026- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עו-עז למתקדמים

026- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא עו-עז למתקדמים

וַיִּקְרָא עו-עח

מֵי נֹחַ

כשיש צדיק בעולם, הוא זה המחזיק בשלום העולמי.

רל) רבי יוסי אומר: כִּי מֵי נֹחַ, זֹאת לִי, אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי מֵעֲבֹר מֵי נֹחַ. כתוב: ומי המבול היו על הארץ וכתוב: ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול. שכתוב: מי המבול ולא מי נוח. וכאן כתוב כי מי נוח. ועוד כתוב: זאת לי. הם לי מים לשון רבים, היה צריך לומר?

רלא) אלא כשצדיקים מרובים בעולם, הקב"ה שמח ומשתבח בהם. כששורה צדיק בעולם, ונמצא בו, כביכול, הוא מטיל שלום בעולם, שהוא המלכות. וכל העולם מתברך בשבילו, ומטיל שלום בחברותא של מעלה. כתוב: או יַחֲזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. שני שלומים כתוב כאן. יעשה שלום לי, שמשרה דכר ונוקבא, ז"א ומלכות. שלום יעשה לי, שמתברכים האבות, חג"ת דז"א.

רלב) מה ההפרש בין, שלום יעשה לי, אל, יעשה שלום לי. אמר רבי יוסי, שמתברכים האבות, חג"ת, נאמר, שלום יעשה לי. מטעם שמקדים שלום על הכל, שהוא חשוב יותר מכל, וע"כ שלום כתוב קודם, שלום יעשה לי. יעשה שלום לי, לא הקדים כאן שלום, משום שצריכים להעביר תחילה את הנחש השורה אצל הנוקבא, המלכות, ואח"כ יבוא ז"א, לשרות במקומו עם המלכות שצריך קודם טהרה לפני הקדושה. משום זה הקדים, יעשה, שיעשה התיקון להעביר הנחש, ואח"כ שלום בין ז"א ומלכות.

לפני שניתן להגיע לשלום, יש לבוא קודם לטהרה, דהיינו שכל אחד יתגבר תחילה על האגו שלו, שזו בחינת הטומאה. אחת מצורות הופעת האגו, היא התאווה שמגיע לי, זו צורת הנחש שאינה מאפשרת להגיע לחיבור.

רלג) בזמן שצדיק נמצא בעולם, דינים אינם מתעוררים ואינם שולטים בעולם, משום שאדם צדיק הוא אות בעולם, יסוד שנקרא אות, והקב"ה רוצה ביקרו, והעולם מתקיים בשבילו הוא בחינת צר ואריך, לא השתתף בשבירת הכלים ויש לו שמירה.

רלד) אמר רבי יוסי: בזמן שבני אדם נמצאים חייבים לפני הקב"ה, והצדיק ההוא הנמצא בעולם, הקב"ה מדבר עימו, כדי שיבקש רחמים על העולם, ויתרצה להם. מה עושה הקב"ה, מדבר עימו מאלו רשעי עולם, ואמר לו, שייטיב עימו לבדו ויְכלה את כולם. מה דרכו של אדם צדיק ההוא, עוזב את שלו, ולוקח עצמו ללמד זכות על כל העולם, כדי שהקב"ה יתרצה להם. הצדיק בטבעו אינו חושב על עצמו אלא על שאר העולם

רלה) מאין לנו זה? ממשה, שאמר לו הקב"ה, חטָא ישראל, עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו. עוד אמר לו, הֶרֶף ממני ואשמידם. בשעה ההיא אמר משה, אם משום יְקר שלי יכלו ישראל מן העולם, טוב לי המוות, ולא יאמרו שעזבתי את זה של כל העולם משום היקר שלי. מיד, ויחַל משה את פני ה' אלקיו, ומסר עצמו למיתה בכמה מקומות בשביל ישראל. שכתוב: ועתה אם תשא חטאתם, ואם אַין מְחֵנִי נא מִסִפרְךָ. ולא זז משה משם, עד שמחל הקב"ה לישראל  כמ"ש: וינחם ה' על הרעה, אשר דיבר לעשות לעמו וכתוב: ויאמר ה', סלחתי כדבריך.

רואים כאן את גודל כוח התפילה. הבחירה מאפשרת לאדם מספר דרכים להגיע לתכלית, ומשה שהוא בחינת האמונה בנפש, יש בו את אהבת הכלל, ותכונה זו נמצאת אצל כל יהודי.

רלו) ואילו בנוח כתוב: וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנֹחַ, קֵץ כָּל-בָּשָׂר בָּא לְפָנַי. אמר לו נוח, ולי מה אתה עושה? אמר לו, והקימותי את בריתי איתך, עשה לך תיבת עצי גופר. ולא ביקש רחמים על העולם, וירדו מים, והאבידו בני העולם. ומשום זה, מי נוח כתוב: כי בו היו תלויים, מחמת שלא ביקש רחמים על העולם. כל אחד צריך לפעול את צד הצדיק שבנפשו, ותמיד לבקש על הכלל. נח היה צדיק ומתוקן במדרגת הקטנות בלבד ובמדרגה זו יכול הוא רק לדאוג לעצמו. אברהם שהוא בחינת חוכמה, כבר היה מתוקן גם בגדלות.

משה ונוח הם שתי בחינות, שתי מדרגות בנפש האדם. מדרגת נח מספיקה רק לקיום העולם, ומדרגת משה, היא ישראל, לשכלול.  

רלז) מכאן מה שכתוב: ויחֶל נוח איש האדמה. ויחֶל, פירושו, לא יחל דברו, כי נעשה חול. איש האדמה, שבשבילו כולו כל בני העולם, שלא ביקש עליהם רחמים. פירוש אחר, איש האדמה, משום שבשבילו נתקיימה האדמה, אחר שהשחיתו אותה הקודמים, שכתוב: לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם.

רלח) מֵי נֹחַ נקראים, משום שגרם שיהיו נקראים על שמו, על מה שלא התפלל עליהם. אבל, זאת לי, מה הוא אומר? אלא, אמר הקב"ה, מי נוח גרמו לי שנגלָה זאת, המלכות, בעולם, שמתגלה הקשת להגן על העולם. שכתוב: ואני זאת בריתי אותם וכתוב: זאת אות הברית, את קשתי נתתי בענן. כדי להגן על העולם. כלומר, הקשת מורה, שאין מי שישגיח על העולם ויתפלל עליו, אלא אני עושה לכבוד שמי הרמוז בזאת שזו השכינה הקדושה. ומי גרם לי לזה? מֵי נֹחַ. שלא התפלל ולא הגן על העולם.

קשת בענן אינה סימן חיובי, שזה מראה שאין צדיק בעולם שיכול להתפלל ולהגן על העולם, כפי שבימי רבי שמעון לא נראתה הקשת, כפי שנוח לא התפלל והגן על העולם. וכאשר המון העם מטפח ומחשיב את הצדיק, הם מגדילים אותו והוא יכול להגן בעדם. ובעבודת הנפש על האדם להסתמך רק על הקב"ה.

רלט) מכאן הסימן לחסיד צדיק, שלא נגלה הקשת בימיו, שבימיו לא נצרך העולם לאות הזה, מפני שהוא מגן על העולם בתפילתו. ומי הוא, שמבקש רחמים על העולם, וראוי להגן עליו, כמו רבי שמעון, שלא נצרך העולם בימיו לאות הזה. כי האות ההוא סימן בעולם, שאין מגן זולת הקב"ה.

 

א. מדוע כתוב כי מי נוח זאת לי? מדוע נקראו מי נוח כאן ולא מי המבול?

ב. כתוב "יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי" למה כתוב פעמיים שלום?

ג. מה תפקיד הצדיק בעולם? כיצד אנו רואים זאת במשה רבנו?

ד. מה ההבדל בין נח לאברהם ומה זה מלמד אותנו על האדם?

ה. על מה מורה הקשת? ומהי בגוף אחד?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב