092 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפא-קפב

092 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קפא-קפב

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "אורייתא וצלותא"

יש לך חשק עצמי? אתה רוצה להביאו לכלל בקשה מן הבורא?
עשה זאת אגב האמונה – בהדרגה ובמידה!

בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "אורייתא וצלותא", בהרחבת הדיבור אודות ג' התיקונים, שנעשו על-ידי אבותינו הקדושים בשכינה הקדושה וחיבורם.
מסביר הזוה"ק, שתיקונים אלו שעשו אבותינו הם הבסיס ליהדות, עד לכדי שהתורה והתפילה הם שני ערכים הבונים את נפש האדם בבחינת "מוחא ו- ליבא".
כאשר תיקון המוחא הוא תיקון האמונה, הבאה כנגד בחינתו של "אברהם אבינו", המביא אמונה זו לידי ביטוי תוך לימוד התורה הקדושה, שמטרתה להסיט את גאוותו האישית של האדם בקבלת דעת חדשה העולה בשם "למעלה מן הדעת". נוסף על תיקון זה – תיקון "הליבא", שהוא תיקון האהבה, הבא כנגד בחינתו של "יצחק אבינו", המבסס את התפילה הבאה כמדע על בחינת "האמונה", אותה תיקון אברהם אבינו. הבחינה המשלבת בינהם, יוצרת את החיבור שבין תורה לתפילה, בין אמונה למדע וכהנה על זה הדרך כפי שיתבאר להלן.
עתה מבאר הזוה"ק את פרטי כל אחד מ-ג' התיקונים הנזכרים לעיל, ומבארם אחת לאחת, תוך ראיית נקודת החיבור שבינתיים. פרטי החלוקה, הם כדלהלן:

אברהם אבינו – [מייצג את בחינות ה- (נשמה, אמונה, הכרה, מופשטות, יראה, תורה) שהם בבחינת "משפיע בעל-מנת להשפיע"].

חלוקה נוספת אותה רוצה להציג לנו הזוה"ק תוך חלוקה זו, היא בבחינת התיקון של "אברהם אבינו ללב האדם", המביא לידי ביטוי את בחינת "הלימוד" תוך בחינת "האהבה".
ביטוי הלימוד תוך האהבה, פירושו ביטוי האמונה תוך האהבה, שלא זו בלבד שעוקרת את צד התפישה שבאדם שבבחינת "הדעת", אלא אף את צד ההרגשה שבאדם שבבחינת "הלב".
הלכך נמצא שלא די בכך שהאדם יוותר על דעתו, אלא עליו להוסיף ולוותר על הרגשתו, כאילו הוא איננו בנמצא כלל וכלל.

יצחק אבינו – [מייצג את בחינות ה- (חיה, מדע, תודעה, פראקטיקה, אהבה, תפילה) שהם בבחינת "מקבל בעל-מנת להשפיע"].

בחינה זו של יצחק אבינו תובעת את יצירת הגבולות למידה, שכן בלא כוח הגבורה היוצר את בחינת "הגבול" לא ניתן הגיע לכדי אהבה אמיתית, וראייה לכך מן הפסוקים:
"שכל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר לרחמנים". יוצא אם כך שיצירת הגבולות הן אלו המקיימות את בחינת האהבה.
היות שכל בחינה מן הבחינות הנזכרות לעיל, איננה מספקת לצורך השלמות הנרצית, לכך מכל אחת מהן יצאה קליפה שכנגדה, כאשר מאברהם אבינו יצאה קליפת ישמעאל הבאה כנגד בחינת "המשפיע בעל מנת לקבל", וכנגד יצחק אבינו יצאה קליפת עשיו הבאה כנגד בחינת "המקבל בעל מנת לקבל".
יעקב אבינו – [הבחינה המחברת בין ב' הבחינות של אברהם ויצחק, היא הבחינה של יעקב, המייצג את בחינת "יראת הרוממות"].
יעקב אבינו מלמדנו כיצד לחבר את הפרטים שבבחינת "הבקשה, התפילה, המדע" אל הכלל שבבחינת "האהבה, התורה, האמונה", בצורה זו של "יראת הרוממות", באופן שכל אימת שהאדם ניגש לתקן פרט אחד, לא יתקנו אלא אגב הכלל, בבחינה של "לאט לאט" על סדר המדרגה. שכן לא ניתן לתקן את כל הפרטים בבת אחת, אלא בכל פעם נתתקן פרט אחד אגב הכלל אליו פועלים.