028- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא פב-פד למתקדמים

028- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא פב-פד למתקדמים

 

וַיִּקְרָא פב-פד

מִצַּד אִמָּא יוֹצְאִים חוֹקְּרֵי דִּין וַחוֹק  [מסטרא דאמא נפקין גרדינים נימוסין]

כדי להמתיק דינים קשים, אל בני האדם לשנות ולהטיב מעשיהם.

הכוונה שמעלים מ"ן, ביקוש בתפילה לקשר, למען הכלל, שאז נעשה זיווג רוחני ראוי, כלומר שלא מבקשים דברים רעים, או בקשות לפרטיות שלהם.

הדין מתעורר כשבני העולם חוטאים וגורמים למלכות לעלות לבינה ובכך ממעטים אותה.

ישנם מצבי גדלות וקטנות. כשבני אדם חוטאים, אז כדי להגן עליהם מורידים אותם לקטנות ואז הם מרגישים דין, כפי שמגבילים ילד קטן בתוך מסגרת, ולמרות שהוא מרגיש דין בהגבלה, זהו לטובתו כדי שישמר. וכך במקרה כזה מסתיר הקב"ה את ההטבה כדי שלא נחטא עם שפע עודף על המדרגה.

על האדם לחפש את השלמות שנמצאת בפנימיות, דהיינו לבנות את בית המקדש שבלב, שירכז את כל הרצונות המפוזרים לדבקות בהשם.

רמח) מצד אמא יוצאים קליפות חוקרי דין וחוק, ונאחזים בחקיקותיה של הגבורה, בקו שמאל, דין, ושולטים על הרחמים  כמ"ש: הנועדים על ה'. בינה שעל ז"א, שנקרא הויה. ואז נמצאים העולמות חסרים, שאינם שלמים, ומחלוקת מתעוררת בעולם. במבט על הכל לטובה, אך מצד הרגש האדם, עלול הוא להרגיש לא טוב במקום זה

רמט) וכשבני העולם מטיבים מעשיהם למטה מצד הרצון הפרטי של כל אחד, מתבשמים הדינים ומתעברים, ונתעוררו הרחמים ושולטים על הרע ההוא שנתעורר מן דין הקשה. וכשמתעוררים הרחמים, שמחה וניחומים נמצאים, משום ששולטים על הרע ההוא  כמ"ש: וינחם ה' על הרעה. וינחם, משום שנכנע דין הקשה, והרחמים שולטים.

רנ) בשעה שהדינים מתבשמים והרחמים שולטים, כל ספירה וספירה שבה לקיומה, ומתברכות כולם יחד. וכשחוזרת כל אחת ואחת למקומה, ומתברכות כולן יחד, ואמא מתבשמת בחיבור החקיקות שחזרו לבחינתה, אז נקראת תשובה שלמה ונתכפר העולם. כי אמא יושבת בשמחה שלמה, שכתוב: אם הבנים שמחה. ואז היא נקראת יום הכיפורים, שכתוב בו, לטהר אתכם מכל חטאתיכם. ונפתחים חמישים שערים של צדדי החקיקות. בשעה שבני העולם חוטאים, גורמים לעליית המלכות לבינה. שאז נתמעטה הבינה מג"ר, מחמת שג' הספירות בינה ותו"מ שלה נופלות למדרגה שמתחתיה, ונעשית ו"ק בלי ראש. ואז נמצאים כל העולמות בדינים וקטנות. מצד אמא יוצאים קליפות חוקרי דין וחוק, ושולטים על הרחמים, וכשבני העולם מטיבים מעשיהם, ומעלים מ"ן, אז נעשה זיווג ע"ב ס"ג דא"ק, שהארת הזיווג מגיע לאמא, ומורידה המלכות ממנה ומחזירה למקומה. ואז חוזרים ועולים אליה ג' הספירות בינה ותו"מ שנפלו ממנה, ומתחברים במדרגתה, ונשלמים הג"ר שלה. וכן נעשה בכל המדרגות, שנתמעטו מחמת מיעוט הבינה. כי בינה ותו"מ חוזרים אֲליהם ומשיגים ג"ר. בשעה שהדינים מתבשמים והרחמים שולטים, כל ספירה וספירה שבה לקיומה, שבינה ותו"מ שנפלו מן המדרגה חוזרים לקיומם למדרגתם. ואמא מתבשמת בחיבור החקיקות, שבינה ותו"מ שנחקקו ונפלו ממנה חזרו ונתחברו באמא, חזרו לבחינתה של אמא. כי מקודם לכן נפלו למדרגת ז"א, ועתה חזרו לבחינת אמא.

לכאורה קשה מדוע אומר כאן שצמצום ב הוא דין, אלא שכאשר ירדו נקודות דס"ג למטה, לא היה מייד צמצום ב אלא רק לאחר שהתערבו עם בחינות ד – ג וראו שאין להם מסך כדי לפעול את הרצונות של ד – ג  שהיה עליהם צמצום, לכן נאלצו לצמצם עצמם ולהקטין המדרגה.                                         

יוצא שהדין והקטנות באים לשמירה כדי שלא יחטאו, ואם יהיה שפע יעברו על מצוות אדונם, לכן במצב זה עדיף להקטין את המדרגה, שזו שמירה.

רנא) כתוב: והיה כי יחטא ואשֵם. כי יחטא, מאלו העבירות הנקראים, חטא. שכתוב: מכל חטאות האדם. ואשם, פירושו ויתקן. והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו, והשיב את הגזלה אשר גזל. והשיב, משמע שמשיב מעצמו, שרוצה לתקן מעשיו מעצמו.

 

דַּ תְקוּפוֹת הַשָּׁנָה

[ד' תקופין דשתא]

רנב) בד' תקופות בשנה נפסק הקול, ודינים מתעוררים, והתשובה תלויה עד שנתתקן. וכשהדינים מתעוררים, יוצא קול. וד' זוויות העולם עולים ויורדים. כרוז קורא ואין מי שישגיח ויתעורר. והקב"ה מוכן. אם ישובו, ישוב הדינים למקומם. ואם לא, הקול נפסק והדינים נעשו. ואז נקרא, ויתעצב בבתים החיצוניים. שנה היא מלכות, שבה ד' ספירות חו"ג תו"מ, שבכל אחת ג' קווים, שיחד י"ב. ואם הקו שמאל שולט לבדו בכל אחת מד' ספירות חו"ג תו"מ, אז נקראים ד' תקופות, מחמת תוקף הדינים הנמשכים משליטת השמאל  כמ"ש: בד' תקופות בשנה נפסק הקול. כי הקול קו האמצעי, המיחד ב' הקווים ימין ושמאל לאחד. וכיוון שהקול נפסק, חזרה השליטה לקו שמאל בלי ימין, שאין מי שיחברהו בימין. וע"כ, ודינים מתעוררים, שכל הדינים הקשים, הנמשכים משליטת השמאל, מתעוררים בעולם. ואם עושים תשובה, התשובה תלויה ואינה מתקבלת, עד שיתתקן הקול, ויחזור ויחבר ב' הקווים ימין ושמאל יחד. והתשובה תלויה עד שנתתקן כלומר שליטת הימין. וע"כ מקדים התיקון לתשובה. והנה מדרכם של הדינים דקו שמאל, שבסופם מתעוררים הדינים דנוקבא  כמ"ש: לַפֶּתח חטאת רובץ, שמדינים אלו נתתקן המסך דחיריק דקו אמצעי, הנקרא קול, החוזר ומיחד ב' הקווים. וכשהדינים מתעוררים, יוצא קול, שבסופם מתגלה המסך דחיריק, שממנו יוצא הקול ומחבר שוב ב' הקווים. ואז ד' זוויות העולם, חו"ג תו"מ של המלכות, עולים ויורדים, מאירים בהארת חכמה ממטה למעלה ובהארת החסדים ממעלה למטה, כמשפט קו האמצעי. ואז כרוז קורא, שיוצא הכרוז מדוחק הדינים שבקו שמאל, ומזהיר להידבק בקו האמצעי. ואם אין מי שישגיח ויתעורר להתדבק בקו האמצעי, הקב"ה מחכה ומוכן לקבל תשובתם, שאם ישובו, ישובו הדינים למקומם, שמקבלם ומאיר להם הרחמים מקו אמצעי. ואם אינם חוזרים בתשובה, הקול, קו אמצעי, חוזר ונפסק, והשמאל חוזר לשליטתו, והדינים נעשים בעולם. וכביכול, נתעצב בבתים החיצונים, על הדינים שנעשו בעולם.

רנג) מיום שנחרב בית המקדש, אין יום שלא נמצא בו כעס רע, משום שנשבע הקב"ה, שלא יכנס בירושלים של מעלה, מלכות, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. ומשום כך כעס נמצא בעולם. והשבועה הייתה על הקביעות, כי שלא בקביעות, יש זיווג ז"א ומלכות גם בימי הגלות, בשעת התפילה ובשבתות ויו"ט.

שאלות חזרה הדף היומי בזהר הקדוש פרשת ויקרא פב-פד

1. מתי מחלוקת מתעוררת בעולם ומדוע?
2. מהי הנחמה וממה היא נובעת שכתוב "וינחם ה' על הרעה"?
3. מהי תשובה שלמה עליה כתוב "אם הבנים שמחה"?
4. מה הכוונה שהכל נפסק בד' תקופות השנה? האם זה טוב או רע וכיצד צריך לפעול אם כך?
5. מהו הטעם לכך שמיום שנחרב ביהמ"ק אין יום שלא נמצא בו כעס רע?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב