011- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני לד-לו – למתקדמים

011- הדף היומי בזהר הסולם – שמיני לד-לו – למתקדמים

שמיני לד – לו

זֹאת הַחַיָּה

 

מאחר ולא ניתן לקבל חיות מאכילת חיה טמאה, ניתן הציווי גם לאהרן הכהן, שרק ע"י החסד ניתן לקבל את הלבוש לאור החיה.

מאכלות כשרים מביאים לדבקות בהשם וכך מזינים את המלכות דקדושה. ואכילה של בהמות לא כשרות גורמת לבידול מהיחד, מהמלכות אשר מענישה בגין כך מאחר והם לא שומרים על הברית ובוגדים בשליחות שלהם. מאכלות טהורים מגרים ומעוררים את הנפש לדבוק בצד הקדושה אשר ממנה מקבלים את ההארה.

קב) זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ. אמר הקב"ה, בכל זמן שישראל שומרים נפשם וגופם שלא לטמא אותם, ודאי זאת החיה אשר תאכלו, שיהיו נמצאים בקדושה עליונה להתדבק בשמי, מלכות, הנקראת זאת, ונקראת החיה. ע"י בחירת בהמה ההיא, שבחרתי לכם אשר תאכלו, לא תטמאו בהם, ותהיו דבקים בשמי, במלכות, זאת החיה. פירוש, תהיו דבקים במלכות, הנקראת זאת החיה, אשר תאכלו מכל הבהמה, כאשר תאכלו בהמה טהורה שבחרתי לכם.

קג) וכל זמן שאינם שומרים עצמם וגופם ממאכל ומשתה, יתדבקו במקום אחר הטמא, להטמא בהם. ומשום זה כתוב: זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ, מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ, שהוא סוד השם הקדוש להתדבק בו. מכל רומז על היסוד, שנקרא כל, שממנו סוד הדבקות בשמו בסוד הברית  כמ"ש: כי כל בשמים ובארץ, שהיסוד מחבר ז"א ומלכות, הנקראים שמים וארץ. מכל הבהמה אשר על הארץ. פירושו, אשר האכילה של הבהמה תהיה נמצאת בטהרה, ולא תטמא אתכם. אז יהיה לכם חלק בשמי, שנקרא כל, להתדבק בו.

קד) זאת החיה אשר תאכלו. בפרעה כתוב, בזאת תדע כי אני ה'. זאת, מלכות, כנגדך, להפרע ממך. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה. הרי זאת שהיא בחינת אמונה, כנגדכם להפרע מכם אם תטמאו נפשכם. שמלכות ביחוד תענוש אותם, משום שהנפשות של בני אדם באות ממנה. כי הנפש נמשכת ממלכות, והרוח מז"א. ואם אתם תטמאו לאותה הנפש שהיא שלה, הרי זאת, המלכות, לנגדכם. אם לטוב, היא עומדת לכם, שתדבקו בה ותהיה לכם כל טוב. ואם לרע, היא עומדת לכם, שתענוש אתכם. לכן צריך אדם לשמור על המלכות שלא יטמא אותה לא במאכלות אסורים ולא ב"מאכלות" רוחניים.

כאשר אדם מזין את עצמו, את המלכות ואת השכינה הקדושה, דהיינו את היחד במזון ראוי, יקבל שמחה ועונג מהיחד. הגשמיות גורמת לגירוי הנפש הפנימית בהתאם למעשים ולמאכלות שצורך האדם. לכן מאכלות אסורים מטמאים את הנפש, ולהיפך, מאכלים שמגרים את צד הקדושה, מחברים את האדם ליחד, לשכינה.  

קה) אמר רבי אלעזר: זאת החיה, אשר תאכלו מכל הבהמה. מכל אלו הנאחזים בצד הטהור, מותר לכם לאכול. וכל אלו, שאינם באים מצד הזה, אסור לכם לאכול. משום שיש בהמות הבאות מצד הטהור, ויש הבאות מהצד האחר הטמא. והסימן שלהם הוא שכתוב: כל מפרסת פרסה. וכולם רשומים, והכתוב רושם אותם כולם. ומשום זה, כל מי שאוכל מאלו הבאים מצד זה הטמא, נטמא בהם, ומטמא את נפשו הבאה מצד הטהור.

הסיבה שישנם במציאות בהמות טמאות, היא כדי להזין את הקליפות ולאפשר להן קיום.

קו) רבי שמעון אמר: כלל הכל הוא, כי כמו שיש עשר ספירות האמונה למעלה, כך יש עשר ספירות דכשפים הטמאים למטה, וכל מה שיש בארץ, מהם אחוזים בצד זה, ומהם אחוזים בצד האחר. והתיר לנו הכתוב אותם בעלי חיים, הנאחזים בצד עשר ספירות הקדושה, ואסר לנו כל בעלי חיים, הנאחזים בצד עשר ספירות הטומאה.

קז) עז הזו ששורה עליה רוח הטומאה, ומותר לנו לאוכלה? אינו כן. כי אם רוח הטומאה היה שורה בה, היה אסור לנו לאכול אותה, אלא רוחות הטומאה עוברים בתוכן, ונראים כנגדן, אבל אינם שורים לשכון בהן, כי כשהם באים לשרות בהן, רוח אחר, מצד הטהור, עובר עליהן, ורוחות הטומאה נפרדים מהן. וע"כ הם רק נראים כנגדן, לקטרג מתוכן על בני אדם, ואינם שולטים בהן עצמן, ועל כן מותר לנו לאכלן. הם משתמשים באמת לצורך שקר. כך לקחו את העז שהוא טהור לעבודה זרה שלהם, ורק בגלל שיכולים להעביר דרכו את רוח הטומאה בע.ז באים להראות כאילו ניתן להגדיל את הטומאה כאילו זה בא מהקדושה.

קח) כיון שבאים רוחות הטומאה, לשלוט בהן, עובר רוח אחד מצד הטהור, והם נושאים עיניהם ורואים הרשימות שלהן שמצד הטהור, ונפרדים מהן, אבל עוד נראים לפניהם. וע"כ אינן אסורות לנו לאוכלן.

קט) בין בבהמות, בין בחיות, בין בעופות, ובין בדגת הים, בכולם נראים ימין ושמאל. וכל מי שבא מצד הימין, מותר לנו לאכול, וכל אלו שבאים מצד השמאל, כולם אסור לנו לאכול. משום שמדרגת כולם היא בטומאה, וכולם טמאים, ורוח הטומאה שורה בהם, ושוכן בהם. ועל כן רוח הקדוש של ישראל לא יתערב בהם, ולא יטמא בהם, כדי שישראל ימצאו קדושים, ויהיו ניכרים למעלה ולמטה. אשרי חלקם של ישראל, שהמלך הקדוש רצה בהם, ורצה לטהרם ולקדשם על הכל, משום שאחוזים בו. שימין הוא בחינת קדושה לכן הבהמות הדגים והחיות הטהורות באים מצד ימין. בטמאות מותר להשתמש דהיינו לחרוש וכדומה, להמשכת האור מהן, אך לא לקבלת האור.

קי) ישראל אשר בך אתפאר. ואם הקב"ה מתפאר בהם בישראל, איך יבואו להטמא ולהתדבק בצד הטומאה? וע"כ כתוב, והתקדשתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תשקצו את נפשותיכם. מי שהוא בצלמו של המלך, אינו צריך להפרד מדרכיו של המלך. ומשום זה רשם הקב"ה לישראל כל אלו שבאים מצד הזה, וכל אלו שבאים מצד האחר. אשרי חלקם של ישראל שכתוב בהם, כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברך ה'.

קיא) כל מי שאוכל מאלו מאכלות האסורים, מתדבק בצד האחר, ומתעב נפשו וגופו, ורוח הטומאה שורה עליו, ומראה עצמו שאין לו חלק באל העליון, ואינו בא מן הצד שלו, ואינו דבוק בו. אם יוצא כך מעולם הזה, נאחזים בו כל אלו האחוזים בצד הטומאה, ומטמאים אותו, ודנים אותו, כאדם שמתועב מאדונו, מתועב בעולם הזה, ומתועב בעולם הבא.

 

שב לד-לו

א. כיצד מפרש רבי אבא את הכתוב זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה מה הערבוב במשפט של חיה ובהמה?

ב. איזה לימוד לומד בגזרה שווה מהמילה זאת באות ק"ד?

ג. מה דעת רבי אלעזר באות כ"ה על מאכלות מותרים ואסורים?

ד. מה עונה רבי שמעון לשאלתו, כיצד מותר לאכול עז אם למדנו שהיא מסיטרא אחרא?

ה. כיצד מחולקים בהמות החיות העופות והדגים במציאות? כיצד זה קשור לעם ישראל?

ו. מה קורה לנשמתו של אדם ביוצאה מהעולם הזה אם אכלה מאכלות אסורים?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב