הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כב-כד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כב-כד | מתקדמים | שיעור 6

האזינו אדרא זוטא כב - כד  ​​​​ 6

פקיחת העיניים

 

כל תיקוני המחשבה הנלמדים כאן, הם למעשה המסקנות שלהם צד ימין ושמאל, והם נותנים את החַיּוּת מפני שמהם נובעת ההרגשה, אותה יש להשיב כראוי אל הלב. מבחינה פרקטית המחשבה שתחילתה באמונה מופיעה בקטנות שתוכל ע"י רצון לעלות לגדלות. הרצון האמיתי אותה משרתת המחשבה, חייב להיות רצון חופשי, כלומר שיש לו חכמה/שפע והוא מוותר על הקבלה, היינו שליטה שמאפשרת בחירה.

בשורש הרצונות יש לבחור בערך, בהשקפה עליונה, במחשבה של רצון חופשי. רק מחשבה נקיה מספקולציות ואינטרסים אישיים.

השלבים בתיקון מתחילים באמונה בה לא ניתן לחקור. לאחר מכן בא הצד של הידיעה, חשיבה שעדיין לא ניתן ליישם בגדלות. בשלב הבא ניתן גם למדוד את ההשלכות של המחשבה, היינו גדלות.

לאחר מכן צריך להתקיים רצון אותו יש לקבל בבחירה. שלב הבא בדיקה של חשיבה תמימה ונקיה תוך אחריות לדעת מה אינך מבין. שלב הבא מסקנה בה יש צד קבלה וצד השפעה. ​​ 

 

נא) מוח הזה דהיינו חחכמה סתיאה דא"א נחקק בעת קטנות ומאיר לעת גדלות בג' מיני לבן שבעין, שהם ג מיני חסד שבג' קוים שבהן בלבד אחד שבהן רוחצות עיניים דזעיר אנפין שכתוב רוחצות בחלב שה"ס החסד שנק' חלב והוא מלבן הראשון שבג' מיני לבן דעיניים דא"א דהיינו בחינת קו ימין ​​ שבהן ושאר מיני לבן מרחיצים ומאירים בשאר הנרות דהיינו בשאר המדרגות.

נב) המוח שהוא חכמה סתימאה נק' מבוע הברכות שהוא המבוע שכל הברכות יוצאות ממנו, ומשום שמוח הזה לוהט בג' מיני לבן שבעין ע"כ תלויה הברכה בעין שכתוב טוב עין הוא יבורך כי הלבן שבעין תלוי במוח, עין ההיא כשמשגיחה בז"א מאירים כולם בשמחה, עין זו אע"פ שיש בה ג' קווים ימין ושמאל ואמצע עכ"ז היא כולה ימין ואין בה שמאל אבל עיניים שלמטה היינו דז"א הן ימין ושמאל שתים בשתי בחינות שהימין הוא חסד והשמאל הוא גבורה בהארת חכמה.

נג למדנו בספרא דצניעוטתא כי יש י עליונה י תחתונה ה עליונה בינה ה תחתונה מלכות ו עליונה ו תחתונה כל אלו העליונות תלויות בעתיקא והתחתונות הן בז"א ואינן תלויות בו אלא שהן בו ממש. כי ז"א נק' הויה ובו נוהג סוד האותיות. ובעתיקא קדישא הן רק תלויות היי ששורשי ד אותיות הויה הם בו, ואל אותיות הויה ממש, כי השם של עתיקא מתכסה מכל ואינו מושג אבל אלו אותיות הוי"ה תלויות בעתיקא כדי שיקיימו אלו האותיות שלמטה שאם לא כן לא היו מתקיימות אלו שלמטה. כאן האותיות לא מופיעות כחיסרון אלא כשורש

נד) ומשום זה השם הקדוש סתום וגלוי אותו הסתום הוא כנגד עתיקא קדישא הסתום מכל, ואותו הגלוי הוא בז"א ומשום זה כל הברכות צריכות להיות בסתום ובגלוי, כלומר שצריכות להיות בלשון נוכח כמו ברוך אתה, וצריכות להיות בלשון נסתר אשר קדשנו וצונו שהיא סומה כנגד אלו האותיות הסתומות התלויות בעתיקא קדישה והיא גלויה כנגד האותיות שבז"א. אין לנו אפשרות אלא לחשוב דרך סיבה ותוצאה. שורש האותיות בעתיקא קדישה, א"א, ואין לראות בהם חסרונות, רק בז"א נמצאות בפועל. בברכה צריך להיות צד נסתר בא"א בשם הוא, וצד גלוי בז"א בשם אתה, כלומר הברכות נמצאות בכל מקום.

חוטמא דא"א

נה) החוטם של א"א בחוטם הזה בנקב החלון שבו נושב רוח החיים לז"א ובחוטם הזה בנקב החלון תלויה ה לקיים ה אחרת למטה ורוח הזה יוצא ממוח הסתום ונק' רוח החיים וברוח הזה עתידים לדעת חכמה בזמן מלך המשיח שכתוב, ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה וגו' חוטם הזה הוא חיים מכל הצדדים שמחה שלמה נחת רוח ורפואה בחוטם דז"א כתוב, עלה עשן באפו וגו' וכאן כתוב ותהלתי אחטם לך. בד"כ חוטם מבטא כעס, וכאן מלמד שהכעס ישנו רק כשאין כלים להחיל ​​ האור.

ב עיניים וחוטם ה"ס חג"ת היי ג קווים ונמצא החוטם שהוא ת"ת המיחד ב הקווים חסד וגבורה שה"ס ב עיניים. ונודע שההשפעה אינה באה מב' עיניים ונודע שההשפעה אינה באה מב' הקווים שבקצוות, אלא מקו האמצעי המיחדם וכולל את קו הימין וקו השמאל. נמצא שבחינת הארת החכמה שבעיניים מתגלה בימין ושמאל שבחוטם. גם נודע שימין ושמאל דקו האמצעי הם ז"א ומלכות שהימין שבו הוא חג"ת נה"י והשמאל שבו הוא מלכות כומו שאנו אומרים בדעת כן הוא בת"ת וז"ס ב הנקבים שחוטם שהוא קו אמצעי שבנקב הימין שבו ה"ס ז"א ונקב השמאל שבו ה"ס המלכות.

דהיינו בנקב ימין חוטם נשיב רוחא דחיי לז"א משפיע רוח החכמה הנק' רוח החיים, כי אור החכמה נק' אור החיה, אל ז"א כי כל בחינה מקבלת מבחינה שכנגדה בעליון וע"כ ז"א למטה מקבל מבחינת ז"א שבחוטם וז"ש ובהאי חוטמא בנוקבא דפרדשקא דהינו נקב שמאל שבחוטם תלחיא ח שהיא מלכות כי בחינת השמאל שבחוטם היא מלכות לקיימא ה אחרא דלתתא דהיינו המלכות שלמטה מקבלת הארת החכמה ממלכות זו הכלולה בחוטם שה"ס התכללות העין השמאלית בחוטם. ומפרש למה נק' רוח החיים ואומר ודא רוחא נפיק ממוחא סתימאה כי העיניים ה"ס הארת החכמה המקובלת מחכמה סתימאה, והחוטם הוא התכללות העיניים כנ"ל כי אור החכמה משום שהימין ושמאל כלולים זה מזה ששם חוטם דז"א מתקבצים כל הדינים והכא כתיב ותהלתי אחטם לך, הוא לשון חוטם דהיינו שיסתום החרון שבחוטם ויארך ויאריך אפו ותהלה היינו אור המלכות שהוא מתקשר בנקב השמאל דחוטם ומעכב הדינים מלהתגלות. חוטם בז"א יש בו דינים, ובא"א צד של רחמים גדולים ועצירת הדינים

נו) ובספר האגדה שבבית מדרשו של רב ייבא סבא העמיד את ה שהיא המלכות שמקבלת מפה דא"א אבל כאן בעיניינו אינו מתקיים כך ואין המלכות מתחברת לפה דא"א אלא לנקב שמאלי דחוטם, ואע"פ שעולה באחד הנה באות ה תלויים הדינים להיותה בחינת חכמה תתאה המאירה כ דינים ודין תלוי בחוטם דהיינו בחכמה המושפעת מחוטם. שכתוב עלה עשן באפו ואם תאמר הרי כתוב ואש מפיו תאכל הרי שגם בפה יש דינים, ומשיב אלא עיקר הרוגז תלוי בחוטם, משום שמשם מושפע החכמה.

ב חכמות הסתומה והגלויה

נז) כל התקונים של עתיקא קדישא במוח שוקט וסתום מתתקנים בפנימיות דהיינו בחכמה סתימאה וכל התקונים שבז"א בחכמה תחתונה מתתקנים דהיינו בבינה שחזרה להיות חכמה בעת שובה לראש א"א ולא בחכמה ממש שכתוב, כולם בחכמה עשית. ה שהיא המלכות היא כלל הכל ודאי מפני שמקום גילוי חכמה התחתונה הזו הוא במלכות, מה בין ה שהיא מלכות התחתונה לאות ה שבכאן שבנקב שמאל שבחוטם עתיקא, כי ה שכאן במלכות שלמטה מתעוררים ממנה דינים. ה שבכאן שבחוטם היא רחמים תוך רחמים כמו עין השמאל דא"א שהיא חוור גו חוור וכן השערות דא"א אע"פ שנמשכו מחכמה סתימאה הן לבנות משום שחכמה סתיא נתקנה דא לגו מן דא ב מיני חוכמות באצילות, א היא חכמה דע"ס ב היא חכמה דקו שמאל הנק' חכמה של ל"ב שבילים שממנו נבנית חכמה תתאה שהיא מלכות וההפרש בינים רב הוא כי החכמה דע"ס היא עצם החכמה משא"כ החכמה דקו שמאל היא בינה שלאחר שהתמעטה מחכמה בקו ימין חזרה החכמה להתגלות בקו שמאל שלה שחכמה זו אינה עצמות חכמה אלא המשכת הארה מחכמה סתימאה. כבר בגלגלתא נקבע שאי אפשר למשוך ג"ר אלא רק מחכמה זו שבאצילות רק עושה סתימה, והחכמה של ל"ב נתיבות חכמה מאירה דרך השערות לאחר שמתקנים אותם.

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא זוטא כב-כד
1. מהם ז' תיקונים שעתיק מתקן את ראש דא"א?
2. מהו תיקון שנקרא "פקיחו דעיינין" ומדוע נחשבים ב' עיניים של א"א לעין אחד?
3. מדוע הברכות מסודרות בלשון נוח במילים "ברוך אתה.." וגם בלשון נסתר "אשר קדשנו.. וציוונו"?
4. מה תפקיד התיקון ה-ז' שהוא "חוטמא דא"א" ומה תפקיד כל אחד מב' הנקבים שבחוטם ובמה הוא שונה מאלו שיש לז"א?
5. אלו ב' מהחוכמות יש באצילות איזו מהם מותרות לשימוש ואלו אינם?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב