001- האדרא רבא – שיעור 1 (מ-מג) השקפה

001- האדרא רבא – שיעור 1 (מ-מג) השקפה

נָשֹׂא  מ – מג

הקדמת האדרא רבא

זו פגישת חברים, בה רבי שמעון מלמד סודות עצומים בנושא השערות, בעיקר תיקוני דיקנא ודרכם את סודות התיקון הנפשי.

כעין השבירה שהיתה בעולמות, כך בנשמות לאחר חטא אדם ראשון, יש לבוא למציאות חדשה של תיקון בשורש המחשבה, זו מציאות של עבודת נפש בג' קווים, הכנעה, הבדלה והמתקה. כמובן שמפגש עם סודות עצומים אלו מחייב הכנה מצד החברים.

תניא אמר רשב"י לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד של קשר אחד אחד עם הקב"ה, ור"ש היה רוצה לגלות להם כאן עניין המדרגות של עולם התיקון, עולם אצילות, שתפקידו גם לתקן את העולם שנחרב, שלאחר צמצום ב בא תיקון של אהבת חברים שהם בג' עמודים היי סוד ג קווים ימין שמאל ואמצע. כתוב עת לעשות לה' הפרו תורתך. הימים מועטים ובעל החטאים היי המקטרג דוחק. הכרוז קורא כל יום לתשובה אמונית וקוצרי השדה מועטים המה, היינו אותם שזכו בתבואת השדה העליון ואנחנו באים ללקט כעניים אחריהם.

לאחר החטא הבלבול והפגם כה גדולים, שצריך סדר מדויק בהבנת המבנה של שורשי המוחין, כדי לתת אותם לזעיר אנפין שהוא עיקר עולם אצילות כדי להעביר לתחתונים, ומכאן הסדר שעל האדם לארגן בשורשי מחשבתו.

התאספו החברים אל מקום המושב מלובשים במגינים וחרבות ורמחים בידם שצריך כוח מיוחד כשבאים ללמוד דברים כה גבוהים, שאז הס"א מנסה להתנגד. הייחודים הם היכולת לאחד את המחשבה לאמונה בקב"ה, לאחר שמורידים את כל הגאווה.

ישב רבי שמעון ובכה ואמר, אוי אם אגלה אוי אם לא אגלה, שאם לא יגלה יאבדו חידושי תורה ואם יגלו אולי ישמעו מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו, קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד ה' ליראיו, היינו כשבאים ביראה ניתן לגלות, מאחר ויראה אומרת שאדם מוכן לוותר על גאוותו ולבוא בביטול לעליון, והרי חברים אלו יראי הקב"ה וראויים.

מבקשים החברים מרבי שמעון שיגלה להם את הסודות העליונים, לא בכדי למלא תאוותם האישית, אלא רק כדי לבוא לקשר חזק ואמיץ עם הקב"ה. החברים ממלאים הוראותיו של רבי שמעון ויושבים, דהיינו מוכנים לקבל רק חלק מהשפע, החלק הראוי לקבל, שאל לו לאדם לבקש תענוג שאין באפשרותו להביא לטובת הכלל, אל היחד, אחרת ידו יוצאת מצורעת כסימן. על האדם למעט ההנאות ולהסתפק במה שמסוגל הוא להקדיש ליחד. את השפע, החכמה צריך לקבל דרך ל"ב נתיבות החוכמה, בדרך של השפעה.

פתח ואמר ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' כי המשכת החכמה ממעלה למטה היא שורש פסל ומסכה מעשה ידי חרש השם בסתרו של עולם, כלומר המגלה מה שצריך לכסות ולהסתיר, וע"כ לבסוף השביעם על זה ללמוד בפנימיות. ותיקון נוסף בעולם אצילות שאי אפשר לקבל את החוכמה על הבחינה הפרטית. אדם צריך להיות נאמן, ולכסות דברים, לא לגלות כל דבר החוצה, אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך.

אין תגובות

להגיב