

פרק רביעי

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ. בתוך האדם קיים מאבק בין ימין ושמאל, בין הצלם שהוא בחינת הנשמה, לבין הדמות שהוא בחינת הגוף, הרצונות הפרטיים, שכאשר רצונות אלו שולטים יש קלקול. בכדי להמחיש את דרך התיקון, מביא את משפט שלמה.

שתי הנשים מבטאות את שני הצדדים, הן נאבקות על הבן, שהוא בחינת קו אמצעי הכולל גם צלם וגם דמות, נשמה וגוף. נולד תענוג בעולם ושואל האדם למי הוא שייך, לגוף או לנשמה. אומר שלמה המלך נחצה את הקו האמצעי, דהיינו הבן את חלקו הימני ניתן לימין ואת השמאל לשמאל. הימין כבר תוקן בימי יהושוע עם רחב הזונה, ע"י מרגלי החרש, דהיינו ע"י חסדים מכוסים, אמונה. השמאלית מוכנה שיחצו את הילד, העיקר שהיא תוכל לקבל את החוכמה/השפע בלי חסדים, בדרך הטומאה, אכיפת לה רק מעצמה. שלמה המלך פסק שהתענוג, השפע מגיע לימנית שמוכנה לוותר וליהנות, רק מהאמת. שהתענוג שייך לצלם, לכלל ולא לפרט.

 

החוכמה/השפע מתגלה דרך הזכר והנקבה

נג) יוד יוצאים ממנה זכר ונקבה שהם ו"ד במילוי יוד. במקום זה הו' הוא זכר והד' היא הנוקבא ולא ו"ה כבשאר המקומות. משום זה ד"ו פירושו שנים, כי ד"ו הם זכר ונקבה הם ב' כתרים שווים דהיינו השעה שקומתם של זכר ונקבה שוות זו לזו, שז"א מלביש לקו ימין של הבינה שהיא חכמה בלי חסדים, שאין החכמה שבה יכולה להאיר בלי חסדים, ואז היא דלה ועניה, וע"כ היא אז בצורת ד' להראות שהיא קטנה שלא יכולה עדיין לבוא לידי ביטוי. י' בפני עצמה היא זכר, ה' היא נוקבא ה' הייתה ד' מתחילה דהיינו הד' שבמילוי יוד וכשהתעברה בוו בתוכה נעשתה ה' אך רק במצב שהיא בגדלות ויכולה להוליד דהיינו ו' בתוך ד' ואח"כ הוציאה והולידה הו' שה"ס יה"ו שבשם, ונראה היוד בתוארה שהיא כלל יה"ו. שמקודם היתה הי' כלולה מו"ד ואח"כ הד' התעברה עם וו ונעשית ה' ואח"כ הולידה הו' לחוץ. ומשהוציאה היוד שהיא זכר ונקבה את הו' שהם אמא וז"א התיישבה הו' אח"כ דהיינו שקבל מוחין ומכסית לאמא שהיא ה'. קפלין פירושו כתרים מלשון בסיס מלמטה וקפלי מלמעלה שפירושו כותרת.

נד) ויראו בני האלקים את בנות האדם היינו שכתוב שנים אנשים מרגלי חרש לאמר, מהו בנו האדם שכתוב: אז תבאנה שתים נשים זונות אל המלך, בשבילם כתוב כי ראו כי חכמת אלקים בקרבו וגו. אז תבאנה ולא מקודם לכן, בשיטת הצורה של פגה בושם דהיינו לאכול פירות מטרם גמר בישולם, היו שנים מתחבקים למעלה כשירדו למטה ירשו עפר, אבדו חלק הטוב שהיה בהם מעטרת הרחמים והתעטרו במדה ענבים. כי בני האלוקים, שהם עוזא ועזאל שנפלו מקדושתם ששורשם הוא בחינת אחוריים דא"ו הפנימיים שהאירו בראש ז"א דנקודים. שמכח האחורים האלו התפשטו ז"ת דנקודים ממעלה למטה ומתו ואח"כ קבלו תקון וחזרו ונפלו בחטאו של אדם הראשון והיו לב' קליפות ימין ושמאל של אותו קו שמאל הבא מלמעלה למטה שגרם לשבירת הכלים בעולם הנקודים, ומקצתם נתקנו ע"י יהושע ע"י רחב שהם סוד ב' מרגלי חרש. מרגלים נק' להיות שורשם מאחורים דאו"א שהם נה"י המכונים רגלים. חרש שקט, עניין של חסדים הוא התקון שהשיגו ע"י יהושע שפירושו המשכת החכמה ממטה למעלה באופן שלא ישמע למטה שזהו תיקון קו אמצעי שקבלו אז. ואז נתקנה ג"כ רחב הזונה אחת מתוך שבע הנשים היפות, אבל טרם המבול כתוב עליהם ויראו בני האלקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו בלי גבול של צמצום ב', במקום לבחור רק נשים טהרות, דהיינו בלי שום גבול והמשיכו החכמה ממעלה למטה כדרך הקליפות. וכן בנות האדם הן בחינת אחורים של הנוקבא שנפלו למטה ע"י חטא דעצה"ד שע"כ נקראו על שם של אדם, דהיינו על חטאו, ואחת מהן דהיינו הימנית קבלה תקון בימי יהושע כנ"ל ולא לגמרי אלא רק היא שה"ס רחב הזונה. שתיהן קבלו תקון בימי שלמה בסוד ב' נשים זונות ששתיהן היו בבחינת שמאל, אחת היתה ימין דשמאל שכבר קבלה תקון בימי יהושע והשניה שמאל דשמאל ולפי כך נעשתה מחלוקת ביניהן. כי אחר שמת בן של זונה השמאלית מחמת שהחוכמה היתה בלי חסדים שיכולים לבוא לידי ביטוי, אז רצתה לעשוק את בן הזונה הימנית שהיה בו חסדים גם כן, מחמת תקונה בימי יהושע, ואמר לה, לא כי בנך המת ובני החי, כי אמר שחכמה שלה הנמשכת ממעלה למטה כדרך הקליפות הוא אור החיים, כי החכמה היא אור החיים,

חוכמה מתוקנת עולה ממטה למעלה, דהיינו ע"י אור החסדים. יבדוק אדם את עצמו למי שייך הבן, דהיינו ההבנה שמבטאת את החוכמה. יש ואדם חוטא במשיכת האור מלמעלה, ועדיין רוצה שהבן יקרא על שמו ומחפש את התהילה תוך שהוא רדוף אחר הפרטיות ומכחישים שהחסדים נותנים את השמחה, וחושבים שההתפעלות האישית היא המביאה לאושר.

והכחישה שחוסר חסדים יזיק לו וימיתנו, ע"כ אמר שלמה גזרו את הילד, כי ידע שאי אפשר שזונה השמאלית תרצה לקבל מצד החסדים של הילד הנמשך מקו אמצעי הממעט ג"ר דחכמה, ולפיכך צריכים לגזור אילד לשנים,

כמו בצמצום ב' אמר שלמה בואו נחצה את המדרגה כך שאת הגלגלתא ועיניים תיקח הזונה הימנית, ואת האח"פ השמאלית. רחב שהיא רחבת לב, תיקח את החלק העליון, והצד השמאלי של ההשתוקקות תיקח בלי רצון לחסדים ולהסתפק בו"ק. הימנית מוכנה לוותר, שהיא המשפיע ומוכנה לתת לאנוכי את התענוג שמבקש. הבן הוא ז"א, קו אמצעי. הימין מוכן לבוא לאמצע ולהסתפק בו"ק דחסדים, השמאל לא. חוכמת שלמה התגלתה כשפסק שהימין צריך לשלוט. צד שמאל, הרצון לקבל מוכן אפילו שהקליפות ישלטו, העיקר שיכול לקבל תענוג לעצמו.

שצד החסדים תקח הימני וצד החכמה השמאלית. וע"כ תכך הודתה הזונה השמאלי כי אין לה חפץ בחסדים והוקשה לו, כיון שעוזא ועזאל היו מלאכים קדושים, למה טעו להתחבר עם בנו האדם עם אותם רצונות לקבל מתחת לפרסה. דהיינו להמשיך החכמה ממעלה למטה כדרך הקליפות. וע"ז אומר בקיסטרא דקירורי דפיגאן, בשליטת הצורה של פגה שהיה אז שליטה לאכול פירות לפני גמר בישולו, דהיינו החטא דאדם הראשון שאמר ז"ל שאכלו פגה, שפירושו שהיה לו להמתין עד גמר התקון שאז לא היה נכשל בהמשכת החכמה ממעלה למטה והנחש הטעה אותו בזה ודימה לו שאפשר להמשיך גמר התקון תיכף, ועד"ז גם עוזא ועזאל טעו בשליטת כח של פגה הזה וז"ש, תרין מתחבקן הוו לעילא, שעוזא ועזאל היו מיוחדים זב"ז למעלה כי היו מלאכים קדושים וע"כ קוראם הכתוב בני האלוקים. לתתא נחתו ירתו עפרא, כיון שירדו למטה לעולם העשיה, והשיכו החכמה של מעלה למטה אז ירשו עפר כמו הנחש שנאמר לו: ועפר תאכל כל ימי חייך, אבדו וכו דהוה דהו עטרא דחמלא, שהיה בהם עטרת הרחמים שהוא בחינת קו אמצעי הכולל כחמה וחסדים יחדיו ונתעטרו במדת ענבים שהוא קו שמאל בלי ימין שהוא בחינת עצה"ד שאמרו ז"ל שענבים היה.

קיסטרא פירושו שליטה מלשום קסטרס שיפירושו שליט, כמ"ש מהו נצים, רבי סימון אמר קסטרס דהיינו שליט ומגן. קיטורי הפירושו צורות מלשום קטורין של אביו.

תגיות: משפט שלמה על פי הקבלה

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב