001- הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 1 (מ-מג)...

001- הדף היומי בזהר הסולם – האדרא רבא – שיעור 1 (מ-מג) למתקדמים


נָשֹׂא ​​ מ - מג

הקדמת האדרא רבא

זו פגישת חברים, ורבי שמעון מלמד כאן סודות עצומים בנושא השערות, בעיקר תיקוני דיקנא וסודות התיקון הנפשי.

כעין השבירה שהיתה בעולמות, כך בנשמות לאחר חטא אדם ראשון, יש לבוא למציאות חדשה של תיקון בשורש המחשבה, זו מציאות של עבודת נפש בג' קווים, הכנעה, הבדלה והמתקה

 

  • ​​ תניא אמר רשב"י לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד של קשר אחד אחד עם הקב"ה, היי בבחינת עולם התוהו שמי שטועה על הראשונות שמים חבל על גרונו שז"ת היו בקו אחד זה למעלה מזה שבעולם הנקודים לא היה תיקון לז"ת וגרמה שבירת הכלים כשניסו לקבל אור. ור"ש היה רוצה לגלות להם כאן עניין המדרגות של עולם התיקון, עולם אצילות, שתפקידו גם לתקן את העולם שנחרב, שלאחר צמצום ב בא תיקון ג קווים, תיקון של אהבת חברים שהז"א נכנס לעיבור ובתנועה חדשה זו ניתנה אפשרות לתקן ז"ת בקו אמצעי, שהם בג' עמודים היי סוד ג קווים ימין שמאל ואמצע. כתוב עת לעשות לה' הפרו תורתך. הימים מועטים ובעל החטאים היי המקטרג דוחק. הכרוז קורא כל יום לתשובה אמונית וקוצרי השדה מועטים המה, היי אותם שזכו בתבואת השדה העליון ואנחנו באים ללקט כעניים אחריהם, שהוא המלכות שהם השגות סודות התורה, והם ואפילו אותם שהשיגו נמצאים בסוף הכרם שהוא המלכות ואינם משגיחים ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. הבלבול והפגם כה גדולים, שצריך סדר מדוייק בהבנת המבנה של שורשי המוחין, כדי לתת אותם לז"א שהוא עיקר עולם אצילות כדי להעביר לתחתונים, ומכאן הסדר שעל האדם לארגן בשורשי מחשבתו

  • ​​ התאספו החברים אל מקום המושב מלובשים במגינים וחרבות ורמחים בידכם שצריך כוח מיוחד כשבאים ללמוד דברים כה גבוהים, שאז הס"א מנסה להתנגד, שה"ס יחודים להשבית הקליפות, הזדרזו בתקוניכם היי שיזדרזו לעשות התקונים של ג קווים חב"ד חג"ת נה"י בעצה בחכמה בתבונה בדעת במראה, בידים שה"ס חג"ת וברגלים שה"ס נה"י המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומות לגזור דברי אמת, דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם ושמחים לשמעם ולדעת אותם. אדרא פירושו מושב מלשון אדרא דאזהרה שפירושו מושב הסנהדרים המזהירים את העם, ועאלו בחקלא ביני אילני ויתבו הייחודים הם היכולת לאחד את המחשבה לאמונה בקב"ה, לאחר שמורידים את כל הגאווה

  • ישב רבי שמעון ובכה ואמר, אוי אם אגלה אוי אם לא אגלה, שאם לא יגלה יאבדו חידושי תורה ואם יגלו אולי ישמעו מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו, קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד ה' ליראיו היי כשבאים ביראה ניתן לגלות כאשר יראה אומרת שאדם מוכן לוותר על גאוותו ולבוא בביטול לעליון, והרי חברים אלו יראי הקב"ה הם וכבר נכנסו באדרא דבי משכנא, למדנו שמהם נכנסו באדרא רבא זו ומהם יצאו, אבל לא כולם כי ג חברים נפטרו רבי חזקיה, רבי יוסי בר יעקב, ורבי ייסא

  • ​​ למדנו, נמנו החברים לפני רבי שמעון ונמצא ר אלעזר בנו, ר אבא ר יהודה ר יוסי בר יעקב, ר יצחק ר חזקיה בר רב ורבי חייא ר יוסי ורבי ייסא. הידים נתנו לרבי שמעון בחינת חג"ת והאצבעות זקפו למעלה קיבלו עליהם את העבודה לקבל חוכמה רק מטה למעלה ונכנסו בשדה במלכות בין האילנות וישבו. קם ר"ש והתפלל תפלתו, ישב בינהם ואמר, כל אחד ישום ידו בחיקו להורות שמקבלים הדבר כחוק שאי אפשר לקבל ג"ר דחוכמה, אלא שיש איזקא דכיה וכשמתלית מדרגה זו צריך לפעול בחסדים מכוסים, כפי שפעל משה רבינו, מרדכי היהודי, שמו ידיהם כל אחד בחיקו, ולקחם ר"ש פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כולם כל החברים ואמרו אמן. כפי שמזהיר בעל הסולם שיש ללמוד את התע"ס וקבלה בכלל מבלי להגשים, אלא ללמוד מעבר לזמן ומקום. מבקשים החברים מרבי שמעון שיגלה להם את הסודות העליונים, לא בכדי למלא תאוותם האישית, אלא רק כדי לבוא לקשר חזק ואמיץ עם הקב"ה. החברים ממלאים הוראותיו של רבי שמעון ויושבים, דהיינו מוכנים לקבל רק חלק מהשפע, החלק הראוי לקבל, ושמו ידם בחיקם, היי במקום של הסתר, של אוויר. אל לו לאדם לבקש תענוג שאין באפשרותו להביא לטובת הכלל, אל היחד, אחרת ידו יוצאת מצורעת כסימן. על האדם למעט ההנאות ולהסתפק במה שמסוגל הוא להקדיש ליחד. את השפע, החכמה צריך לקבל דרך ל"ב נתיבות החוכמה, בדרך של השפעה.

מיד אחר שנמנו החברים לפנים קיימו מה שהזהירם ועשו תיכף ומיד את היחוד דג' קווים ימין שמאל ואמצע להמשיכם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה וז"ש ידין יהבו לר"ש כי ר"ש היה סוד הדעת שהוא שורש קו אמצעי וע"כ נתנו לו ידיהם שהם יד ימין ויד שמאל, ונתיחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי ר"ש שהוא קו אמצעי, ועי"ז התעורר למעלה היחוד דג' קווים ואז האצבעות הרומזות על הארת החכמה שאצבעות מורות על קצה המלכות זקפו למעלה היי שיאירו רק ממטה למעלה כי אחר שימין ושמאל נכללים יחד ע"י קו אמצעי אין החכמה שבשמאל מאירה, אלא רק ממטה למעלה ואח"ז היו צריכים להמשיך כל הארת ג הקווים אל המלכות דהיינו סוד חקל תפוחין קדישין שהוא המלכות, וישבו להמשיך בה החכמה בבחינת ישיבה שה"ס ו"ק דחכמה שעד גמר תיקון לא ניתן לקבל ג"ר דחוכמה. וז"ש שכל אחד ישים ידו בחיקו, שחיקו מורה על העלם ג"ר כי שימת יד בחיק הוא מעשה של העלם. אמנם יש ב בחינות של הבאת היד בחיק, בחינה אחת בסוד הבאת י באור שהאור נהפך לאויר הנוהג בקו ימין בסוד נקודת החולם שנעשה מחמת זה ו"ק בלי ראש, ויש הבאת היד בחיק הנוהג בקו אמצעי שגורם רק מיעוט הג"ר דחכמה, אבל ו"ק נשארים שם.

שקו אמצעי ממעט קו השמאל שיאיר רק ממטה למעלה שהוא בחינת ו"ק דחכמה, וכדי להסביר זה אבאר סוד הכתוב, ויאמר לו ה' עוד הבא נא ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, שז"ס הבאת י באור הממעטו לאויר שה"ס ו"ק בלי ראש הנוהג בקו ימין בנקודת החולם. ואח"כ ויוציאה, היי שחזר והוציא י מאויר והאויר חזר לאור ונגלה אור החכמה ממעלה למטה, הנוהג בקו שמאל בנקודת השורוק מטרם התקון דקו אמצעי, שאז יש בו דינים קשים שנסתרים ונסתמים כל האורות מפני שהחכמה היא בלי חסדים, ולפיכך והנה ידו מצורעת כשלג. כי סתימת וסגירת האורות ה"ס צרעת. הראה לו הקב"ה למשה, שאם מוציא את יוד מאויר בג"ר דבינה, אז תהיה שבירה, אך אם יוציא את יוד מאויר מז"ת דבינה אז יוכל לקבל חוכמה היות ופועל על פי החוק בעולם אצילות, היי על פי גניזו דאו"א שהם אזוקים כפי גלגלתא דאריך באיזקא דכיה. כדי לקבל חוכמה יש לפעול רק דרך ז"ת דבינה, דרך ל"ב נתיבות החוכמה לאחר שמקבלים על עצמם מנעולא, חסדים בקו אמצעי היי חיריק, קו שמאל בו לא ניתן להוציא היוד מהאוויר, אלא לאחר שממעטים לו"ק ובאים לבחינת מפתחא

שע"כ צרעת מתרגמים סגירו, ואחר זה התגלה התקון דקו אמצעי וז"ס ויאמר השב ידך אל חיקך שה"ס פעולה ראשונה של קו אמצעי המעורר מסך דחיריק מבחינת מנעולא הממעטו לו"ק ואח"כ ויוציאה מחיקו בסוד פעולה שניה אשר המלה מחיקו הוא בדיוק שפירושו שהוציאה היי שחזר וגילה החכמה אבל הגילוי היה בלבוש של החיק, היי שהמשיך רק ו"ק דחכמה ואז נתיחדו כל ג הקוים זה בזה והחכמה התלבשה בחסדים וז"ס והנה שבה כבשרו, שחזרה בבחינת ג"ר אלא בו"ק דחכמה כנ"ל

וז"ש כאן כל חד ישו יידוי בתוקפיה היי בחק של קו אמצעי, שאז כשיוציאו מחיק תאיר היד השמאלית רק ממטה למעלה, היי בלבשו של החיק, כי זהו עיקר כל התיקון של קו אמצעי, שה"ס חיריק, וע"כ ר"ש שהוא בחינת קו אמצעי הזהירם על זה. וז"ש שוו ידייהו ונסיב לון שהם שמו ידיהם בחיקם ור"ש לקח אותם מן חיקם כלומר שהוציא ידיהם מן החיק עם הלבוש של החיק כדרך קו אמצעי. וז"ש פתח ואמר ארור האיש אשר יעשה פסל וגו' כי המשכת החכמה ממעלה למטה היא שורש פסל ומסכה מעשה ידי חרש השם בסתרו של עולם, כלומר המגלה מה שצריך לכסות ולהסתיר, וע"כ לבסוף השביעם על זה ללמוד בפימיות. ותיקון נוסף בעולם אצילות שאי אפשר לקבל את החוכמה על הבחינה הפרטית, ואחד התיקונים של חיזוק הפרסא בא בגניזו או"א

  • ​​ פתח ר"ש ואמר, עת לעשות לה' הפרו תורתך פירושו למה לעת לעשות לה' הוא משום שהפרו תורתך הייו שהפרו תורה של מעלה שה"ס ז"א כי היא מתבטלת אם אינה נעשית בתיקוניה אלו כמו שיבאר לפנינו, ומקרא זה נאמר לעתיק יומין שממנו מתחיל שורש כל התקונים כמ"ש לפנינו, וכתוב אשריך ישראל מי כמוך שהוא משום שהם דבוקים בקו אמצעי וכתוב כמי כמוך באלים ה' שזה סובב על ז"א שהוא קו אמצעי

  • קרא לרבי אלעזר בנו והושיבו לפניו, ולרבי אבא מצד האחר, היתה מסוד החוכמה, ושל רבי אבא היתה מסוד מבינה דחוכמה ורבי שמעון עצמו היה הדעת המיחד חו"ב זה בזה. וע"כ אמר אנו כלל הכל, כי חב"ד הם כלל כל המדרגות. עד עתה נתקנו העמודים היי עד עתה עסקו בתקון ג הקווים הנק' ג עמודים. שתקו, שמעו קול וברכיהם זו לזו דופקות מחמת פחד. מה היה הקול, היי קול חבריא העליונה שמתאספים היי המרכבות של הקב"ה כמ"ש באדרת האזינו.

  • שמח רבי שמעון ואמר, ה' שמעתי שמעך יראתי, שם נכון היה שיהיה מתירא משום ששורשו היה מקו שמאל, אבל אנחנו המיחדים בקו אמצעי, באהבה תלוי הדבר, היי בחסדים שהם בחינת אהבה שכתוב, ואהבת את ה' אלקיך וכתוב מאהבת ה' אתכם וכתוב אהבתי אתכם וגו

  • ​​ ר שמעון פתח ואמר, הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר. הולך רכיל, מקרא זה קשה, איש רכיל היה צריך לומר, המו הולך רכיל, ומשיב, אלא מי שאינו מיושב ברוחו ואינו נאמן, דבר ההוא ששמע הולך בתוכו כמוץ במים שאינו נשקע בהם עד שמשליך אותו לחוץ, כלומר שאין לו מנוחה עד שמגלה הדבר שמע לאחר, מהו הטעם, הוא משום שרוחו אינו רוח מתקיים ומיושב, אבל מי שרוחו הוא רוח מיושב ושל קיום, בו כתוב, ונאמן רוח מכסה דבר. ונאמן רוח פירושו רוח מתקיים וברוח תלוי הדבר. וכתוב אל תתן את פיך להחטיא את בשרך אדם צריך להיות נאמן, ולכסות דברים, לא לגלות כל דבר החוצה, אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך

  • ואין העולם מתקיים אלא בסוד וכי אם בדברי העולם צריכים סוד, בדברי סודי הסודות דעתיק יומין שאינם נמסרים אפילו למלאכים העליונים, על אחת כמה וכמה. א"ר שמעון, לשמים איני אומר שיאזינו, לארץ איני אומר שתשמע, שהרי אנו מקיימי העולמות, כלומר משה וישעיה היו מעידים את השמים וארץ שאם בני ישראל לא יקיימו העולמות יענישו אותם שהשמים לא יתנו מטר וארץ לא תתן יבולה. אבל ר"ש היה מדבר לצדיקים מקיימי העולמות שאין צריכים לעדות. למדנו, סודי הסודות כשפתח ר"ש בסודות הסודות הזדעזע המקום והחברים התחלחלו.

 

אין תגובות

להגיב