הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – יט-כא למתקדמים I תגיות: ...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – יט-כא למתקדמים I תגיות: לתת חלק לס"א

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה יט-כא

לתת חלק לס"א [למיהב חולקא לסטרא אחרא]

יש להכיר בגודלו ותפקידו של הס"א, ולפרנסו בהתאם.

על האדם לדעת שכל זמן תיקון יש בו חסרון, ולכן בהקרבת קורבן אמיתי, עליו להזין ולפרנס גם את צד החיסרון אתו הוא משתמש, הוא הס"א. איוב הקריב קורבן עולה שכולו להשם ללא שום חלק לס"א שאז תבעה את חלקה. מאחר והקב"ה נתן באדם רצון לקבל, משמע שרצון זה גדול יותר מיכולת האדם לקבל בעל מנת להשפיע, וזהו החיסרון עליו יש לשלם. עליו להכיר שאלמלא הקב"ה עוזרו, אינו יכול לו.

מח) כשרצה הקב"ה להתאחד בישראל במצרים, לא עמדה השעה, משום שהעורלה, הס"א, כיסה האור. עד שהמקטרג לקח את שלו מאיוב, ואז ציוה הקב"ה לאכול את הפסח בחיפזון כל עוד שאותו הס"א עסק באיוב קשה, שלכאורה הס"א לא יאפשר לקב"ה להוציא את ישראל ממצרים, אלא מדובר על תפיסת האדם, לפיה על האדם לראות שהס"א עסוק בדבר אחר, וציוה להסיר העורלה מהם, ואז התאחד הקב"ה בישראל, והס"א נפרד מן הקדושה ועסק באיוב ולקח את שלו. ואז, פֶסַח הוא לה', כי עד עתה לא היה הפסח לה'. אשרי הם שיודעים ומיחדים ייחוד אדונם כראוי.

אין גילוי הארת החכמה, אלא בשעת גילוי העונשים והדינים, הנמשכים על הרשעים, שהמשיכו חכמה ממעלה למטה. ואם פסק גילוי הדינים, נפסק הארת החכמה, כדי להבריח בעת ההוא את הס"א, הרוצה לינוק ולהמשיך החכמה ממעלה למטה. כשנמשך אור ממעלה למטה, זהו דין אשר הנברא יכול לפעול בחסדים, דהיינו ממטה למעלה.

כשרצה הקב"ה לגלות להם הארת החכמה, שיתיחד בהם, לא עמדה השעה, משום שהעורלה, הס"א, כיסה האור, כי העורלה, הס"א, הייתה מחכה לגילוי חכמה, כדי להמשיך ממעלה למטה. וע"כ נסתרה והתכסתה הארת החכמה, שזה נבחן שהעורלה מכסה וסותם אור העליון שלא יופיע. עד זמן שהמקטרג לקח את שלו מאיוב, עד זמן גילוי העונשים והדינים, שסובלים הרשעים שהמשיכו החכמה ממעלה למטה, שגילוי דינים האלו מבריחים הס"א, והחכמה יכולה להאיר.

קרבן פסח הוא גילוי הארת החכמה. וע"כ ציוה הקב"ה לאכול את הפסח בחיפזון כל עוד שאותו הס"א עסק באיוב, שהארת החכמה באה עם אכילת הפסח. וציוה הקב"ה לאוכלו בחיפזון, שלא יאוחר משיעור זמן הגילוי של העונשים, שענש הס"א את איוב, כי אז אין חשש מיניקת הס"א, ואז, פסח הוא לה' ודאי, שיש ביטחון, שלא יטו את הארת החכמה ממעלה למטה, ויביאו את הפסח לרשות הס"א. כי עד עתה לא היה הפסח לה', כלומר, שאם היה מתגלה הארת החכמה, הבאה עם אכילת הפסח, שלא בזמן גילוי העונשים, לא הייתה ההארה לה', אלא לס"א, שהיו ממשיכים אותה ממעלה למטה. אין אהבה ללא יראה. בתחילה מתגלה היראה ע"י עונש לרשעים, אך אצל הצדיקים אין היראה יראת העונש אלא יראת הרוממות. אך ראינו שבזווג דהכאה נראות במלכות ב פעולות: מלכות המזדווגת מפה עד הטבור והמסיימת מראה כוחה מחזה ולמטה, בהבדלה מה כן ומה לא לקבל. היראה היא כדי לומר שזה הס"א ואז לשים גבול בין אמת לשקר, בין ישראל לעכו"ם וכדומה.

מט) וכתוב אחריו, את חג המצות תשמור. שמי שאוכל חמץ בפסח, כמי שעובד עבודה זרה. העובד לכוכבים ומזלות עובד לשליח, לכוח ולא לבורא שהוא מקור הכוח.

נ) כשיצאו ישראל ממצרים, יצאו מרשות הס"א, שנקרא חמץ, לחם רע. ע"כ נקרא עבודה זרה כך בשם חמץ. יצה"ר הוא העבודה הזרה, שנקרא גם שׂאור. שכך הוא יצה"ר באדם, כמו שׂאור בעיסה. נכנס לאט לאט במעיו של האדם ואח"כ מתרבה בו, עד שכל הגוף מעורב בו. וזהו עבודה זרה. וע"כ כתוב, לא יהיה בך אל זר.

חִדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו

נא) את חג המצות תשמור, רבי יהודה פתח: כתוב, חִדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי בַמֶה נחשב הוא. מהו חדלו לכם מן האדם? האם הזהיר הנביא להימנע משאר בני אדם, וכן שאר בני אדם יחדלו ממנו, ויהיו נמצאים בני האדם, שלא יקרבו זה אל זה לעולם? אלא מי שמשכים לפתחו של חברו לתת לו שלום, מטרם שמברך אל הקב"ה, ע"ז נאמר, חדלו. אין חברות פרטית, פרטים אינם מתחברים אלא במקום המשותף להם בכלל, כלומר חברות אפשרית אגב הקשר להשם יתברך. וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ:  אֲנִי יְהוָה, כלומר זו הסיבה הראשונית, קודם השם.

נב) אומר רבי שמעון אני מעמיד את הפסוק כך: כתוב, חִדלו לכם, וכתוב, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, קללה תחשב לו. אע"פ שכבר ברך אל הקב"ה ואין צריך להזהיר ע"ז, חִדלו לכם. אבל מהו, חִדלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו? כאן ציוה הקב"ה את האדם והזהירו, שישמור עצמו מאלו האנשים, שהיטו דרכיהם מדרך טוב לדרך רע, ומטמאים עצמם בטומאה דס"א. אם ישנם ישראלים שהיטו דרכם מהשם, ומכנים עצמם אתאיסטים, או המדינה מכריזה על עצמה כחילונית, יש לשמור עצמו מאנשים אלו, מפני שאינם רוצים את דרך האמת ומטמאים עצמם. יש להתכלל רק בצד הטוב שבהם תוך זהירות  וגבול ברור לפי דרך התורה. אין לערב בנשמה שבה הרגש התענוג, בדברים שקריים.

בסולם ערכים נכון, על האדם להחשיב ביותר את הקשר עם הקב"ה ולא להחשיב את הקשר לבריאה, אגב הקשר לבורא יתברך.

נג) כי כשברא הקב"ה את האדם, עשה אותו בצורה העליונה, ונפח בו רוח קדוש, הכלול משלושה נפש רוח ונשמה. והנשמה היא למעלה מכולם, שהיא כוח עליון, לדעת ולשמור מצוות הקב"ה. ואם מכניס נשמה הקדושה ההיא בעבודה אחרת, זה הוא המטמא אותה, ויוצא מעבודת ריבונו. משום שג' כוחות אלו כולם אחד, נפש רוח ונשמה, משתתפים יחד. והם אחד כמו בסוד העליון, שבינה וז"א ומלכות הם אחד, כן נפש רוח ונשמה הם אחד, כי מהם הם נמשכים.

נד) ואם רואים אדם, שיש בו מדרגות נפש רוח ונשמה כולן שומר מצוות אדונו בפשטות, ועוד לא עמד על בוריו לדעת מי הוא, במה נודע אם להתקרב אליו, או להימנע ממנו. הנה בכעסו ממש אדם יודע אותו, ויכירו מי הוא. אם שומר נשמה הקדושה ההיא בשעת כעסו, שלא יעקור אותה ממקומה ולא יבוא לשרות במקומה אל זר, זהו אדם כראוי, זהו עבד לריבונו, זהו אדם השלם. אין הוא אומר שאדם לא כועס, אלא שבשעת כעסו הוא מסוגל לשמור על הערכים של האמונה, אחרת הוא פגום ועובד את הס"א.

נה) ואם אדם ההוא אינו שומר אותה, והוא עוקר קדושה זו העליונה, מחמת שבא לידי כעס, ומשרה במקומה, ס"א, ודאי הוא שמרד באדונו, ואסור לקרב אליו ולהתחבר עימו. וזהו, טורף נפשו באפו, שטורף ועוקר נפשו מחמת כעסו, ומשרה בעצמו אל זר שאין לו שליטה על זה וזו תוצאה הכרחית אצלו. ועליו כתוב, חִדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, שטורף נשמה הקדושה ההיא ומטמא אותה בשביל אפו, מחמת שבא לידי כעס, אשר החליף נשמתו בכעסו. כי בַמֶה נחשב הוא, שאדם ההוא נחשב לבָמָה, שעובדים עליה עבודה זרה. כל כעס הוא נפילה, מפני שלא כל אחד יודע כיצד לפעול כעס חכמים, לכן אומר כל כועס כאילו עובד ע.ז.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה יט-כא
1. מדוע היה צריך לאכול את הפסח בחיפזון? במה היתה השעה מיוחדת?
2. מתי יש ביטחון שלא יטו בני אדם את הארת החכמה – התענוג לס"א?
3. מה אנו למדים מהסמיכות בין הכתובים אלוקי מסכה לא תעשה לך והכ' את חג המצות תשמורו?
4. מהו לפי רבי יהודה חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו? ומה לדברי חברים?
5. מיהו הנקרא חבר לפי אות נ"ב וממי צריך להיזהר?
6. כיצד נכון לאדם לשמור על נשמתו?
7. במה נדע אם להיתקרב אל אדם או להימנע ממנו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב