019- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נה-נז למתקדמים

019- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נה-נז למתקדמים


תזריע  נה-נז

נֶגַע וְרוּחַ הַטֻּמְאָה הָפַכִים זֶה לָזֶה

לב אמיתי וישר, נבנה ע"י אהבת חברים.

כשאדם נכנס לבדוק הרגשה מסוימת בליבו, וכדי לעשות זאת על דעתו להיות מיושבת על אדני החוכמה, מעין התבוננות פנימית. מצד הרצונות לקבל הוא ירגיש התנגדות לקדושה ובמחלוקת הפנימית הוא יודע שהרצונות האפלים שבתוכו עדיין לא מתוקנים. כדי לבדוק את מצבו עליו לראות מחוץ לעצמו, שזו תכונת הכהן שבנפש, היכולת ללכת בדרך של השפעה ולפעול את האמת, רק מפני שזו האמת.   

 

קנה) רבי יוסי נכנס בבית אחד יום אחד, הגיע אל מפתן הבית והתיישב בדעתו, נכנס בפנים הבית ושמע קול אחד שאמר, התאספו בואו, הרי כאן אחד  מבעלי המחלוקת שלנו, שמע קולות של הס"א שמדברים ביניהם, בואו ניקח אותו נזיק אותו, בטרם שיצא, אמרו לו בעלי הדין לא נוכל להזיקו, אלא אם היה דר. יצא רבי יוסי והיה מתיירא, אמר ודאי מי שעבר על דברי החברים מתחייב בנפשו. זהו לא ספק, החברים שבדרך צריכים ללכת בלב אחד. כל רצון אחר המתנגד לברית יביא למפלה אם יתנו לו להוביל. ובחוץ נראה לכאורה שלרשעים טוב, אך בסופו של דבר אינם יוצאים בשלום.

קנו) סיפר את זה רבי יוסי לרבי חייא, אמר רבי חייא: הרי עכו"ם ושאר בני אדם דרים בתוך הבית, והם שלמים, ואינם ניזוקים אז איך אתה אומר ששם ניזוקים בני אדם. אמר לו, הם באים מן הצד שלהם, וע"כ אין מזיקים להם כל זמן שהם פועלים את רצון הגוף על מנת לקבל, הס"א דווקא אוהבים אותם. אבל מי שירא חטא, יכול להינזק. ואפילו הם, אם ממשיכים לדור בו, אינם יוצאים בשלום שלכאורה אינם מזיקים להם לעת עתה, הם מזיקים לאחר מכן. והרי כתוב: בתיהם שלום מִפחד. שהבית היה מאחר שבנה אותו בצדק, והרשעים לקחוהו וישבו בו. והמקרא הוא כך, בתיהם שלום מִפחד, כלומר, כשבתיהם שלום מפחד, כי נבנה בצדק, אז שֵׁבט אלוה. אינו שורה עליהם. בצדק היא השכינה הקדושה. כלומר אם הבית נבנה על פי השכינה הקדושה, יש שם שמירה. כשבאו ישראל לבתי הכנענים, הנגעים אפשרו לדעת מה לתקן.

כניסה לבית היא כניסה ללב, לרצון וגם אם מרגישים טוב יש לבדוק את הדבר. הס"א נותנת לחוטאים הרגשה טובה כדי שימשיכו. וכבר ראינו אנשים ניזוקים מפני שאינם פועלים אהבת חברים.

קנז) וּבָא אֲשֶׁר-לוֹ הַבַּיִת, וְהִגִּיד לַכֹּהֵן לֵאמֹר:  כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת שואל: והגיד? ויאמר היה צריך לומר, או וידבר, מהו והגיד? ומשיב, אלא בכל מקום רומז דבר חוכמה. כְּנֶגַע נִרְאָה לִי בַּבָּיִת – נגע היה צריך לומר. נִרְאָה לִי  יש לי היה צריך לומר, שהרי כתוב: ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, משמע שיהיה נראה לכל, למה אומר :  כְּנֶגַע נִרְאָה לִי?

קנח) כשהנגע נכנס בבית, נתגלה רוח הטומאה שהיה בבית, ונלחמו זה בזה הנגע ורוח הטומאה. נראה תחילה שנתכסה רוח הטומאה, שהיה מתכסה בביאת הנגע, חזר ונתגלה. והנגע שנתגלה, נתכסה. ואחר כך נראה לו בצורה, שנתגלה נגע בבית, ונתכסה רוח הטומאה. וע"כ כתוב: והגיד לכהן, כי דבר חכמה הוא.
שהנגע ורוח הטומאה השורה בבית, מחמת שנבנה שלא בצדק, הם הפוכים זה לזה. כי רוח הטומאה ממשכת הארת החכמה דקו שמאל ממעלה למטה, ג"ר. והנגע הוא מבחינת אויר דקטנות, הממעט ג"ר דקו שמאל. ולפיכך, כשהנגע נראה בבית, תכף מתכסה רוח הטומאה, מחמת שנתמעטו ג"ר דשמאל, ואין לו ממה לינוק. אמנם אח"כ חוזר ומתגבר על הנגע, והוא מתגלה, והנגע מתכסה ואינו נראה. זו כבר מעלה להיות מסוגלים לראות את הנגע.
כשהנגע נכנס ומתגלה בבית, רוח הטומאה מתגבר עליו ומתגלה, והנגע מתכסה, שנלחמים זה בזה. וע"כ אומר, נראה לי, כי ראה תחילה, שרוח הטומאה שנתכסה בביאת הנגע, חזר ונתגלה. והנגע, שהיה מגולה בבית, נתכסה מחמת התגלות רוח הטומאה. שהנגע חזר ונתגבר על רוח הטומאה, וצורת הנגע נראה לו שוב בבית. ורוח הטומאה נתכסה ונעלם. מפני שהג"ר דשמאל התמעטו ואין את התענוג בדבר.

וזש"כ, כנגע נראה לי בבית. כנגע ולא נגע, מחמת שראה אותם נלחמים זה בזה, וחשב שאפשר שיתגבר עוד רוח הטומאה ויכסה ויעלים הנגע שחושב לעצמו אולי אם אקבל יותר אור יותר תענוג, יהיה לי טוב. הוא יודע שלוקח קצת וחוזר לשגרה, ואז רוח הטומאה מתגבר. וכשחוזר רואה שמתגלה הנגע. לכן עליו ללכת לכהן לבדוק עצמו. צד הכהן שבאדם, שהוא היכולת שלו להסתכל מחוץ לעצמו בצורה אובייקטיבית. וע"כ אומר, נראה לי, שלו נדמה כך, אשר הנגע גבר על רוח הטומאה וצורתו נראתה בבית, אבל לאחר, או לכהן, אפשר שיראה באופן אחר. כלומר, שהמדובר בדבר החכמה, כי הנגע מבטל ומכסה הארת החכמה. קנט) ואז בא הכהן. ויפילו הבית ויתצו אותו, העצים, והאבנים והכל. כיון שניתצו ונטהרו הכל, הם מתברכים, אז כתוב: ובתים טובים תבנה, וישבת. שיבנו אותם בצדק. אלו נקראים טובים, כי בתים הראשונים לא היו טובים, ואינם בכלל הקדושה והטהרה.

קנט) ואז בא הכהן ויפילו הבית ויתצו אותו העצים האבנים והכל, כיוון שניתצו הם מתברכים בכל  הכהן שובר את המציאות הזו ואומר לו בתים טובים תבנה תבנה לב אמיתי, רצון אמיתי אלו נק' טובים כי בתים הראשונים לא היו טובים ואינם בכלל הקדושה והטהרה.

כשאדם יכול לשבור את הרצון הרע שבו, יכול הוא למצוא שם אוצרות טובים. מי שלא שומע לכהן שבתוכו לא יוכל לעשות עבודה זו.

קס) אמר רבי יהודה: א"כ במה נעמיד המקרא, שכתבו, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מִלאת? ואם רוח הטומאה שורה בתוכם, איך הם מלאים כל טוב? מלאים כל טוב, בממון, בכסף, ובזהב ובכל כמ"ש: כי טוב כל ארץ מצרים שכך נראה מבחוץ. הרי כל הבתים של המצרים מלאים כשפים ועבודת אלילים היו, ואיך אמר הכתוב: כי טוב כל ארץ מצרים? אלא בשביל עושר הארץ ולא עושר הנשמה נאמר כל טוב. אף כאן, בשביל העושר והממון נאמר, בתים מלאים כל טוב.

קסא) ב' פעמים עושר לקחו ישראל: אחד, כשיצאו מגלות מצרים ולקחו במכת החושך, ואחד, כשבאו לארץ בנתיצת הבתים המנוגעים. כל נגעי הבתים היה ודאי להתקדש הארץ ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ ומן ישראל. ועם זה, כשניתץ הבית, היה מוצא בו ממון, המספיק לבנותו ולמלאות ביתו, כדי שלא יצטער על הבית שניתצו, וישרו במשכנה של הקדושה. כשאדם פועל את האמת ומסלק את רוח הטומאה, מתקבלת כלוואי גם שמחה, ולמרות השמחה יאמר לעצמו שלא השמחה היא הסיבה של שבירת הטומאה, אלא שזו האמת בעבודה.

שאלות חזרה דף היומי בזוהר תזריע נה-נז
1. מה ראה רבי יוסי שנכנס לבית מנוגע ובמה תלה את רוח הטומאה השורה בבית?
2. מה תשובת רבי יוסי על שאלת רבי חייא, על כך שיש אנשים שדרים בבית עם רוח טומאה ואינם ניזוקים?
3. מדוע כתוב 'והגיד' בכתוב: 'ובא אשר לו הבית והגיד' ולא אומר ואמר או וידבר וכדו'?
4. מה היחס בין הנגע ורוח הטומאה בצרעת הבתים ומה הוא בנפש האדם?
5. כיצד נכון להסתכל על שמחה או האושר שאדם מוצא כאשר משבר את רוח הטומאה?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב