הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כח-ל למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כח-ל למתקדמים I תגיות: חטא עגל הזהב, ערב רב

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  כח – ל

הָעֵגֶל

אין להסתיר שלילה שמתגלית, אלא לנהלה ולתקנה כראוי.

שלשה דברים בהם טעה אהרן. א' שלקח הזהב מידם, ב' לאחר שכבר לקח לא זרק לארץ, ג' שכיסה את הזהב בחרט דהיינו בסדין. הכיסוי הוא בעיה מפני שדווקא כשתגלה פגם באדם, עליו לגלותו כדי לתקנו. על טעויות אלו שילם בשני בניו שהקריבו אש זרה. וכן בהתעסקות בקדושה וקבלת תענוג, יש להקדים טהרה, דהיינו ביטול הגאווה, אחרת האור ילך לצד האחר.

החוטאים ביקשו להפריד את שם אלקים ל: אלה, מי. מי היא מדרגת בינה השפעה, ואלה בחינת הרצון לקבל לעצמו.

פב) עתה בני אהובי נפשי, ודאי אני צריך לגלות, הקשיבו והסתירו הדברים. בצד הקדושה אלקים אמת, מלך על העולם, נתחזק בג' עולמות, בבריאה ביצירה בעשיה. והמשיכו הערב רב מכל ג' עולמות אלו, כנגד הבריאה, כתוב:  ויקח מידם, שלקח דבר, מה שלא היה לו ממנו עד עתה כלום, דהיינו הזהב. וזה יורה על עולם הבריאה, כי בריאה פירושו דבר חדש, מה שלא היה בו מקודם לכן. כנגד יצירה, כתוב:  ויצר אותו בחרט. וכנגד עשיה כתוב:  ויעשהו עגל מסכה. מי ראה בכל העולם מכשפים כאלו.

פג) וכי לא כתוב:  ואשליכהו באש, ולא עשה יותר, ויצא העגל הזה ועתה, אתה אומר, ויעשהו עגל מסכה. אלא חס ושלום שאהרן עשה העגל, והכתוב מוכיח, שכתוב: וַיִּקַּח אֶת-הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשׂוּ, ולא כתוב אשר עשה. אבל ממה שכתוב: ויקח מידם וכתוב:  ויצר אותו. שמכח יונוס וימברוס נעשה הכל. ודומה שאהרן עשה אותו. ואם אלו שניים לא היו, לא היה נעשה העגל, ולא יצא לאומנות. אבל מי גרם שיעשה? אלו השניים. כי בעוד שאהרן לקח מידם, הם עשו כשפיהם ומלחשים בפיהם, ומשכו רוח למטה מן הס"א. כלומר שיש כוח בפה המכשפים למשוך רוח מהס"א

פד) ומשכו ב' רוחין ביחד, אחד מן דכר ואחד מן נוקבא. רוח הזכר נתלבש בצורת השור. רוח הנקבה בצורת החמור. ושניהם היו כלולים יחד. ולמה ב' אלו? אלא שור בבר, משום שהמזיק הראשון של הס"א נקרא שור. חמור, משום שבמכשפים אלו המצרים כתוב בהם, אשר בשר חמורים בשרם. וכן כתוב: ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. שור כנגד מוחא וחמור כנגד ליבא. התיקון הוא כנגד המוח לעשות עבודה למעלה מהדעת, וכנגד תאוות הגוף, ויתור ודחיית האור. צריך לפעול בכוח המסך כנגד הדינים של שם אלקים, אך אם עושים מסכה, דהיינו נותנים כוח לצד הנקבה, לכוח השלילה והפירוד, פוגמים.

פה) וע"כ כל אלו מישראל שמתו נתחברו עם הערב רב בלבם. ומשום שהיו ב' צורות, שור וחמור כתוב:  וַיֹּאמְרוּ אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר הֶעֱלוּךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. ולא כתוב:  זה, לשון יחיד, אלא משום ששנים היו יחד. וכן אשר העלוך מארץ מצרים, לשון רבים.

מכאן משמע שאחד מדרכי הס"א שהם דוגלים בכוח ההפרדה ובריבוי אלילים.

פו) ויעשהו עגל מסכה ויאמרו. כתוב ויאמרו, כי אהרן לא אמר כלום. למדנו, מאה ועשרים וחמשה ככרות זהב היו בו. מסכה בגימטריא קכ"ה. כי מן אלקים דקדושה עד אלהים אחרים מתפשטים ק"כ צירופי אלקים, שאחריהם מתחילים אלהים אחרים. וע"כ לקחו כנגדם קכ"ה ככרות, ק"כ כנגד ק"ך צירופים, וה' כנגד ה' אותיות אלקים. תוספת האות ה היא צד הנקבה.

פז) איך כתוב:  ויקח מידם? וכי בידם היו כל אלו קכ"ה ככרות? אלא מכלל של אלו ככרות לקחו מלא ידיהם, ומעט ההוא נחשב כהכל, כאלו הכל היה בידיהם.

פח) כתוב:  וירא אהרן, ויבן מזבח לפניו. אי חסיד הקדוש, כמה היה רצונך לטוב, ולא ידעת להשמר. כיון שהשליכו באש, נחזק הכח של הס"א שם באש, ויצא צורת השור, כמ"ש: בב' המשכות של הס"א, בשור וחמור. מיד, וירא אהרן, שהס"א נתחזק. מיד, ויבן מזבח לפניו. ולולא שהקדים ובנה מזבח הזה, היה העולם חוזר לחורבנו.

פט) בדומה לשודד, שהיה יוצא לאבד ולהרג בני אדם. הלגיון של המלך ראה, ששודד ההוא יצא בכח חזק. מה עשה אותו הלגיון? שידל את המלך, שיצא לדרך, והלגיון משך אותו בדרך ההוא שבו השודד, בעוד שהשודד הלך באותו הדרך, ראה צורת המלך עומד לפניו, כיון שראה צורת המלך, נזדעזע וחזר לאחור.

צ) כך, וירא אהרן, שהס"א נתחזק ומקבל צורת שור וחמור, אחז ברפואה, ונתחזק והמשיך את הצד הקדוש, ושם אותו עומד לפניו. כיון שראה הס"א שצורת המלך עומדת לפניו, מיד חזר לאחור, ונחלש תקפו וכחו. כי אהרן נתחזק, ומזבח, המלכות, נתגבר, והס"א נחלש. חכם יודע להימנע מלהיכנס מדברים שקשה לצאת מהם.

צא) וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וַיֹּאמַר, חַג לַיהוָה מָחָר. חג לה', ולא לעגל. לצד הקדושה עשה, ולצד הקדושה קרא ואמר. וזו היא הרפואה שהקדים. ולולא עשה זאת, לא היה נשאר העולם על קיומו. ועם כל זה, לא נח כעסו על אהרן, אע"פ שלא התכוון לרע. עם כל התיקונים, עדיין היה עליו הכעס, מכאן שאין לתמוך בס"א גם אם אין מתכוונים לעזור להם לממש זממם. ישנה נטיה אצל אדם שלו זה לא יקרה ויוכל לעצור כשירצה, וזו הסכנה.

צב) אמר לו הקב"ה: אהרן, ב' מכשפים אלו משכו אותך למה שרצו, חייך, ב' בניך יפלו, ועל חטא הזה יהיו נתפשים. ז"ש, ובאהרן התאנף ה' מאד, להשמידו. להשמידו, אלו הם בניו, כמ"ש: ואשמיד פריו ממעל. כי פירות האדם הם בניו.

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא כח-ל
1. היכן אנו רואים שהערב רב המשיכו מכל ג' העולמות בי"ע?
2. מהיכן אנו לומדים שלא אהרון עשה את העגל? שהרי כתוב "ויעשהו עגל מסכה".
3. אילו ב' רוחין של זכר ונקבה משכו מהס"א ליצור עגל הזהב?
4. מה מצביע הכתוב בלשון רבים אלה אלוקיך ישראל שאמרו הס"א? מהיכן אנו לומדים שלא אהרון אמר זה?
5. על מה מצביע השם 'מסכה' מצד הס"א?
6. באיזה שלב חש אהרון שהס"א מתגבר וצריך לעשות תיקון ומהו התיקון שעשה? הסבר זאת גם דרך המשל באות פט.
7. מהו הדיוק במה שכתוב ויקרא אהרון ויאמר חג לה' מחר?
8. כיצד קשור מות שני בני אהרון לחטא העגל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב