הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 16 מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 16 מתקדמים | עמודים מו-מח

בלק מז – מח

הינוקא -הילד

קיב ומשום זה אסור לברך אדם, מטרם שהתפלל תפילתו, והמשיך על ראשו את, שהיא המלכות שאומר ברכו את השם המבוך, שאת רומז על המלכות, ויש למשוך את הלב, השכינה הקדושה לתפילה. ואם הקדים ובירך אדם מקודם, הרי ממשיך אותו האדם, כמו בָּמה על ראשו, במקום את, שצריך להמשיך על ראשו. ולפיכך דומה כאילו עשה אותו במה.

קיג משום זה למלאכים עליונים כתוב, ברכו ה'. ואנו, את ה', לתוספת, שאנו צריכים להמשיך את המלכות מקודם.

אמר הילד, ודאי הרי ידעתי, שכלי מלחמה שלך טובים הם. תזכור אותם ואל תשכח אותם, ודאי גבורתו של אדם בעל מלחמה היא ברומח דיני הנקבה ובחרב דיני הזכר. אבל מהו שכתוב, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברוֹ. אמר רבי אלעזר, הרי כבר אמרתי פירושו. שלעם ישראל ניתנה הקדושה לומר עושי דברו, שלפני כן היה רק למלאכים הקדושים שהם שומעי דברו

אמר אותו הילד, כבר ידעתי שכוח הזרוע שלך נחלש. מחמת שאמר, השבח הזה מצאתי ולא אחר. וששכח ג׳ קדושות. עתה הוא הזמן, שלא להמתין אלא להכות בכף הקלע אבן אחר אבן, כמ"ש, בַּקֶלע ובאבן, בחיפזון, זו אחר זו. הבן הוא בחינת הבנה, ואומר שיביא כאן הבנות הקולעות למטרה, כשהן מקושרות לרעיון אחד גדול, כדי שההשקפה וההבנה יהיו שלמות. לחבר את המוח ללב ולהגיע לאהבת השם שלמה, כאשר חיבור זה אפשרי רק ע"י אמונה חסדים ופעולה של השפעה.  

קיד אמר הילד, כתוב, שחורה אני ונאוה בנות ירושלים, כאוהלי קֵדָר כיריעות שלמה. אל תִראוני שאני שחרחורת. בשעה שהמלכות באהבה גדולה אל אהובה ז״א, מתוך דוחק אהבתה, שאינה יכולה לסבול הפירוד, המעיטה את עצמה במיעוט גדול כשהמלכות לא יכולה לקבל את ההארה מתוך כך שעדיין לא מתוקנת, היא נותנת לז"א את השליטה למרות הרצון הגדול שלה, נותנת לו להוביל שאמר לה המלך לכי מעטי עצמך, עד שלא נראה ממנה אלא קטנות דנקודה אחת, אות י׳.

אז מתכסה מכל הצבאות והמחנות שלה, ואומרת, שחורה אני, שאין באות י׳ זו לבנונית בפנימיותה כבשאר האותיות. שחורה אני, ואין לי מקום להכניס אתכם תחת הכנפיים שלי. כאוהלי קדר, שהם י׳, שאין לבנונית בתוכה. כיריעות שלמה, הן ו'. יוד זו היא נקודה לקבלת אורות

קטו משום זה, אל תראוני, לא תראו בי כלל, כי אני נקודה קטנה ועלי לגדול בקדושה. מה עושים הצבאות שלה, הגיבורים האמיצים? הם שואגים כאריות גיבורים, כמ"ש, הכפירים שואגים לטרף, ומתוך הקולות והשאגות, שהם שואגים כאריות חזקים גיבורי כוח, שומע האוהב שלה למעלה. והוא יודע שאהובתו היא באהבה עימו כמוהו, ומיעטה את עצמה מתוך אהבתו, עד שלא נראה מצורתה ומיופיה כלום.

קטז ואז מתוך קולות ושאגות של אלו גיבורי כוח שלה כעת צריכה כח התגברות, יוצא הדוד שלה האהוב שלה, ז״א, מתוך היכלו, בכמה מתנות בכמה מנחות, בריחות ובבשמים ובא אצלה, ומוצא אותה שחורה וקטנה בלי צורה ויופי כלל.

הוא מתקרב אליה, מחבק אותה ומנשק אותה עד שמתעוררת מעט מעט מתוך הריחות והבשמים, ומתוך השמחה של אהובה ז״א, הנמצא עימה. היא נבנית ונעשית בתיקונה בצורתה ביופי שלה, ונעשית ה׳ דהוי"ה כבתחילה.

קיז וזה עשו לה גיבורי כוח, שהחזירו אותה לצורתה וליופיה, והכוח והגבורה שלהם גרמו את זה. וע״כ כתוב, גיבורי כוח עושי דברו, שהם עושי דברו, כי מתקנים את דבר זה, המלכות, הנקראת דבר, ומחזירים אותה לצורתה הראשונה. כיוון שנתקנה ונעשית בצורה יפה כמקודם, אז הם, וכל שאר הצבאות, עומדים לשמוע מה שהיא אומרת, כמ"ש, לשמוע בקול דברו. והיא עומדת, כמלך בתוך צבאותיו. וזהו כמ"ש, עושי דברו, שעושים את המלכות.

קיח כעין זה למטה, בזמן שיש רשעים בדור, המלכות מתכסה וממעיטה את עצמה, עד שלא נראית מכל צורתה אלא רק נקודה אחת. וכשבאים גיבורי כוח, וצדיקי אמת, הם עושים את דבר זה, המלכות, הנקראת דבר, ומאירה מעט מעט. וחוזרת לצורתה וליופיה ונעשית ה׳ דהוי"ה כבתחילה.

יש ב׳ אופנים שהמלכות חוזרת ומתמעטת עד לנקודה תחת החזה, שהיא נקודת הכתר שלה, וט״ת שלה נעלמות:

אופן א'. בסדר אצילותה ובניינה. כי יש ב׳ מצבים במלכות בבניינה. מצב א' הוא בעניין ב׳ המאורות הגדולים, שאז נמצאת המלכות בחכמה בלי חסדים, והיא משתוקקת מאוד לזיווג פב״פ עם ז״א, שישפיע לה חסדים. ומחמת זה אינה יכולה לסבול המצב הזה, והיא ממעיטה עצמה עד לנקודה תחת החזה מבחינת הכלים דז״א, ועד לנקודה תחת היסוד מבחינת האורות דז״א. כי יש ערך הופכי בין כלים לאורות. ואחר שחוזרת למיעוט הזה, אז התחתונים מעלים מ״ן והיא עולה לאו״א ונבנית מחדש. במצב הקטנות מאירים אורות חג"ת נה"י ומצד הכלים

בשעה שהמלכות באהבה גדולה אל אהובה ז״א, מתוך גודל אהבתה אל ז״א, לקבל חסדים ממנו, עד שאינה יכולה לסבול את מצב הפירוד, להיות בחכמה בלי חסדים, ממעיטה את עצמה במיעוט גדול, לנקודה תחת היסוד, הכתר שלה, וכל ט״ת שלה נעלמות. ואז מתוך קולות ושאגות של אלו גיבורי כוח שלה, שע״י העלאת מ״ן של הצדיקים היא חוזרת ונבנית, ובאה למצב ב', זיווג פב״פ עם ז״א. עליה לבוא בהתמסרות מלאה בקדושה.

אופן ב'. היא מתמעטת עד לנקודה, מחמת החטאים של התחתונים. וגם כאן חוזרת ונבנית ע״י צדיקי אמת היכולים להגן על דורם.

ויש הפרש גדול בין ב׳ האופנים האלו, כי באופן א' שהתמעטה לנקודה מרצונה עצמה, לזיווג פב״פ דז״א, הנה אז ט״ת שנעלמו ממנה, אינן נופלות לקליפות, אלא חוזרות לשורשן לז״א. משא״כ באופן ב', שהתמעטה מחמת חטאי התחתונים, ט״ת שלה נופלות לקליפות. ואי אפשר לחזור ולבנות אותה עד שמוציאים הט״ס שלה מהקליפות. בכל מקרה שאדם חוטא או שבחור, עליו לבוא בביטול מוחלט, בחינת אין זוכה לתורה אלא מי שממית עצמו עליה, ולבנות עצמו בדרך קדושה.

קיט באו החברים ונשקוהו, אמר רבי אלעזר, אם יחזקאל היה אומר דבר זה, היה זה פליאה בעולם. אמר אותו הילד, אני אברך. אמרו, ברך אתה ולך נאה לברך. אמר, כמה אתם קדושים, כמה ברכות עתידות לכם, מאמא הקדושה, בינה, משום שלא מנעתם אותי מלברך.

קכ כתוב, מוֹנע בר ייקְבוּהו לְאום, ובְרכה לראש משביר. כל אדם חייב בברכת המזון, ואם אינו יודע, אשתו או בניו מברכים בשבילו. ותבוא מארה לאותו אדם, שאינו יודע לברך, עד שהוא צריך לאשתו ולבניו, שיברכו בשבילו.

שאלות חזרה בזוהר בלק מו-מח
1.מה קורה לאדם אם לא ממשיך את השכינה הקדושה על ראשו ובא לברך?
2. אלו ב' מצבים יש למלכות שממעטת את עצמה כפי הכתוב "שחורה אני ונאוה בנות ירושלים"?
3. מה ההבדל בין הימנעות מפאת החטא להימנעות מתוך רצון להתקדש?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד עשר הספירות, קורסים נבחרים בחכמת הקבלה, הדף היומי בזוהר, שער הגלגולים, כתבי האר"י, שיעורי השקפה, עבודת נפש, קבלה למתקדמים ועוד – היכנסו לאתר הסולם: https://www.hasulam.co.il ✨
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב