הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – י-יב למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – י-יב למתקדמים I תגיות: גלות מתמשכת

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  י – יב

גלותא אתמשך

הגלות היא אמצעי לגאולה, שהרי בחושך ניתן לרכוש אמונה שהיא הנצרכת לדבקות ולאהבת השם יתברך שזו גאולה. עם ישראל משול לשושנה לשון ששון בין החוחים, בין הקליפות שהם ממצריי הנפש, ותפקיד האדם לצאת ממצרים שבנפשו עם כוחות אמונה גדולים.

כדי לגדול ברוחניות נדרשת הנפשה, להביא את הרעיון למורגש בלב בסדר התואם את החוקים העליונים. לבוא לארץ ישראל, לרצון ישר-אל דרושה הכנה וגדילה רוחנית בהליכה של ארבעים שנה במדבר הנפשי. ואם חוזר חוטא לאחר מכן, השם ברחמיו מוציאו שוב לאימון נוסף בגלות.

כח) אמר המלך, כיון שכך הוא, לא צריכים להחזירו ביום בגלוי, שבושה לנו ללכת אחריו לבית הזונות. ואם לא היה כך, שטנף עצמו כך וחלל כבודי, הייתי אני וכל צבאותי הולכים אחריו בכמה יקר, בכמה תוקעי חצוצרות לפניו, בכמה כלי מלחמה מימינו ומשמאלו, עד שכל בני העולם יזדעזעו, וידעו הכל, שבן מלך הוא. עתה, כיון שהוא טנף עצמו, וחלל כבודי, הוא יחזור בסתר, שלא יכירו בו. חזר הבן אל המלך, ונתן אותו אל אמו.

כט) לימים חטא כמקודם. המלך הוציא אותו ואת אמו אתו מן היכלו. אמר, שניכם תלכו, ושניכם תסבלו גלות ומכות. כיון ששניכם תסבלו יחד, אז אני יודע, שבני ישוב בתשובה כראוי.

ל) כך ישראל, הם בניו של המלך הקדוש. הורידם למצרים. ואם תאמר, הרי באותו זמן לא חטאו עדיין במכירת יוסף ולא הורידם משום חטא, אלא גזירה שגזר בין הבתרים, שהיה ראוי להתקיים. והקב"ה הסתכל לב' דברים: שאמר אברהם, במה אדע כי אִירָשֶׁנָּה? שזה היתה סבה ועילה לגלות מצרים, מטרם שיצאו ממצרים לא היו גוי, ולא היו ראוים להיות גוי כראוי. ומלמד בבית שער הכוונות שבעקבות החטא הקדמון צריכים היו לרדת למצרים לפדות את ניצוצות הקדושה שנפלו לקליפות.

לא) כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים, כֵּן רַעְיָתִי בֵּין הַבָּנוֹת. רצה הקב"ה לעשות את ישראל כעין של מעלה, ושיהיו שושנה אחת בארץ כעין שושנה העליונה, המלכות. ושושנה המעלית ריח רוחניות, ומובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, אינה, אלא אותה שגדלה בין החוחים, וזו מריחה כראוי כמו בגשמיות, רוב הוויטמינים קרובים לקליפות, וכך הכוחות הגדולים נמצאים סמוך לקליפה לשמירת הפרי. וע"כ זרע שבעים זוגות, שהם ע' נפש, והביאם בין החוחים, המצרים. ואלו החוחים מיד שבאו, אלו הזוגות שם, העלו ענפים ועלים, ושלטו על העולם. ואז פרחה השושנה ביניהם. השם יתברך חיזק את הקוצים, את המצרים כדי שמהם ייקחו ישראל את הכוח לצד הקדושה

לב) כיון שרצה הקב"ה, להוציא השושנה וללקוט אותה מביניהם, אז יבשו החוחים, ונזרקו, ונשחתו וטובעו בים, ולא נחשבו כלום. בשעה שהלך ללקוט שושנה, להוציא בנו בכורו, הלך המלך תוך כמה צבאות, שרים ושליטים, עם דגלים פרושים, והוציא בנו בכורו בבמה גבורים, והביאו להיכלו, וישב כראוי בבית המלך.

לג) כיון שחטא לאביו, הוכיח אותו והכה אותו, שכתוב: ויחר אף ה' בישראל ויתנם ביד שוסים. חטא כמקודם, ומרד באביו הוציאו מביתו. מה עשו ישראל? ראו כי נתפזרו לבבל, נתערבו בעמים, לקחו נשים נכריות והולידו בנים מהם. עכ"ז, אמא הקדושה, המלכות, היתה אפוטרופוסא עליהם, שבקשה בעדם אל המלך, ז"א. כמו אסתר שבקשה על עם ישראל

לד) ועל שעשו כך, אמר הקב"ה, כיון שבושה הוא לי, יבא בני מעצמו, כיון שחילל כבודי, אינו ראוי שאני אלך שמה, להוציאו ולעשות לו נסים וגבורות כמקודם במצרים. הם חזרו בלא עזרה הראויה להם, בלא פליאות ונסים, אלא כולם היו נדחים, כולם עיפים בעניות, וחזרו להיכל המלך בבושה. ואמא הקדושה, המלכות, ערבה להם.

לה) חטאו כמקודם. הקב"ה הוציא את הבן מהיכלו כבתחילה, ואמו אתו. אמר, מכאן ולהלאה האם ובנה ביחד יסבלו כמה רעות. כמ"ש: ובפשעיכם שלחה אמכם. וכתוב:  בַּצַּר לְךָ–וּמְצָאוּךָ, כֹּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה; בְּאַחֲרִית, הַיָּמִים. באחרית הימים, זו היא אמא הקדושה, המלכות, שהיא אחרית העשר ספירות, שעמה יחד סבלו כל מה שסבלו בגלות.

לו) ואלו יחזרו בתשובה, אפילו רעה אחת או צער אחד שעבר עליהם, היה נחשב להם, כאלו סבלו כל צרות הגלות. ואם לא, שאינם חוזרים בתשובה, צריכים להמתין, עד שיסתיים הקץ, וכל הדורות שלו. כמ"ש: לצמיתות לקונה אותו לדורותיו. עד שיצאו כל הדורות המוקדמים לקץ. ועם כל זה, הדבר תלוי בתשובה. וע"כ נמשך הגלות. זכו (זיככו עצמם) אחישנה, שאם עושים תשובה, צער קטן מספיק. כמו שאמר המאור הקדוש שכתוב לצמיתות וקונה אותו לדורותיו, עד שיצאו כל הדורות המוקדמים לקץ ואם כל זה הדבר תלוי בתשובה. אמר רבי חייא, על כן נמשך הגלות. הירידה למצרים הם בחינת הנקודות דס"ג ירדו מתחת לטבור לא בגלל חטא, שהלך והגדיל את הקליפות והעלה את המלכות לבינה ובנה בעולם הנקודים ממלכה שלמה של עם ישראל והחזיר אותם להיות למעלה מפרסה לארץ ישראל. היות וחטאו צריך היה להוציאם, ובנה להם עולם אצילות יחד עם אימם, מלכות דאצילות שתשמור עליהם. היות וחטאו בחטא הקדמון, יצאו לתיקון בששת אלפי השנים, ואם יעשו תשובה מצילם מייד.

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא י-יב
1. מדוע לא מחזיר המלך את בנו מגלות בבל חזרה לבית המלך בכבוד אלא שחזרו בעניות? הראה את זה במשל ובנמשל.
2. מדוע בגלות שני הוריד גם את אמו עמו, עם עם ישראל לגלות? לצורך מה זה נעשה? הראה את זה במשל ובנמשל.
3. היכן גדלה השושנה כך שרוחניותה תהיה משובחת ומדוע? היכן אתה רואה את זה בחייך?
4. האם חייבים לעבור את כל הייסורים שבגלות? הסבר ונמק עפ"י אות ל"ב.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב