073 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמג-קמד

073 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קמג-קמד

שם המאמר: "בליליא דכלה"

אם תפעל בעסק התורה בתמימות תגיע לנקודת ההשראה העליונה המגיעה עד לנקודות הפרטיות

בשיעור זה אנו למדים את מאמר "בליליא דכלה", בתיאור נקודת ההשראה העליונה המתפשטת עד לנקודות הפרטיות הגדולה ביותר, בסגולת עסק התורה בתמימות וביראת הרוממות. מסביר הזוה"ק שישנה נקודת השראה עליונה, השורה על האדם ומביאתו לידי הרגשה כזו "שהכל טוב לו", באופן שכל הפרטים במציאות הופכים להיות שוליים ובלתי בעלי חשיבות לכשעצמם, לנגד אותה נקודת ההשראה העליונה.

נקודת ההשראה העליונה, מייצגת את הזמן העתידי וכן את מציאות הא"ס המצויה בנפש כל יהודי ויהודי, ששם כבר הכל גמור, אולם כדי לגלות מציאות זו על האדם להתאמן ולפעול דרך הפרטים והמקרים, דרכם יוכל לתפוס את הכלל ואת אשר מעבר למקרים ולא בפעם אחת, אלא בפעולה חוזרת ונשנית כפי מידת הצורך, עד להופעתה של נקודת ההשראה העליונה המדוברת. בגמר התיקון כאשר נגיע לנקודת ההשראה העליונה ביותר של הקיום, אזי אותו האור השמח יאיר ממעלה עד למטה בנקודת הפרטיות הגדולה, אולם באימון רב דרך הפרטים והמקרים וכן בסגולת עסק התורה בתמימות וביראת הרוממות.