הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן יט-כא | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן יט-כא | מתקדמים | שיעור 7

ואתחנן יט - כא שעור 7

יחוד עליון ויחוד תחתון

פעולת התחתון מגלה בעליונים.

  • שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, מצווה זו היא ליחד שמו של הקב"ה בכל יום כמו שמיחדים שמו של הקב"ה למטה, כך מתיחד שמו למעלה ונמצא הקב"ה יחיד למעלה ולמטה. מי שמיחד שמו של הקב"ה ישום לבו ורצונו ביחוד הלב הוא כוונת הרצון, כלומר צריך גם את הלב וגם את ההשתוקקות ההוא שאמרנו דהיינו שייחד שמו למטה ויחבר כל אבריו דהיינו הספירות באותו היחוד שיהיו כולם אחד. כי כמו שמשים כל אבריו של השם סוד אחד למטה כך למעלה מחבר כל אברים העליונים באותו היחוד שיהיו כולם אחד. פעולת התחתון מגרה את המקום הפנימי, וכך מגלה את המקום העליון. מצוות צריכות כוונה, ולפי כל הפוסקים ישנן מצוות החייבות כוונה, כמו כוונת הייחוד, אחרת לא יצא ידי חובה. הייחוד הוא חיבור כל האברים למטרה שמעידה שהוא יתברך יחיד.

  • בשעה שהאדם בא ליחד שם הקב"ה, כל צבאות השמים כולם עומדים שורות שורות כדי להתקן ושיתכללו כולם באותו היחוד לעמוד בסוד אאחד ביחוד אחד. כולם מתקנים בתקונם ע"י יחוד הזה כראוי. בשעה זו עומד ממונה ושמש אחד העומד תחת רמ"ח עולמות שכולם נק' אברי הגוף ושמש הזה נק' הלנ"ו ועומד ומחכה ליחוד ההוא וזה הוא מלקט שושנים כש"א וללקט שושנים שהם אברי הגוף. ליחד שם הקב"ה אומר שהוא יתברך אחד יחיד ומיוחד. אחד הוא באחדות בעצם ולא שייך בו שינוי, מצד יחיד אומר שכל פעולותיו מיוחדות להטבה, מיוחד אומר שמושא הפעולות שלו אחד, גם פעולת ההטבה וגם מי שמקבל את ההטבה. כדי להגיע לכך צריך חדות של פרט מסוים כדי להיכנס לכלל, ואז דרכו לתקן פרטים רבים.

השכינה נק השושנה הקדושה. כדי להגדיל את השושנה יש ללקט את כל הפרטים, את אברי הגוף שהם נשמות ישראל. פעולה זו נעשית ע"י אהבת הכלל

  • אברים העליונים לוקט אותם השם העליון הויה בסוד היחוד שמתיחד בסוד מ"ב שמות והוא לוקט כל אלו שושנים העליונים. ושמש זה לוקט כל אלו התחתונים שכולם ממונים בכלל ע"ב שמות ונלקטים כולם ע"י יחוד ההוא ונעשו כולם גוף אחד בסוד אחד. ויחוד ההוא עולה ומיחד הכל בב' צדדים ביחוד אחד. בשעה ההיא מתלקטים כל האברים ותחברים בחבור אחד שיהיו כולם בסוד אחד למעלה ולמטה בסוד הויה אחד ושמו אחד.

  • ועל כן מאריכים באחד בב' אותיות ח ובאות ד ללקוט שושנים להתיחד בסוד אחד ביחוד שלם. כיון שהתיחדו כל האברי בסוד אחד דיחוד אחד אז נק' הכל קרבן שלם. על סוד זה הכניס הקב"ה את אדם הראשון בגן עדן לעבדה ולשמרה ולמדנו שאלו ב קרבנות בסוד הויה אחד ושמו אחד, שעל אלו הקרבנות כתוב וללקוט שושנים, אלו הם האברים של ב צדדים שהם אחד.

  • שושנים הוא סוד כאשר מתחברים כל אלו האברים יחד שיהיו כולם ביחוד אחד בסוד הקרבן, אז מתעטר הקב"ה בראשו בעטרה בכתם פז שיהיה מתעטר ביקרו וזה סוד שכתוב שושנים שהם סוד כל אלו האברים שלמעלה ושלמטה וסוד פז ההוא שהוא עטרה המתעטרת ועלה מבניהם והכל הוא בהם בשושנים.

  • בשושנים אלו יש בהם תרי"ג מצות שהם האברים של ב צדדים בסוד הויה אחד ושמו אחד, ויש בהם העליה של הפז ההוא העולה מבניהם ובכל מקום שהם נמצאים דהיינו יחוד האברים של ב הצדדים עליה ההיא העליונה דעטרת פז נמצאת עולה מבניהם וזה סוד תפוח בעצי היער ושושנה בין החוחים שזה וזה צריך לעלות כאחד ביחוד השלם. אשרי הוא מי שמקריב אלו הקרבנות דהיינו שמיחד אלו היחודים שהוא ודאי לרצון לו בעולם הזה ובעולם הבא. החג"ת נק תפוח, בחינת אמונה דרכה ניתן לתפוס את הקשר לעליון.

כי יש בשמע ישראל שש מלים הרומזות על שש ספירות חג"ת נה"י דז"א שצריכים ליחד אותן שיהיו אחד, וכיון שז"א נחלק על החזה שמחזה ולמעלה נחשב לבחינתו עצמו מפני שבא ליישם את מידת הבינה, השפעה וחזה ולמטה נחשב לבחינת המלכות ע"כ יש ליחד ב יחודים, יחוד אחד לחג"ת דז"א שמחזה ולמעלה שהם ז"א עצמו וחוד אחד לנה"י דז"א שמחזה ולמטה שהם בחינת המלכות. והטעם שמחזה למטה שייך למלכות הוא כי ז"א ה"ס קו אמצעי אשר במסך דחיריק שבו ממעט ג"ר דשמאל ע"י המנעולא ומיחדו עם הימין ומקבל בו"ק. ומסך הזה הוא כח הדין ועומד בנקודת החזה של ז"א ולפיכך מחזה ולמטה שכבר שולט שם הדין כבר הסתיים בחינת ז"א ונחשב למלכות. לפיכך נחלק ז"א על החזה. היות ויש פרסה המחלקת את המדרגה בין חזה ולמעלה וחזה ולמטה, בסוד מפתחה ומנעולא, כך מחולקים פרצופי אצילות. מחזה ולמעלה מציאות האורות, ומחזה ולמטה מציאות הכלים.

וסוד היחוד הוא בעיקר לקשר וליחד ימין ושמאל שיהיו אחד שעי"ז נקשרים כל שש הספירות להיות אחד כי אע"פ שהמסך דחיריק עומד בקביעות בחזה דז"א. עכ"ז אין יחוד ימין ושמאל אצלו בקביעות, מב' טעמים שהם אחד. א מפני שעוונות התחתונים הולכים ומגבירים כח השמאל ומפרידים אותו מהימין שעי"ז נמצא מתבטל קשר הכרעת קו אמצעי שבמסך דחיריק. ב שאין המסך דחיריק מיחד ימין ושמאל אלא אם כן שנעשה עליו זווג אור עליון על המסך שממשיך קומת החסדים, ואז אברהם מהאי סטרא דהיינו החסדים דקו ימין ויעקב מהאי סטרא דהיינו החסדים דקו אמצעי מכניעים דיני יצחק שה"ס קו שמאל ומתיחד עם הימין, אמנם בסבת עוונות התחתונים דהיינו בזמן הגלות, נפסק הזווג דחסדים מהמסך דחיריק ואינו נוהג אלא בזמן העלאת מ"ן ע"י התפלה ומע"ט ואח"כ נפסק. כיון שנפסק אור החסדים חוזר ומתגבר השמאל ונפרד מהימין. לפיכך צריכים בכל יום לחזור ולעלות מ"ן לעורר המסך דחיריק עם הימין שאין רוכשים אמונה, אלא בפעולה רצופה. וזה שאנו עושים בקריאת שמע, שמעוררים המסך דחיריק שבקו אמצעי וממשיכים עליו הארת החסדים אשר אז הוא מיחד קו ימין וקו שמאל שיכללו זה בזה ויהיו כמו קו אחד. שבזה נקשרים כל ג הקווים ומתלכדים להיות אור אחד שאינו מאיר אלא ביחודם ביחס, כי קו ימין בלי שמאל נחשב כחסר ג"ר מטעם כי יציאת י מהאוויר נעשה רק בקו שמאל וע"כ אין הימין יכו להאיר בשלמותו אלא ע"י התכללותו לאחד עם קו שמאל. וקו השמאל בלי ימין אינו יכול להאיר כלום כי אין הכמה יכולה להאיר משהו אלא בהתכללות בחסדים דימין.

הרי שאין קו השמאל יכול להאיר אלא אחר שנעשה אחד עם הימין. אמנם אין השמאל ראוי להתחבר עם הימין רק בכח מסך דחיריק שבקו אמצעי, נמצא שהן קו ימין והן קו שמאל, אינם יכולים להאיר זולת כשמתחברים עם קו האמצעי להיות אחד, הרי שהקשר דימין ושמאל הנעשה ע"י מסך דחיריק מקשר ועושה כל ג הקווים לאור אחד ממש שבהתחלש אחד מהם מתבטלים כולם, ולפיכך נק' זה בשם יחוד הימין והשמאל לקו אמצעי שדרכו ניתן להאיר לכל האברים.

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב