061 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיט-קכ

061 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קיט-קכ

שם המאמר: "דטעין חמרי"

המביא עצמו לאמונתו חי חיים רוחניים — ועל האדם לשמרם
בשיעור זה אנו חותמים את מאמר "דטעין חמרי", בביאורם של ב' החיבוקים הנלמדים בשיעור הקודם.

הזוה"ק מונה ב' שלבים בבחינת ב' חיבוקים, המתארים את: א. התעוררותו של הרצון. ב. הפיכתו לידי צורה אמונית. כך שעל האדם בתחילה לעורר את רצונו על-ידי אור גדול הבא מלמעלה, המתאר את אותו הכוח המסוגל לעורר ולהחיות את רצונותיו הפרטיים של האדם, אולם מסביר הזוה"ק שאין די בחיים כגון אלו, שהרי כל פרט הוא מדומה, בהיותו מייצג את אותם האותיות הפזורות, אשר אינן בעלי משמעות כל אימת שמצויים בפיזורם, שכן שלמותן של האותיות הוא בעת שמשמשים כחומרי גלם ליצירת צורות אמוניות. הבא עצמך לאמונתך.

לפיכך הפיכתם של הפרטים, הרצונות או האותיות, המייצגים את צד השמאל [בחינת 'שור'] והדין, לידי כלל, אמונה או תיבה המייצגים את צד הימין והחסד [בחינת 'אריה'], מבטאת את ג' המרכיבים של ימין, שמאל ואמצע בבחינת "ג' קווים". נמצא שהחיים הרוחניים האמיתיים, הם אלו הבאים על-ידי תיבות וכללים, וכאשר אדם עובר חוויה רוחנית מסוג זה, עליו לשמר חוויה זו בזיכרונו, שמילת זיכרון מורה על אותו ההרגש המפעם בנפשו של האדם בהווה כלפי אותה החוויה שנחוותה על-ידו בעבר. שימור חוויה רוחנית זו מתאפשרת בתנאי בו האדם מעריך אותה החוויה הרוחנית במאוד מאוד

, אולם בה בעת שמוותר על אותה החוויה הרוחנית עבור פרטים ומקרים אישיים, הנתונים להגבלות הזמן והמקום, מן הנמנע שיחווה אותו הכלל הרוחני אשר מעבר לזמן ומקום גשמיים.

לכן מסיים הזוה"ק בדבריו של רבי שמעון בר יוחאי אל רבי אלעזר ורבי אבא, אודות חשיבותן ומעלתן של החוויות אותן עברו בדרך, שרק בזה יזכו להיכנס אל הקודש.

ואכן זכו להיכנס אל הקודש להיות ראשי ישיבות במתיבתא העליונה, הנקראת מלך המשיח המתאר את אותה גדלות ההשגה שבבחינת "מדרגת היחידה", כפי שהבטיחן רבי שמעון בר יוחאי, לרבי אלעזר ורבי אבא.