33- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים סג-סד

33- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים סג-סד

בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "בהבראם באברהם", בהשלמה של הבנת המציאות, המורכבת גם ממידת החכמה המשלימה את מידת החסד של בחינת "אברהם". מסביר הזוה"ק שמציאותו של אברהם, היא השורש לקיום העולם, בבחינת מידת החסד והאמונה, שמחד מבקשים לוותר על התפיסה המדעית, המוגבלת בצרות בלתי נסבלת של הקיום, ומאידך מאפשרים להגדיל את המרחב של החיים והתפיסה האנושית למרחב אין סופי. הזוה"ק מתאר את דרכו של אברהם אבינו כדרך מתקנת לחטאו של אדם הראשון, תהליך המאפשר בסופו את ביטויו, של האושר המוחלט בנפש האדם.

מציאותו של אברהם אבינו המתארת את שבירת הפסלים, שפירושה – שבירת התפיסה הפרטית של ב' קווים, הנפרדת והמוגבלת, בדרך של אמונה והכנעה, המאפשרים את היכולת לוותר על הגאווה והתפיסה הפרטית של הנברא כפרט המנותק ממציאות הבורא המייצג את הכלל, שלאחר תהליך זה תתאפשרנה הבדלה והמתקה. שכתוב: "אל תקרי בהבראם אלא באברהם", פירוש : שאברהם המייצג את מידת ההכנעה, הוא המפתח לקיום מציאות העולם, שהיה נעול עד עתה בבחינת מילת בר"א, אשר סתם את המציאות, להיות מלאה חשכויות, תהיות וספקות.


שם המאמר: "בהבראם באברהם"

האמונה כבסיס להתפתחות המרחב הנפשי של האדם, לצורך קבלת האושר המחולט

בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "בהבראם באברהם", בהשלמה של הבנת המציאות, המורכבת גם ממידת החכמה המשלימה את מידת החסד של בחינת "אברהם". מסביר הזוה"ק שמציאותו של אברהם, היא השורש לקיום העולם, בבחינת מידת החסד והאמונה, שמחד מבקשים לוותר על התפיסה המדעית, המוגבלת בצרות בלתי נסבלת של הקיום, ומאידך מאפשרים להגדיל את המרחב של החיים והתפיסה האנושית למרחב אין סופי. הזוה"ק מתאר את דרכו של אברהם אבינו כדרך מתקנת לחטאו של אדם הראשון, תהליך המאפשר בסופו את ביטויו, של האושר המוחלט בנפש האדם.

תהליך תיקון החטא של אדם הראשון על-ידי דרכו של אברהם אבינו, מבסס את ההבנה, שלא ניתן לתקן את המציאות בצורה של התפרטות בלא מסגרת הכלל, ואף לא בבחינת קין והבל, הממשיכים את תיקונו של אדם הראשון על-ידי התפרטות המציאות לבחינת "מחלוקת של ב' קווים", המייצגים את הפירוד בין של הנברא מהבורא לבחינת "שתי רשויות", הנובעות מתפיסתו הפרטית של הנברא את עצמו כיישות עצמאית, ככזו אשר איננה תלויה במציאות של הבורא ח"ו. לצורך תיקון מציאות זו, יצאה מציאותו של אברהם אבינו המתארת את שבירת הפסלים, שפירושה – שבירת התפיסה הפרטית של ב' קווים, הנפרדת והמוגבלת, בדרך של אמונה והכנעה, המאפשרים את היכולת לוותר על הגאווה והתפיסה הפרטית של הנברא כפרט המנותק ממציאות הבורא המייצג את הכלל, שלאחר תהליך זה תתאפשרנה הבדלה והמתקה. ועתה נתבאר היטב מה שכתוב: "אל תקרי בהבראם אלא באברהם", פירוש : שאברהם המייצג את מידת ההכנעה, הוא המפתח לקיום מציאות העולם, שהיה נעול עד עתה בבחינת מילת בר"א, אשר סתם את המציאות, להיות מלאה חשכויות, תהיות וספקות.

ישנם ב' בחינות של מ"י ומ"ה במציאות העולמות, כפי הנלמד במאמר: "מי ברא אלה", הבאות כנגד אותם בחינות השמות של אלוהי-ם ואברה"ם, כאשר מ"י (כנגד ישסו"ת שב-או"א עיליאין), הרומזת לנון שערי בינה הנעולים בבחינת המנעולא, באה כנגד השם אלוהי-ם, ומ"ה (כנגד זו"ן שב-או"א עילאין), בא כנגד השם אברה"ם, כאשר מילת מ"י כוללת את האות יו"ד (מצד העליונים: עולם הבא – מדרגת חסדים) של שם הווי"ה הקדוש ומילת מ"ה כוללת את האות ה"י (מצד התחתונים: עולם הזה – מדרגת חכמה) של שם הווי"ה במילוי אלפין העולה בגימטריא אד"ם.

צירוף זה של שם הווי"ה ושם אלוהי-ם, הוא צירוף של מידת הרחמים במידת הדין, כאשר שם הווי"ה מייצג אותם הכוחות העליונים, המתארים את האמונה שבבחינת החסדים, דרכה לחם יעקב בעשיו, כדי לקבל את לבושי החכמה המיוחסים אליו, שכל קבלת אור החכמה מותנה בהקדמתם של לבושי החסדים.

יוצא מן המאמר שעד שלא נתגלתה בחינתו של אברהם, הייתה הארץ תלויה על בלי מ"ה, כלומר שכל התולדות היו בלא השלמות הראויה להם.
ולאחר מכן, משנתגלתה בחינתו של יעקב שלחם בעשיו בכוחו של אברהם, שהוא מידת האמונה, כדי לקבל את לבושי החכמה, הושרש על-ידו האושר באופן המוחלט.