הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ל"א-ל"ג | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ל"א-ל"ג | מתקדמים | שיעור 11

כי תצא ​​ לא - לג  ​​​​ שעור 11

ודברתם אל הסלע

 

פב) ומשום קבורה הזו היה מבקש רחמים שלא ימות שם בחוץ לארץ מפני מה שהיתה בארץ ציה ועייף בלי מים שהם התורה התורה האמיתית היא תורת ארץ ישראל ולא תורת חוץ לארץ, ובקש משה להיות עם כלתו, היא ארץ ישראל, ומשום זה נאמר עליו, עלה אל הר העברים הזה, משפלותו הראה לו מעלתו היי אע"פ שאתה קבור במקום שאינו הגון לך בלי הלבושים שלך שהם עור ובשר, נע ונד ממקום שלך, ומטולטל וגולה. הרי פנחס שעשית חסד עמו שנאמר עליך, הנני נותן לו את בריתי שלום, הרי הוא יעשה חסד עמך, ובו תתעלה בפרשה שלו, היי בהפרשה הנני נותן לו את בריתי שלום, כי פנחס הוא אליהו מלאך הברית שהוא יעזור למשה להתחבר עם ב משיחים להוציא את ישראל מהגלות כמ"ש בכ"מ בר"מ שבה כלה שלך, היי המלכות שם תתיחד עמה כחתן עם כלתו.

קבורת משה בחוץ לארץ נותנת לישראל כח להחזיק באמונה בגלות.

יש בזה שמחה גדולה, שכשבאים למקום האימון, רואים אפשרות להגיע לגאולה, בזכות קבורת משה בחוץ לארץ.

 

גלות היא הסתר בו לא מגולה לאדם השגחת הבורא שהוא טוב ומטיב. הגאולה היא הגילוי בהשגחתו יתברך, אשר אפשרית כשהפרט מכין כלים ראויים לחיות את צד האדם שבנפשו. ​​ 

 

הרצון העצמי הפרטי, הוא זה שמסתיר לאדם. לעיתים הקרירות הנפשית מסתירה ולפעמים רגשנות יתר.

פג) כי אתה אם לא היית קבור לחוץ מארץ הקדושה לחוץ מן הכלה שלך, לא היו ישראל יוצאים מהגלות. ובשבילך נאמר והוא מחולל מפשעינו כי נהיית חול בקבורה שלך, בשביל עון ופשע של ישראל, שנאמר בך ויקבור אותו בגיא. ומה כתוב בקבורה שלך כל גיא ינשא, היי כל שפל ונמוך ינשא בשבילך שהם ישראל הם שפלים מכל אומה ולשון וכל הר וגבעה ישפלו הם הרשעים ועזי הרוח.

 

פד) וזה הוא ובחבורתו החיבור אתו נרפא לנו היי בחבור שהתחבר עמנו בגלות, נרפא לנו. כי אתה הוא כשמש המאיר, שאע"פ שהשמש שוקע בלילה מאיר הוא בלבנה ובכל הכוכבים והמזלות. כך אתה מאיר בכל בעלי הלכות וקבלות. ולך הם נשקים בסתר, כמו מבוע המשקה האילנות תחת שורשיהם בסתר, עד שמתבקע מימיו בגלוי. ז"ש יפוצו מעיינותיך החוצה בגאולה נראה שהכל בא מאמונה ולא מהשכל, שכל תפקיד השכל להגביר האמונה ולחיבור הלב לקב"ה.

 

פה) כי אתה הוא גם כן כמו השמש ההולך בימי החורף תחת המבועים בסתר, ומחמם אותם. וכשתגיע הגאולה תהיה כשמש ההולך בקיץ למעלה מהמבועים ויהו צוננים בלי דין אלא ברחמים. כי כשאתה תחתיהם חמים בדין. בא ר"מ וברך את המאור הקדוש ואמר, ודאי אתה הוא המאיר לי בזמן שנאמר עלי כי בא השמש שהוא אותיות כבה השמש שמחשיך אורו, יהי רצון ששם הויה יאיר שמו עליך.

אומר משה רבינו לרבי שמעון, שבזמן חושך הגלות, אין מי שיאיר למשה, אלא רבי שמעון שמפרש נכון את התורה בזמן ההסתר. ובגאולה תתחבר תורת הנסתר עם הנגלה, שכעת רק תורת הנסתר של רבי שמעון מאירה בעולם.

 

פו) ועוד אמר המאור הקדוש, ודאי אתה הוא הכל שנאמר אם יהיה נביאכם וגו' ומשום זה כשהתגלה לך אמא עלאה שהיא בינה במראה הסנה, אמרת אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה. כי משום שהבינה היא רחמים נאמר בה לא יבער הסנה. כי משום שהבינה היא רחמים נאמר בה לא יבער הסנה, היי שלא יבער הדין המכונה סנה. לכאורה כשהסנה בוער יש דינים, אך יש תיקון כאשר הוא מתכלל בבינה. במצב זה מותר לקבל לפרטיות, כאשר מתכללים במידת ההשפעה.

 

פז) וחמשה אורות יש בה בבינה הנק קרני החמה, כי הבינה נק חמה שהם מחסד עד הוד ומשם, מהבינה עד הו היו מאירים בך ר"מ. וזה הוא שנתן ההוד למשה להודיע שכל חמש הספירות חג"ת נ"ה נתנו לך כי אפילו הוד ניתן לך. ומשום זה פני משה כפני חמה, היי כבינה שנק חמה, ואלו חמש ספירות עולים לחמישים שערי בינה, כי כל ספירה כלולה מעשר ספירות. שואל מהי התוספת שקיבל גם לבחינת ההוד, אלא כאשר הכלים הגבוהים גדלים, גם אלו שתחתם, מפני שהכלי הגדול נגדל תחילה.

כאן המדובר מבחינת הכלים, אשר העליונים ניתנו בתחילה ולבסוף התחתונים, ולפיכך כיון שזכה להוד, בהכרח שכבר קבל כל הספירות שקדמו להוד.

 

פח) ובאלו חמש שאמרנו שהם חמש פעמים אור הנאמרים ביום ראשון של מעשה בראשית שהוא חסד שהם כנגד חמש אצבעות יד ימין שהוא חסד, הם שנראו לך בסנה, משום שאתה עתיד להוציא זרעו של אברהם מגלות שהוא מדרגת ימין שהוא חסד. ומשם הבינה היא רחמים גמורים בסוד יד הגדולה שהיא חסד. אבל מצד הגבורה הנק יד החזרה, חמש ספירות שלה ה"ס חמש פעם רקיע שנאמר ביום שני דמעשה בראשית שהם כנגד ה אצבעות מיד שמאל אבל מצד המדרגה שלך שהוא קו אמצעי נאמר ובני ישראל יוצאים ביד רמה. שהוא כנגד הגוף שהוא קו האמצעי, שהוא כולל גוף וב' זרועות וב' שוקים שהם ה בחינות כנגד ה אצבעות שביד ונמצא שג' ידים אלו הן ה ה ה היינו ה אצבעות מיד ימין, ה אצבעות די שמאל וב' זרועות וב' שוקים וגוף שהם ה והם ביחד עולים י"ה אמר לו ר"מ ברוך אתה לאמא עלאה שהיא בינה. אבל י"ה אלו שהם ג ידים חג"ת הנ"ל עושים לי ה אחרונה בשביל מטה אלקים, שהוא ו היי ז"א כלומר שי"ה שהם חג"ת בונים המלכות בשביל ז"א, אמר ודאי כך הוא.

 

פט) אמר לו רע"מ מאור קדוש הנני להתקיף הדברים שאמרת שמראה היא בינה והרי מראה היא לימין כי תחשוב הגימטרייה של במראה, שנאמר בי במראה אלו אתודע, ותמצא שהוא גימטרייה רמ"מ העולה גימטרייה אברהם שהוא חסד, שזה ראיה שבמראה הוא חסד דז"א ולא של בינה.

אמר לו המאור הקדוש, מתחילה נראה לך מראה ההוא שנאמר בו במראה אליו אתודע, שהיא בינה ואחר כך אמרת אסור ואראה את המראה הגדול הזה היי בינה, שנזכר בו חמש פעמים הסנה היי כנגד ה אורות הימין שבבינה המאירים ה"פ סנה שהם ה דינים שבה והם מתהפכים לרחמים כמו בינה. וע"כ לא יבער הסנה. ועתה נגלה לך שוב מראה הזו ברמ"מ מצוות עשה שהם ה חומשי תורה היי ה אורות דחסד דז"א שנק תורה. קם רע"מ ונשק אותו וברכו וצריכים לדעת שיש ב מראות מראה המאירה היא ז"א וכן בינה כמו שאומר כאן ומראה שאינה מאירה היא מלכות.

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב