091 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קעט-קפ

091 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קעט-קפ

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "אורייתא וצלותא"

אתה רוצה להתפלל? קבל על עצמך את ג' תיקוני האמונה שישנם בתפילה!

בשיעור זה אנו מרחיבים את מאמר "אורייתא וצלותא", ב-ב' צורות העבודה, הבאות כנגד "תורה ו- תפילה". ב' צורות העבודה בהם עוסק הזוה"ק הם כדלהלן: צורת העבודה ה-א', היא בבחינת "מוחא": התוצאה הנצרכת מצורת עבודה זו היא קבלת האמונה, שפירושה קבלת דרכי המחשבה של התורה, המתקנת את תפיסתו האמונית של האדם כך שתהיה על-פי דעת תורה אמיתית ולא על-פי דעתו האישית. נמצא אם כן שכל עסק האדם בתורה הוא בבחינת "המוח והשכל", המסדר את מחשבתו על-פי מחשבת התורה ועל-פי דעת חכמינו הקדושים, המגלים לנו את דרכי התורה הקדושה, ההופכת את העוסק בה לאדם המאמין.  עוד יש להוסיף ולומר, שצורת עבודה זו שבבחינת "מוחא", נבחנת על-פי הפסוק: "יודע שור קונהו וחמור אבוס בעליו", שכן עבודת המוחא היא ידיעה הסוברת שעל האדם לקבל את העבודה כשור לעול וכחמור למשא, בבחינת "קבלת עול מלכות שמים", אף אם אין צורת עבודה זו נוחה לו, שכן זוהי צורת המחשבה הנכונה בבחינת "קבלת האמונה למעלה מן הדעת".

צורת העבודה ה-ב', היא בבחינת "ליבא": התפילה נבחנת לבחינת "העבודה שבלב", כפי שכותבים חז"ל: "איזוהי עבודה שבלב? , הוי אומר זוהי התפילה". עבודת התפילה היא עבודה על בחינת "ליבו של האדם", המצריכתו להגיע לידי אהבת ה'. באהבת ה' ישנם ב' חלקים, כאשר החלק ה-א' מתאר את עבודת ההכנה ולעומתו החלק ה-ב' מתאר את עבודת ההשלמה לבחינת "עבודת המוחא". עבודת ההכנה היא עבודת ההתגברות, המייצגת את העבודה הראשונה אותה על האדם לפעול בבחינת "התפילה", שהיא עבודת ההתגברות, המתבטאת כהכנה לתפילה, שבבחינת הקרבנות, המזמורים ומקצתה של קריאת שמע. עבודת הכנה זו לקראת התפילה, מכינה את האדם בהתגברות, דרכה יוכל לקבל את הדעת הנכונה שבבחינת "המוחין", שפירושה ידיעת העבודה הטובה שבתורה, שלאחריה באים לעבודת התפילה שמטרתה – הגעה לכלל אהבת ה'.

כדי להגיע לכלל אהבת ה', אין די באמונה גרידא, אלא על אמונה זו יש להוסיף נדבך נוסף הנקרא "לב אוהב את ה'". "לב אוהב את ה'", פירושו עירוב רצונו העצמי של האדם בקשר שלו עם ה', שכן אהבה איננה יכולה להתקיים במסירת נפשו של האדם בקריאת שמע, באופן טוטלי. הלכך האהבה מחייבת את "הבקשה שלי, לראות איפה אני נמצא במסגרת הזאת ביני לבין הבורא", שכן צריך לשתף גם את צד ליבו של האדם, הרוצה והמבקש מן הבורא יתברך. ולכן התפילה כוללת בתוכה י"ב ברכות, המבטאות את צד הנקבה, צד האדם וצד הרצון לקבל שבאדם, ובאמצעות עירוב זה של התפילה והתורה ניתן להגיע לאהבה השלמה, הנקראת גם עבודת היראה והאהבה.

בזאת מסיים הזוה"ק ואומר: "שהביטוי הלבבי של האמונה שבבחינת "אורייתא", מתחיל ב-ג' האבות ולאחר מכן בא לידי ביטוי בלב הבא כנגד בחינת התפילה".