077 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנא-קנב

077 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קנא-קנב

אתה רוצה להתחבר לבורא? חבר את השתוקקויותך לתודעך האמונית

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "שמיא וארקא", במשמעות הטהרה ובאופן בו על האדם לפעול אותה.

מסביר הזוה"ק שיש לחבר את ההשתוקקותו של האדם, שבבחינת אל"ה אל אותה התודעה האמונית שבבחינת מ"י, שבכך מתחברים אותיות אל"ה עם מ"י להשלים לשם אלוקים, שרק בשם השלם ניתן להתחבר לבורא. בלי התחברות לתודעה אמונית זו לא ניתנת לו לאדם האפשרות להתחבר לבורא, לכן על האדם לקבל על עצמו את התורה הקדושה וכן את המחשבה האמונית, המייצגים את בחינת המ"י, שבדרך חיבורם יוכל להתחבר לבורא. פעמים שאותה האידאה או האמונה הנ"ל מתנגדים לבחינת אל"ה, שהם השתוקקויותיו של האדם ופה נבחן האדם למי יתן השליטה לבחינת מ"י או לבחינת אל"ה, לרצון העצמי והפרטי או לאמונה המייצגת את הכלל.

כאשר האדם נותן את השליטה לבחינת אל"ה על בחינת המ"י, כלומר להשתוקקויותיו ורצונותיו הגופניים על פני האמונה, אזי קרוב הוא לנחול מפלה. מפלה זו באה לידי ביטוי בכפילות רצונו, שמחד רוצה לפעול את הנאותיו הפרטיות, אלא שיודע שאין באפשרותו והיות שאינו נהנה, חש שאיננו חי, ומאידך אם חי את הנאותיו הפרטיות חש כמת, נמצא אם כן שתחושות אלו מתארות אותה האנדרלמוסייה בה האדם מצוי, בעת בה פועל את רצונותיו שלא במסגרת האמונה. במצב זה אין לו לאדם דרך מוצא אחרת, אלא באופן שמסכים לכפוף עצמו למסגרת הכלל והאמונה, שרק בכך יוכל לצאת מתחושת בלבול זו ויתרה מכך יוכל לפעול את רצונותיו במסגרת הכלל והאמונה, כך שכל הנאותיו יהיו נסובים על האמונה ובמסגרתה.