הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – כב-כד למתקדמים I תגיות: כעס...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – כב-כד למתקדמים I תגיות: כעס חכמים

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה כב-כד

חִדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו

 אדם ניכר בשעת כעסו, האם יזכור את אדונו ואת הערכים שלו, או חלילה יטרוף נשמתו באפו ואל זר יבוא במקומה.

נו) ומי שמתחבר לאל זר, מי שמדבר עימו, הוא כמו שמתחבר בעבודה זרה ממש, משום שעבודה זרה, אל זר ממש שורה בתוכו. ולא עוד אלא שעקר קדושה עליונה ממקומה והשרה במקומה עבודה זרה, אל זר. כתוב בו, אל תפנו אל האלילים, כמו זה, אסור להסתכל בפניו של הכועס.

נז) והרי יש כעס חכמים? כעסם של חכמים טוב הוא לכל הצדדים. כי התורה אש, והתורה מרתיחה אותו, שכתוב, הלוא דְבָרִי כאש נאום ה'. כעס חכמים הוא בדברי תורה. כעס חכמים הוא לתת כבוד לתורה. והכל לעבודת ה' הוא. לכך נאמר, כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא אל קנא. מותר כעס חכמים, אך אין זה שייך אלינו בכלל, שאם: רָאִיתָ אִישׁ, חָכָם בְּעֵינָיו: תִּקְוָה לִכְסִיל מִמֶּנּוּ. אך אם כועס אדם על עצמו שהוא מרוחק מהשם, והופך כעס זה למנוף ואתגר לדבקות אז ראוי הוא.

נח) אבל אם הכעס הוא בדברים אחרים ולא בדברי תורה, אין זה עבודת הקב"ה, משום שבכל החטאים שעושה האדם, אינם עבודה זרה ממש כמו הכעס. אסור להתקרב אל זה. ואם לשעה הוא עבר וכעס, ואח"כ חזר בתשובה? אינו כן, כי כיוון שעקר קדושת נפשו ממנו וממקומה, ואותו אל זר עשק מקום ההוא, הוא מתחזק בו ואינו עוזב אותו. חוץ כשנטהר האדם מכל וכל, ועוקר מתוכו את אל זר לעולם, ואח"כ השתדל להתקדש ולהמשיך קדושה עליו, אז הלוואי שיתקדש. שאין דבר העומד בפני התשובה. לעיתים הכעס עצור בפנים וגם הוא חמור, שעלול להביא להרהורים רעים. טהרה פירושו ביטול הגאווה, על האדם לשאול מהי עבודתי, מהו תפקידי ולא מה אני מקבל. בכ"כ אדם כועס כשבגאוותו הוא מצפה שיפעלו כפי שהוא רוצה. זו יציאת מצרים שבנפש כל אחד, יציאה מהכעס מעבודה זרה. במצב זה מפסיק אדם להתייחס ולהתרגז מהמקרה, ובוחן ומפרש כל מציאות מעבר למקרה, כרצף הכרחי להגעה לתכלית.

נט) בשעה שעוקר קדושת נפשו ושורה במקומה אל זר, ההוא הנקרא טמא. נטמא האדם, ומטמא את מי שקרב אליו. וקדושה ההיא נעקרה ממנו. וכיוון שנעקרה ממנו פעם אחת, כמה שעשה האדם, לא תשוב עוד למקומה.

ס) כמה טמאים הם שמטהרים? משונה הוא טומאה אחרת, שאינו יכול לעשות יותר מלטמא אותו בחוץ. אבל הכעס משונה מכל, שכל גופו טימא מפנים ומחוץ, והנפש והכל מטמא. ושאר טומאות העולם אינו מטמא, אלא הגוף מבחוץ בלבד. ומשום זה כתוב, חדלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, שהחליף קדושת ריבונו בשביל כעסו. שזה הוא טומאה שמטמא לכל. כי בַמֶה נחשב הוא, בָמָה של עבודה זרה ודאי נחשב הוא. כעס היא טומאה חמורה מפני שהיא פוגעת בפנימיות.

סא) הכעס הזה, הוא עבודה זרה, ס"א. צריך האדם להישמר ממנו ולהיפרד מעליו. וע"כ כתוב, אלוהֵי מסכה לא תעשה לָך. לך פירושו, שלא להרע לעצמך. וכתוב אחריו, את חג המצות תִשמור. תִשמור, צד הקדושה. שאדם צריך לשמרה ולא יחליף אותה בס"א שמירה ע"י אמונה. ואם החליף אותה בס"א, הרי הוא טמא, ומטמא כל מי שקרב אליו.

מצות וספירת העומר

סב) את חג המצות תשמור. זהו המקום, המלכות, שנקרא שמור. ומשום זה כתוב, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך. שבעת ימים אלו של חג המצות, אינם כשבעת הימים של סוכות. כי של סוכות המה עליונים, חג"ת נהי"מ דבינה, שזו"ן עלו והלבישו אותם. ואלו של חג המצות, המה תחתונים, חג"ת נהי"מ של המלכות. וע"כ באלו של סוכות אומרים הלל שלם. ובאלו של חג המצות אין אומרים הלל שלם. ומשום שהם ז' ימים שלמטה של המלכות, כתוב, שבעת ימים תאכל מצות. מצׂת כתוב בלי ו', להורות, כי טרם שרו עליהם ימים עליונים של הו', ז"א. יש צד בפסח שזו מדרגה נמוכה יותר, מפני שזו רק תחילת העבודה, מדרגת נשמה כאשר סוכות דרגת חיה ושבועות יחידה.

סג) כיוון שסוד הזה של חג המצות נתקדש, כי בלילה הא' של פסח נתקדשו זו"ן, וקיבלו המוחין דאו"א עילאין שעלו והלבישו אותם, א"כ למה ירדה שוב המלכות למטה ממקומה, הרי מעלים בקודש ואין מורידים? ולמה ירדה מאו"א למטה באלו ז' ימים תחתונים?

סד) כתוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו. להורות, שמי שמכפר, צריך לכפר על עצמו תחילה, ואח"כ על ביתו אשתו. קודם קדושה לבחינת הכלל ולאחר מכן יורד לפרטים כדי לתפוס כלל זה וכן לתת אפשרות לפרטים להיות שותפים. כעין זה המלכות התחילה להתקדש ולצאת בקדושה בלילה הא' של פסח, כדי לכפר על עצמה, וכיוון שהיא נתקדשה, צריכה לכפר על ביתה ולקדש אותם. וע"כ ירדה למטה, לקדש ביתה. ומקדשת אותם ע"י ישראל שלמטה. וכיוון שאלו נתקדשו, צריכים להעלות אותה למעלה, כי כשבית המטרוניתא, שהיא המלכות, מתקדש, אז עולה למעלה להתקשר בימים העליונים למעלה.

נודע שאין העדר ברוחניות, וכל שינוי מקום אין הפירוש שעזב ונעדר ממקום ראשון ובא למקום הב', אלא תוספת מקום יש כאן, שנשאר כולו במקום ראשון, וגם בא למקום הב'. ולפי"ז בלילה הא' של פסח שזו"ן עלו לאו"א, והנוקבא נתקנה במוחין דאו"א, הרי נשארה הנוקבא גם במקומה למטה. וז"ס חג"ת נהי"מ דנוקבא, שנשארו למטה במקומה, מכונים בית הנוקבא, כי דומה כמו שהנוקבא עלתה למעלה ולא לקחה עימה ביתה. ונמצא שהתיקון הגדול שקיבלה הנוקבא בלילה א' של פסח, לא הגיע כלום לביתה שנשאר למטה. כיוון שמי שמכפר, צריך לכפר על עצמו תחילה ואח"כ על ביתו, לכן בליל א' של פסח המלכות התחילה להתקדש, בבחינת וכיפר בעדו, שעצמה קיבלה התיקון מחמת עלותה. וכיוון שהיא נתקדשה, צריכה לכפר על ביתה. כי ביתה, ז"ס חג"ת נהי"מ שלה, שנשארו למטה, שלא עלו עימה, עוד לא קיבלו כפרה, מוחין דאמא, שיום הכיפורים, הוא האמא. וע"כ ירדה למטה, לקדש ביתה. לאחר לילה ראשון של פסח, ירדה המלכות מאו"א, למקומה למטה, כדי לקדש ז"ס שלה שנשארו למטה, היא מקדשת אותם ע"י ישראל שלמטה, עי"ז שישראל מקיימים הכתוב, את חג המצות תשמור שבעת ימים, שבזה מתתקנים ז' ימים חג"ת נהי"מ שלה, שנשארו למטה, המכונים ביתה. וכיוון שאלו נתקדשו, צריכים להעלות אותה למעלה, כי כשבית המטרוניתא, המלכות, מתקדש, אז עולה למעלה, כלומר, שאחר שז' ימים אלו קיבלו תיקון במקומם, צריכים להעלות שוב את המלכות לאו"א, שזה נעשה ע"י ספירת העומר. פסח הוא תיקון טהרה מיוחד לצורך הכעס, זו יציאה מעבודה זרה.

תגיות: כעס חכמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה כב-כד
1. מדוע אסור להתחבר עם אדם שכועס?
2. מדוע כעסם של חכמים טוב הוא ומדוע אסור להשתמש בזה כתירוץ?
3. האם מותר לכעוס לשעתו ולחזור? הסבר ונמק.
4. אם כעס הוא בחינת טומאה הרי אפשר להיטהר, כמו שאר הטמאות ומדוע הזהר אומר שאין הדבר כך? במה שונה טומאת הכעס מהטומאות האחרות?
5. מה הקשר בין חג המצות לביטול הכעס?
6. במה שונה סוכות שיש בו הלל שלם בכל שבעת ימי החג לעומת פסח שבו רק ביום ה-א' יש הלל שלם?
7. הסבר מהו "וכיפר בעדו ובעד ביתו" בהקשר של פסח ושאר ימי ספירת העומר.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב