021- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע סא-סג שיעור השקפה

021- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע סא-סג שיעור השקפה

תזריע  סא-סד

בֹּנֶה בֵיתוֹ בְּלֹא צֶדֶק

יש להיזהר שלא להחזיק בהבנה חולה, שמראה שהתוצאה לא תביא לקשר עם ה'.

בֹּנֶה בֵיתוֹ בְּלֹא צֶדֶק פירושו שבונה את ליבו בלי קשר לשכינה הקדושה.

רבי יהודה ורבי חזקיה פגשו יהודי שסטה מהדרך וחיפש רפואה במקום טמא שהיה בא, ובנו החולה היה קשור על החמור. אמר להם אני יהודי, דירתי היא בכפר אחד שהוא מבני רומי, היינו לשון גאווה, רוממות. הבתים של רומי נבנים לעבודה זרה וודאי הטומאה שורה שם. סיפר להם שיום אחד נכנס בני אל הבית, לחזור על הדברים שלמד, עבר רוח אחד לפניו והזיק לו והקים פיו ועיניו וידיו נעקמו ואינו יכול לדבר. ואני בא למערת המצורעים של סרוניא, אולי ילמדו לי דבר רפואה.

אל לו לקשור את אותה תפיסה לחמור, לחומריות. בגלל הבן, ההבנה הקלוקלת הוא סר מהדרך ובטעות הולך לקבל מזור מהס"א, אשר בשלב ראשון פוגעת רק בצדיקים שטועים ולאחר מכן גם ברשעים.

צרעת הבתים ניתנה בעיקר כסימן שיש להעביר את רוח הטומאה, ואותו יהודי הלך למערה זו במקום לכהן.

בית, דהיינו לב שלא נבנה בצדק, שורה בו רוח הטומאה, המזיק את יושביו. אוי לאלו שעוברים על דברי חכמים. כוחות הס"א לא מזיקים בשלב ראשון למי שהולך בדרך טומאה, שהרי זו דרכה של הס"א.

על האדם להיות טהור, היינו ביטול האגו לחלוטין, מפני שגם עם קצת אגו יש לטומאה במה להאחז.

כדי לגלות נגע בנפש על האדם להסכים לקבל ביקורת, ובלי פחד לראות את נקודת הכשל, ואפילו ליבו מלא תורה, ישמע ביקורת מכל אחד, הרי בהשגחה הוא נתקל בביקורת מבחוץ, ובוודאי להתרחק ממקומות טומאה או כשחווה רצונות של טומאה.

אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ

האם אברהם צריך לשקר כדי להציל עצמו אלא אברהם, אע"פ שהיה ירא חטא, לא סמך על זכות שלו, ולא רצה מן הקב"ה לגרוע מן זכותו, אלא סמך על זכות של אשתו, בזכות שלום הבית. כשאדם מתקרב למקום טומאה, כמו אברהם שירד למצרים שהיו מלאי זימה, עליו להיות מאוחה עם אשתו שהיא בחינת ליבו.

יהודי שמור כאשר הוא שומר את ליבו מהשתוקקות במקום לא ראוי.

יהודי אינו צריך לפחד, אלא לסמוך על ליבו כשהוא נקי. לא לפחד ולוותר על הרצון וההשתוקקות, ולשמור אותם לזמן ומקום ראויים. באווירה של טומאה ייוותר על קבלת התענוג המפוקפק ויאמר לנקודה הפנימית הקדושה, החזקה, אחותי את, וכך לזכות גם לעולם הבא, היי לעולם הפנימי.

אין תגובות

להגיב