הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא מ"ט-נ"א | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא מ"ט-נ"א | מתקדמים | שיעור 17

כי תצא ​​ מט - נא ​​ שעור 17

אליהו לא תתעכב מלרדת

לימוד התורה על פי סודותיה מביא את הגאולה.

מבקש רבי שמעון מאליהו שהוא גלגול של פנחס הכהן לרדת כדי לבשר הגאולה, כאשר לכאורה לכהן אסור להיטמא בגלל הרשעים שבעולם, ואומרים שמותר לו להיטמא, שכן אביו ואמו הם בחינת הקב"ה והשכינה. אומר רבי שמעון שמותר, מפני שמשה רבינו עצמו הוא הכלל של כל עם ישראל.

קכה כאן מצאתי רפואה למה שנאמר בו ויתן את רשעים קברו, מאחר שקבורה זו היא בשביל או"א שהם ז"א ומלכות שהם בגלות עם ישראל, התקיים בי הכתוב ולא יטמא אליהו, לא תתעכב מלרדת כי אע"פ שאתה כהן, כי פנחס הוא אליהו, לאביו ולאמו יטמא, כי הקב"ה ושכינתו בגלות שהם או"א שהגלות היא קבורה שלהם, ואני קבור ביניהם בשבועה עליך בשם ה' חי וקיים, אל תתעכב מלרדת, מלאכים הקדושים בעלי כנפים בשבועה עליכם קחו שבועה זו שה"ס המלכות הנק שבועה, והעלו אותה את המלכה על כנפיכם בכבוד שלה אל הקב"ה. הרשעים הם אבי אבות הטומאה שאסור להטמא בהם, אז כיצד יוכל אליהו לרדת ביניהם, אך למרות שהוא כהן, השכינה ובעלה הם אבא ואמא ועליו להטמא למרות היותו כהן.

 

קכו מלאכים עליונים השלוחים של הקב"ה מימין ומלאכים השליחים שלו משמאל ומלאכים של או"א שהם ז"א ומלכות שהם קו אמצעי, יהיו מסתירים אותה את המלכות, למעלה ולמטה ויכסו אותה באות ו שהיא ז"א בשש כנפים שלו, שנאמר בו שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים וג' בשתים יכסה פניו של השבועה שלו שהיא ה באות רביעית בשם הויה היי מלכות. ובשתים יכסה רגליו של המלכות ובשתתים מעופפים אותה אל ז"א. השביע את המלאכים לפעול לחיבור השכינה עם הקב"ה. מבקשים מאליהו לרדת למרות קטנות המדרגה שלנו, אלא להראות שאנו מצפים לגאולה.

 

קכז ואתה אליהו שעלית למעלה לעילת העילות והוא עמס עליך מכל טוב, רד אליה אל המלכות, ותהיה תחתיה כרוב להוריד אותה מלאה כל טוב בכח האמונה, בחסדים מכוסים. והמלאכים של או"א שהם י"ה יהיו מסתירים אותה בירידה שלה, והמלאכים של בעלה של המלכות שהוא ו בן של או"א יהיו מכסים אותה ומעופפים אותה משש כנפים שהן משש אותיות אב"ג ית"ץ ובל"ו אותיות שבשש שמות התלוים באב"ג ית"ץ שהן קרע שטן כנגד יכש בטר צתג חקב טנע יגל פזק שקו צית שהן כחשבון לו, ודאי הוא שרפים עומדים ממעל לו, היי בל"ו אותיות הנ"ל ויורדת ה שלו היי המלכות נסתרת ומכוסה בהם והמלאכים שהם מצדיק ח"י העולמים תסמיכו אותה עליהם כמו חיות הסומכות את הכסא.

 

קכח כי אע"פ שאות ה של אצילות של שם הויה שהיא המכלות היא סומכת את הכל, אין לכם לעוף למעלה ולרדת למטה זולת עמה עם המלכות, כמו האברים של הגוף שאין להם תנועה זולת בנשמה, כן האברים שיש לה היי ספירותיה מתפשטים עליכם לסמום אתכם בהם כי כך היא ה כמו הים אם יש לה כלים מלאותם הם מתמלאים ממנה ומתפשטת בהם כמו נחלים המתפשטים מהים על הארץ ואם אין לה כלים היא ה בלבדה יחידה בלי התפשטות של הנחלים. אומר להם כל הכוחות שאדם משקיע צריכים להיות עם המלכות מטעם שרוצים שהמלכות תתעלה, שכל המצוות עושים למען השכינה הקדושה.

 

קכט כך הכלים של השכינה שלמעלה הם מלאכים קדושים ולמטה הם ישראל אם יש בהם בעלי מדות, בעלי חסד חסדים גבורים בעלי תורה נביאים וכתובים צדיקים אנשי מלכות חג"ת נהי"ם הוא המרחב הנפשי של האדם שנאמר בהם ואשר כח בהם לעמוד בהיכל המלך היי בעמידה של התפלה בהיכל המלך שהוא אדני המלך שלה הוא הויה, והם חכמים ונבונים ראשי ישראל ולא ראשי ערב רב שנאמר בהם היו צריה לראש, הי המלכות מתפשטת עליהם בע"ס שלה בעת ההיא יורד עליה עילת העילות באותיות יוד הא ואו הא לרדת עליהם להקים עליהם השכינה כאשר יש כח לבעלי המידות לחבר בתפילה את השכינה לקב"ה.

 

קל ובזמן של ויפן כה וכה וירא כי אין איש שמקיים תו"מ לשמה, היא אומרת שלמה אהיה כעוטיה היי מעוטפת בעצמה שאינה מתפשטת עליהם והקב"ה צווח עליה ואמר איכה ישבה בדד רואה שאנשים מבקשים מהקב"ה רק לרצון הפרטי, ולא פועלים לשמה.

 

קלא בתוך קם קם המאור הקדוש שהוא ר"ש ואמר, רבון העולם הרי כאן ר"מ שנאמר בו והאיש משה ענו מאד, עד כאן וירא כי אין איש, הרי כאן והאיש משה ששקול כנגד ששים רבוא מישראל ובו ממכון שבתו השגיח שהוא ר"ת משה שבו נאמר על הדור של גלות האחרון, וה' הפגיע בו את עון כולנו והוא כלול בעשר מדות שבשבילם אמרת לא אשחית בעבור עשרה, רד עליו להשגיח על העולם וקיים דבריך שאתה אמת וכל דברך אמת משה הוא הכלל, וגם אם אנחנו העם פרטים שאי אפשר לסמוך עליהם, עדיין משה, עליו אפשר לסמוך, שהוא הכלל של כולם.

 

קלב שהוא גמל חסד עם השכינה וקשר השפחה שלה בגבורה שתהיה השפחה אסורה תחת גבירתה בקשר של תפילין, והשתדל בשבילה בתורת אמת, כ"ש תורת אמת היתה בפיהו והשתדל בה בנביאים וכתובים, בנביאים שהם נו"ה בכמה נחמות, בכתובים שהם מלכות, בעשרת מיני תהלים שהם ע"ס שלה. בצדיק שהוא יסוד בח"י ברכות שבתפילת העמידה.

 

קלג ובעלי המשנה אינם מכירים את ר"מ, אומר רבי שמעון, אליהו בשבועה עליך, בשם הויה ובשם המפורש גלה אותו לכל ראשי בעלי המשנה שיכירוהו ולא יתחלל יותר שנאמר בו והוא מחולל מפשעינו, אין לך צורך לקבל רשות מהקב"ה כי אני שליח של רבון העולם ואני יודע שאם אתה עושה זה, יודה לך עליו הקב"ה, ויתעלו בניך בשבילו למעלה ולמטה. ולא תתעכב מלעשות לא שבוע ולא חודש ולא שנה אלא מיד. רבי שמעון משביע את אליהו על הגאולה. עלינו להתפלל ולבוא בענווה וביטול, כאשר התיקון לקראת הגאולה נעשה בעיקר במועדים.

 

פסח חמץ ומצה

 

קלד ר"מ כלים של חג הפסח בזמן ששולט עליהם ליל שמורים שהוא השכינה, כולם צריכים להיות שמורים שיהיו שמורים מחמץ ושאור בכל שהוא וכל המאכלים והמשקים צריכים להיות שמורים. ומי ששומר אותם מחמץ ושאור גופו הוא שמור מיצר הרע למטה, ונשמתו שמורה למעלה ונאמר בה לא יגורך רע. משום שגופו נעשה קדש ונשמתו קדש קדשים ונאמר ביצר הרע וכל זר לא יאכל קדש, והזר הקרב יומת.

קלה פסח הוא זרוע ימין שהוא אברהם היי חסד כסף מזוקק מי שמערב בו עופרת שגם היא משקר בו כך מי שמערב חמץ או שאור כל שהוא במצה הוא כאלו משקר במטבע של המלך שהוא המלכות שנק מצה. וכך מי שמערב בפה שלו שום תערובת מביאה אסורה, או שמחשב באחרת, כאלו משקר בחותם המלך שהוא יסוד, כי זה בזה תלוי שהעשיה למטה גורם פגם למעלה. אל לו לאדם ליפול בביאה אסורה, היינו שמבקש רק לתועלת עצמו, שאז פוגם בחותם המלך.

 

שאלות חזרה בזוהר כי תצא מט-נא
1.מה הטענה שאליהו לא יורד לבשר את הגאולה ומה ההצדקה כן לרדת?
2. כיצד נכון להוריד את המלכות ומהו התנאי שתרד מלאה מכל טוב כדי שיוכלו נחלים להתפשט ממנה?
3. מה קורה למלכות כאשר היו צריה לראש?
4 מהי פנייתו של המאור הקדוש לריבון עולם על דבר הגאולה?
4. מדוע כלים של פסח צריכים להיות שמורים מחמץ ושאור ולמה מדמה זאת לעניין ביאה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב