069 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלה-קלו

069 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלה-קלו

🕎 הזוהר היומי: הקדמת ספר הזוהר – עמודים – קלה-קלו⭐ פניני הזוהר – תובנות נבחרות מתוך השיעור: 🔯שמירת הברית של האדם, היא היסוד של כל עולמו הרוחני וכאשר אדם רוצה לשמור על בריתו הוא מוכרח להבין מהי אותה הברית המדוברת וכן ללמוד אותה הדרך הנדרשת לשמירה על הברית. כאשר האדם רוצה לשמור על בריתו עליו לדעת את אותם המכשלות מהם עליו להיזהר לבל יפגום בבריתו, והיות שכך מציין הזוה"ק אותם האזהרות הנדרשות, מהם ילמד האדם כיצד לשמור את בריתו. "המלאך דומה", המייצג את צד הסיטרא אחרא, מנסה לסחוב את האדם, בכדי להגדיל את צד הגהינם שבו, היוצר את המוות וכן אחראי על צד הערווה.

חטא הערווה הוא השאיפה לתענוג אישי, המתבטא בשפיכת כל חיותו של האדם אל בחינת "הארציות", אותה הארציות גורמת לפירוד להיותה עומדת בפני עצמה בלא קשר לבחינת "השמים", שהם התכלית אותם מייצג הקשר לבורא יתברך. כמו כן החיבור בין הארץ לשמים, מייצג את הקשר בין צד המקרה לצד אשר מעבר למקרה, כאשר היחס בין ב' צדדים אלו מתאר את האדם הפועל את בחינת 'המעבר למקרה שבמקרה'. אך כאשר האדם פועל את המקרה ככזה העומד בפני עצמו ועושה ביטול לאותה הבחינה אשר מעבר למקרה, אזי נבחן לבחינת "שופך קרי לבטלה", הלוקח את כל יישותו אל הארציות…..📲(המשך הסיכום בלינק) 🕎 לצפייה בשיעור למתחילים וקריאת הסיכום המלא: https://www.zoharyomi.net/v/2099
תמיכה ושותפות במפעל הזוהר העולמי עם פירוש הסולם וצפייה באירוע סיום הזוהר: 🔥 https://zoharyomi.net/lg33


שם המאמר: "בליליא דכלה"

הדרך לשמירה על הברית

בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "בליליא דכלה", בביאור אותה הדרך הנדרשת לשמירה על הברית.

שמירת הברית של האדם, היא היסוד של כל עולמו הרוחני וכאשר אדם רוצה לשמור על בריתו הוא מוכרח להבין מהי אותה הברית המדוברת וכן ללמוד אותה הדרך הנדרשת לשמירה על הברית. כאשר האדם רוצה לשמור על בריתו עליו לידע אותם המכשלות מהם עליו להיזהר לבל יפגום בבריתו, והיות שכך מציין הזוה"ק אותם האזהרות הנדרשות, מהם ילמד האדם כיצד לשמור את בריתו. "המלאך דומה", המייצג את צד הסיטרא אחרא, מנסה לסחוב את האדם, בכדי להגדיל את צד הגהינם שבו, היוצר את המוות וכן אחראי על צד הערווה.

חטא הערווה הוא השאיפה לתענוג אישי, המתבטא בשפיכת כל חיותו של האדם אל בחינת "הארציות", פעולה המנתקת בפגם הברית, אותה הארציות להיות ככזו העומדת בפני עצמה בלא קשר לבחינת "השמים", שהם התכלית אותה מייצג הבורא יתברך. החיבור בין הארץ לשמים, מייצג את הקשר בין צד המקרה לצד אשר מעבר למקרה, כאשר היחס בין ב' צדדים אלו מתאר את האדם הפועל את בחינת 'המעבר למקרה שבמקרה'. כאשר האדם פועל את המקרה ככזה העומד בפני עצמו ועושה ביטול לאותה הבחינה אשר מעבר למקרה, אזי נבחן לבחינת "שופך קרי לבטלה", הלוקח את כל יישותו אל הארציות.

אחר שביאר הזוה"ק אותם האזהרות הנחוצות להבנת משמעותה של הברית ואופני פגימתה, רוצה ללמדנו אותה הדרך הנדרשת לשמירה על הברית, אשר היא מתחלקת לב' חלוקות:

האני של האדם מורכב מב' נקודות של משולש [מידת השפעה – האני אמיתי] ומרובע [מידת קבלה – האני כוזב], כאשר צורת התקשרותו של האדם עם בוראו, מתוארת באחד מ-ב' מרכיבם אלו של השפעה או קבלה:

א. מרובע תוך משולש – שימת המרובע תוך המשולש, פירושה גניזת אותה ההשתוקקות של האני הכוזב, באופן שלא תשמש כמטרה אלא כאמצעי וכקליפה השומרת על הפרי, אשר יש לזון אותה ולתת לה אך כדי קיומה ותו לא, לבל תשלוט על האדם.

ב. משולש תוך מרובע – שימת המשולש תוך המרובע, פירושה האדרת האני הכוזב החפץ בהשתוקקות פרטית, על פני הרצון לקשר עם הבורא יתברך.

כאשר האדם פועל באופן הראשון אזי אין רשות למלאך דומה ליגע בו, אולם כאשר פועל באופן השני אף בהרהור קל מיד יש רשות למלאך דומה ליגע בו ולתופשו ברשותו ואז מוכשר הוא לכל מיני הרהורים רעים.