הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מו-מח למתקדמים I תגיות: החודש...

הדף היומי בזוהר הסולם – תצוה – מו-מח למתקדמים I תגיות: החודש הזה לכם

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳œ׳”׳•׳¨׳“׳” Mp3

וְאַתָּה תְּצַוֶּה מו-מח
ובעשור לחודש השביעי

בחלוקת השנה ישנם שישה חודשים של בחינת הזכר ושישה של הנקבה. חודש עצמו הוא בחינת נקבה וניסן הוא ראשון לחודשי השנה ולחודשי הנקבה, עד אלול.
קכב) החודש הזה לכם ראש חודשים. כל הזמנים והחודשים של הקב"ה, ולמה אומר החודש הזה לכם? אלא החודש הזה לכם, פירושו, שלי הוא, אבל אני מסרתי אותו לכם. שלכם הוא בגילוי, שהאורות מגולים בו לישראל. אבל החודש השביעי שלי הוא, וע"כ הוא בכֶּסֶה ולא בגילוי, כמ"ש, בכֶּסֶה ליום חגֵנו. וכל עניין כיסוי וגילוי האורות, הכוונה היא להארת החכמה. כל מדרגה באצילות מחולקת לזמן של גילוי וזמן של כיסוי. וכך החלוקה במלכות בצד האדם, אשר מחזה ולמעלה זהו מקום של מידת ההשפעה, ואין שימוש ברצון לקבל. למטה מחזה משתמשים ברצון לקבל ויש גילוי לחוכמה.
החודש שלכם הוא בסדר הא"ב, כסדר האותיות אביב, כי ניסן נקרא חודש האביב, שהוא אב"ג. כי אותיות י' ב' של אביב הם ג', כי יוד במספר קטן הוא א'. ונמצא אותיות אביב הן אב"ג. אבל חודש השביעי שלי הוא, ע"כ מתחיל שמו מסוף האותיות של א"ב, תשרי. אתם, בסדר ישר אב"ג, ממטה למעלה, שהאותיות עולות בחשבון, תחילה א' אח"כ ב'. ואני, בסדר למפרע, תשרי, ממעלה למטה, שהאותיות יורדות בחשבון, תחילה ת', אח"כ יורד לש', ואח"כ לר'. פרצוף המלכות נקראת שנה, שבו י"ב חודש. שישה חודשים הם מחזה ולמעלה, חג"ת נה"י, שמתשרי עד אדר. ושישה חודשים מחזה שלה ולמטה, הם חג"ת נה"י, שמניסן עד אלול. ואע"פ שמחזה ולמעלה חג"ת, ומחזה ולמטה נה"י, אמנם כלולים הם זה מזה. וע"כ יש חג"ת נה"י למעלה, וכן למטה. מלכות מחזה שלה ולמעלה היא בחינת בינה, ושם היא בכיסוי. ומלכות מחזה ולמטה נחשבת לבחינת עצמה, ושם היא בגילוי. ושכתוב, שלכם הוא, בגילוי, פירושו, שחודש ניסן מחזה ולמטה, בגילוי, שהאורות מתגלים. אבל החודש השביעי שלי הוא, וע"כ הוא בכֶּסֶה ולא בגילוי, כי חודש תשרי מחזה ולמעלה, ששם בחינת בינה, בכיסוי עד חודש אדר. אלא כיוון שכיסוי מתחיל בתשרי, ע"כ מזכיר רק תשרי. וכן הגילוי של חודש ניסן נמשך עד אלול. אלא כיוון שבו תחילת הגילוי מזכיר הכתוב רק ניסן. וע"כ נקרא ראשון לחודשי השנה, ראשון לאורות מגולים. כמו בט"ו (15) בתשרי, משום שבו מתחיל הגילוי. כשהאותיות כסדרן מורה על גילוי האורות, שכל פעם האורות מתרבים. וכשהאותיות למפרע, כמו תשרי, מורה כיסוי האורות, שהולכים ומתמעטים בחשבון. וכמו שהוא בכללות כן הוא בפרטות, בכל חודש וחודש מי"ב חודשים, אשר חצי החודש הראשון הוא למעלה מחזה, והאורות מכוסים, ומט"ו יום ולהלאה הוא למטה מחזה, והאורות מתגלים.
קכג) החודש השביעי שלי. בתחילת החודש אני במכוסה, בעשור לחודש אני במכוסה, משום שאני בחמישה ימים הראשונים של החודש, ובחמישה ימים האחרים, ובחמישה ימים השלישים. בתחילת החודש אני הוא משום שהוא ה' ימים הראשונים, בעשור לחודש אני הוא, משום שהוא ה' ימים האחרים, בט"ו לחודש אני הוא, משום שהוא חמישה השלישים. החודש נחלק ג"כ לשניים על החזה, כמו י"ב חודשי השנה. ויש בו ג' קווים למעלה מחזה, שהם בינה, והם מכוסים עד החזה. וג' קווים מחזה ולמטה, הם בחינת המלכות עצמה, והם מגולים. וכיוון שהקווים נמשכים מבינה, שכוללת חמישה ספירות חג"ת נ"ה, ע"כ יש בכל קו ה' ספירות.. בתחילת החודש אני במכוסה, ואינו שלכם בגילוי, משום שהם ה' ימים חג"ת נ"ה מקו ימין שלמעלה מחזה. בעשור לחודש אני במכוסה ואינה שלכם בגילוי, ובחמישה ימים האחרים, משום שהם ה' ימים חג"ת נ"ה השניים, קו שמאל שלמעלה מחזה, ובט"ו לחודש. כלומר, עד ט"ו לחודש אני הוא בכיסוי ואינו שלכם בגילוי, שבחמישה ימים השלישיים, משום שהם ה' ימים חג"ת נ"ה השלישים, קו האמצעי שלמעלה מחזה. וע"כ עד ט"ו בחודש האורות מכוסים ואינו שלכם. אבל מט"ו ולמעלה מתגלים האורות, כי ט"ו הן נקודת החזה, שמשם מתחיל גילוי האורות. היות וחצי הראשון של החודש שייך למלכות, שם יש גילוי של הכלה, לכן יש מנהגי חסידות להתחתן בחצי השני של החודש
קכד) מהו הטעם שהוא מכוסה עד ט"ו לחודש? משום שכל החודש הזה הוא מעולם עליון, מבינה, כי שישה חודשים הראשונים הם מבינה. ועולם העליון הוא בסוד חמש בכל זמן וזמן. כלומר, בכל קו וקו יש בו חמש ספירות חג"ת נ"ה. ומשום זה חודש הזה הוא במכוסה ולא בגילוי, כי עולם העליון הוא במכוסה, וכל דבריו במכוסה. וחודש הזה הוא של הקב"ה בלבדו, ואינו לכם. כיוון שמגיע יום ט"ו לחודש, נקודת החזה קו אמצעי, אז מתגלה. כי מחזה ולמטה, הן כללות השנה, ניסן, והן בכל חודש יום הט"ו, כבר נחשב למלכות עצמה והאורות מתגלים. הכל מגיע להתחדשות הלבנה, שכל האורות שהיו מכוסים מחזה ולמעלה, באים מחזה ולמטה בהתחדשות הלבנה, מלכות, כי מחזה ולמטה כבר הוא בחינת הלבנה עצמה, ולא בינה. וע"כ הלבנה נשלמת והאירה מאמא עילאה, מבינה, ועומדת להאיר למטה מן האורות שלמעלה. וע"כ נקרא יום ט"ו לחודש בשם ראשון, כמ"ש, ולקחתם לכם ביום הראשון. כי עד עתה, עד יום ט"ו, עמדו כל הספירות בסוד עולם העליון, בינה. מכאן, מיום ט"ו, יורדים הספירות לעולם התחתון, המלכות, וע"כ האורות מתגלים. וכיוון שיום ט"ו הוא הראשון לאורות המגולים, ע"כ נקרא ראשון. לכאורה רואים שבחצי השני של החודש אור הלבנה הולך ומתמעט, ואפשר היה לחשוב שזה העדר גילוי, אך כאן אומר שההסבר אחר. הבינה נותנת את ההארה אך הכיסוי הוא מפני שזה מהעולם העליון, אך הגילוי במלכות מתחיל דווקא מט"ו ואילך, דהיינו הארה שניתן להשיג, שלא כפי שהיה במהלך מילוי הלבנה.
קכה) מיום העליון, מבינה, היו אלו ימים הראשונים, שמקודם ט"ו לחודש, הם עולם העליון, בינה. מי דן דין העולם בראש השנה, שהרי דין אינו נמצא בעוה"ז, אלא מדין עולם התחתון, שזה אלקי כל הארץ יקרֵא? כי אם דין העולם היה נידון למעלה, בבינה, א"כ לא הייתה הבינה נקראת עולם החירות, עולם שבו הארות של כל העולמות, עולם שבו כל החיים, עולם של כל החירות. וכיוון שהבינה נקראת בכל השמות האלו, אין לומר שיש בה דין לדון העולם. ולא, שהוא מדינו של יצחק, הקו שמאל של הבינה, כי אם היה מעורר דין לעוה"ז, לא היו יכולים כל העולם לסבול. כי אש חזק העליון הזה של קו שמאל דבינה, אין מי שיוכל לסובלו, חוץ מאש שלמטה, מלכות, אש הסובלת אש.
הקו שמאל דבינה, יצחק, להיותו במקום ג"ר, נמצא כל התעוררות שלו נבחן להמשכת החכמה ממעלה למטה, שהוא דין קשה מאוד. שהעולם לא היה יכול לסובלו. משא"כ המלכות, שאע"פ שגם היא נמשכת מקו שמאל דבינה, אש חזקה, עכ"ז כיוון שהיא בחינת אור נקבה, המאירה רק ממטה למעלה, אין הדין שבה קשה כל כך, והעולם יכול לסובלו. זה נעשה ע"י כוח המסך לדחות את האור ממטה למעלה.
ונמצא, שהאש של קו שמאל דבינה, אינו נתעורר אלא למלכות, שהיא אש שלמטה, והמלכות יכולה לסובלו, משום שהיא אור נקבה. כי כמ"ש, אש חזק העליון הזה של קו שמאל דבינה, אין מי שיוכל לסובלו, חוץ מאש שלמטה, מלכות, אש הסובלת אש. כי הוא מתהפך בה להארת הנקבה, המאירה רק ממטה למעלה, שזה אינו קשה כל כך, והעולם יכול לסובלו. וכיוון שראש השנה היא מחזה ולמעלה, בינה, דין קשה: מי דן את העולם? כי בינה עצמה הוא עולם החירות, והקו שמאל שלה, אם יתעורר לבדו, לא היה העולם יכול לסבול.

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר תצוה מו-מח
1. אם כל הזמנים והחדשים הם של הקב"ה למה אומר "החדש הזה לכם"?
2. מדוע החדש השביעי הוא "בכסה" דהיינו בכיסוי ולא בגילוי?
3. מהו הסימן בשם החדשים שהם ממטה למעלה ומהו הסימן ממעלה למטה? ולמי משויך כל אחד?
4. כיצד מתחלק החדש ביחס לחלוקת השנה ומדוע זו החלוקה הנוהגת? אגב כך הסבר מדוע נוהגים חסידים להתחתן בחצי השני של החדש במידת האפשר.
5. מה הוא הטעם שהלבנה מכוסה עד ט"ו לחדש? והרי רואים את האור שלה שהולך ומתרבה?
6. מהו ההסבר שהעולם נידון למעלה – מבינה? והרי בינה היא עולם החירות?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב