הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים סז-סט השקפה שיעור-23

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת שלח לך עמודים סז-סט השקפה שיעור-23

אילת אהבים

פתח ואמר: אילת אהבים חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד, תורה תורה האור של כל העולמות, כמה ימים ונחלי ומקורות ומבועי מתפשטים ממך לכל הצדדים, ממך הכל עליך עומדים העליונים והתחתונים, אור העליון ממך יוצא. תורה תורה מה אומר לך, אילת אהבים אתה ויעלת חן למעלה ולמטה הם האוהבים שלך, מי יזכה לינק ממך כראוי. תורה תורה השעשועים של אדונך, מי יכול לגלות ולומר הנסתרות והגנוזות שלך, בכה והכניס ראשו בין ברכיו ונשק את העפר.

אומר לו ראש הישיבה של מעלה לרבי שמעון, אתה שחווית את כל האורות הגדולים, והשיג אורות של גמר תיקון, אתה יכול לכתוב את הדברים ולהשלים את גילוי הסודות. וכל הסודות הללו נמצאים כולם בתורה.

אין תגובות

להגיב