024- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא ע-עב למתקדמים

024- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא ע-עב למתקדמים

וַיִּקְרָא ע-עב

נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא

ראוי לו לאדם לעשות תשובה בעוד מועד.

אדם יכול להתקיים רק כשיש בו ב צלמים, צלם מצד אבא וצלם מצד אמא שכתוב: אַךְ-בְּצֶלֶם, יִתְהַלֶּךְ-אִישׁ.

 

ריב) לאדם 2 צלמים, אחד גדול ואחד קטן, וכששניהם נמצאים יחד הוא עומד בקיומו. וזה הוא, עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם וְנָסוּ הַצְּלָלִים. כי כיוון שאלו הצללים נעברים ממנו, והוא נאסר באזיקים, שהולך למות, אם עושה אז תשובה, היא תשובה. אבל אינה טובה כל כך, כתשובה שעושה בזמן שהוא בקיומו. ושלמה המלך מכריז ואומר, וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. כלומר אין לאדם לחכות לייסורים, ולעשות תשובה בזמן שישנם בו שני הצללים, שאז התשובה מועילה יותר. לכן אל לו לחכות לזמן ירידה, אלא בזמן עליה והתרוממות הרוח יעשה תשובה, ובכל אופן עליו לעבוד בשמחה ולחפש את התשובה.

ריג) וע"כ, עַד שֶׁיָּפוּחַ הַיּוֹם וְנָסוּ הַצְּלָלִים, צריך האדם לתקן מעשיו, כי כשמגיעים ימיו להסתלק מן העולם, הקב"ה תוהה עליו ואומר, ונפש כי תחטא ושמעה קול אָלָה והוא עֵד, או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. ושמעה קול אָלָה, שהרי השבעתי אותה בשבועה, בשמי, שלא תשקר בי, והעדתי בה כשירדה לעולם. והוא עֵד, מכמה פעמים שהעדתי בה לשמור מצוותי. משום זה, כיוון שהאדם הוא עד, בשעה שישוב לפני המלך, או ראה או ידע, שראה, אלו העוונות שעשה והסתכל בהם, או ידע, בבירורו של הדבר, שעבר על מצוות אדונו. אם לא יגיד, אם לא יתוודה עליהם לפני אדונו, כשיצא מן העולם, אז, ונשא עוונו. וכשישא את עוונו, איך יפתחו לו פתח, ואיך יקום לפני אדונו. וע"כ כתוב: ונפש כי תחטא.

ריד) רבי אבא פתח: כָּל-זֹאת בָּאַתְנוּ, וְלֹא שְׁכַחֲנוּךָ וְלֹא שִׁקַּרְנוּ בִּבְרִיתֶךָ. כל אלו באו עלינו, היה צריך לומר, ולא באתנו, שהיא לשון נקבה? אלא כל דינים שלמעלה, הכלולים בזאת, באו עלינו, כי זאת היא המלכות, שכוללת כל דינים שלמעלה, וע"כ אומר באתנו, לשון נקבה. ולא שכחנוך, ולא שכחנו דברי תורתך. כל מי ששוכח דברי תורה ואינו רוצה לעסוק בה, הוא כאילו שכח את הקב"ה, כי התורה כולה היא שמו של הקב"ה. אדם שחוטא הוא פרט שפוגם בכלל שהיא השכינה הקדושה.

 

וְלֹא שִׁקַּרְנוּ בִּבְרִיתֶךָ

 

רטו) כל מי שמשקר באות ברית קודש הזה שרשום בו, הוא כאילו משקר בשמו של המלך, משום ששמו של המלך רשום באדם, בברית מילה. ומקרא אחר יורה על מקרא הזה, שכתוב: אִם שָׁכַחְנוּ, שֵׁם אֱלֹהֵינוּ וַנִּפְרֹשׂ כַּפֵּינוּ, לְאֵל זָר. אם שכחנו שֵם אלקינו כמ"ש: ולא שכחנוך. והכתוב: ונפרוש כפינו לאל זר, הוא כמ"ש: ולא שיקרנו בבריתך. והכל דבר אחד. ומהו השקר שבכאן? שפורש כפיו לאל זר, ומשקר באות ברית. וע"כ התורה נאחזת בברית. וכל מי ששומר ברית הזה, כאילו שומר כל התורה. ומי שמשקר בזה, כאילו משקר בכל התורה. שמירה על הברית אומר שעל האדם להיות מחויב לכל היוצא מפיו שכתוב: ולא יחל דברו, דהיינו שלא יעשה חולין מהתחייבויות שמוציא מפיו וגם על מחשבתו. כדי להצליח לשמור על הברית על האדם לבחור בסביבה ראויה של ספרים וספורים, אחרת ייצר הרע ישתלט עליו. גם לאחר שמנסה לשמור כל זה בכל כוחו, יתפלל להשם שיעזור לו. הברית של האדם היא עם הקב"ה, ברית ושבועה שנקבעים עוד טרם יצירת הוולד, וכל הפרה של הברית היא מעין עבודה זרה.

רטז) אברהם בטרם שנימול, לא נאמר שהוא שומר התורה. כיוון שנימול כתוב: עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתִי מצוותי חוקותַי ותורותָי. משום שנימול, נרשם בו רושם קדוש, ששמר אותו כראוי, ומעלה עליו, כאילו שמר כל התורה כולה. יצחק, כתוב בו ג"כ, ואת בריתי אקים, את יצחק. וע"כ נקראת התורה ברית. יצחק נק' ידיד להשם עוד בהיותו בבטן.

ריז) יוסף, משום ששמר ברית זו ולא רצה לשקר בה, זכה לכבוד בעוה"ז ולכבוד בעוה"ב. ולא עוד אלא שהקב"ה השרה את שמו בתוכו, שכתוב: עדות ביהוסף שמו, שהשם יה"ו נתווסף ביוסף. וזכה לברכות שבעוה"ז ולברכות שבעוה"ב.

ריח) כתוב: בכור שורו הדר לו. יוסף, משום ששמר ברית זו, זכה בשור, שהוא הראשון לקרבנות. למה נתברך בדבר שהוא שמאל, שיורה על דין, בימין היה צריך להתברך, שהרי כתוב: ופני שור מהשמאל? כדי שיגן על חטאת ירבעם, שהגביר השמאל על הימין בעבודה זרה שלו.

ריט) כיוון שיוסף שמר לברית זו, שאחוזה בשתי מדרגות יסוד ומלכות, ששתיהן נקראות ברית, ואלה שתי מדרגות למעלה נקראות בשמות. בפרשת פרה אדומה, פרה, מלכות, מדרגה אחת מאלו ב' מדרגות עליונות שבברית, וזיווג דפרה נקרא שור. כלומר, כיוון שהמלכות של הברית נקראת פרה, נקרא היסוד, המחובר עימה, בשם שור. וזה הוא שכתוב: בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ, וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו. הדר לו, שמהארת השמאל, שנקרא שור, נמשך היופי וההידור שדוחה את החוכמה לעצמו ופועל ממטה למעלה. ואין זה שור פשוט, כשורים של כל העולם, אלא וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו, שהקרן שלו עליון על כל האחרים, וע"כ: בָּהֶם עַמִּים יְנַגַּח יַחְדָּו, אַפְסֵי-אָרֶץ. ע"י הפריעה שבברית מילה נמשכים המוחין דהארת חכמה מצד השמאל דז"א, הנקרא פני שור. במקום שהפריעה שורה, הוא שור שהוא צורת השמאל. וכן בחינת המלכות שבברית, המקבלת ממנו, נקראת פרה. ומשַבְחוֹ משה, בְּכוֹר שׁוֹרוֹ הָדָר לוֹ. אמנם להוציאו מהשמאל שבקליפות, אומר, וְקַרְנֵי רְאֵם קַרְנָיו. שהקרן שלו עליון על כל האחרים, כי קרניים, פירושו הארות, כמו קרן עור פניו, וכל השורים שאינם ממרכבה עליונה הקדושה, ממשיכים הארת השמאל למטה. משא"כ קרניו של יוסף, קרן עליון, שממשיך ממטה למעלה.

שאלות חזרה הדף היומי בזהר הקדוש פרשת ויקרא ע-עב

1.מדוע תשובה בסוף ימיו דהיינו "שיפוח היום ונסו הצללים" היא נחשבת לפחות משובחת באשר מימי נעוריו של האדם?
2. במה פוגם האדם המתואר בכתוב "נפש כי תחטא"?
3. הסבר ופרט מה הוא השקר בברית ומדוע הוא כל כך חמור.
4. מדוע יוסף זכה לכבוד בעולם הזה ובעולם הבא?
5. הסבר את הכתוב על יוסף "בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו".

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב