059 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קטו-קטז

059 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קטו-קטז

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "דטעין חמרי"

"בלכת האדם אל עבר השלמות אין מניעות"
בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "דטעין חמרי", המתאר אותם המציאויות הנקראות בפני האדם המהלך בדרך ה', ככאלה העוצרים כביכול את אופן התקדמותו.
הזוה"ק מתאר אותם המדרגות אליהם זכו רבי אלעזר ורבי אבא כאמצעי ולא כמטרה, המאפשר לאדם את מקום העבודה, באופן שכל אימת שזוכה למדרגה גבוהה כלשהי אל לו לחשוש שמא אינו ראוי לכך.
בת קול מבשרת לרבי אלעזר ורבי אבא, שהם אנשים גדולים אשר יש בהם ב' מיני כוחות, לדחיית האור בבחינת "בינה וחסדים" וכן לראות ביראת הרוממות לבטל הקליפות.
מדרגת הבינה דס"ג, היא אותה התבונה [בחינת 'ז"ת דבינה'] שבאדם המסוגלת לחלק את הרעיון, בכדי לראותו דרך גווניו [בחינת ז"א]. מציאות זו מאפשרת לאדם להלחם על הרעיון המייצג את הכלל, דרך אותם הגוונים המדוברים, המייצגים את הפרטים, ובכך להגיע למדרגות גדולות.
בשורה זו מפילה תמיהה אודות עצירתם של רבי אלעזר ורבי אבא, מהילוכם בדרך, שהרי עליהם נאמר: "הכנסו לקדושה ותהיו כאסופה אחת לשם שמים, ומדוע אתם בורחים מהמדרגה?!".
ולאחר מכן יצא קול המבקש מרבי אלעזר ורבי אבא להעלות מ"ן וביקוש מצד ב' המדרגות המאוחדות הנזכרות לעיל, אולם המה נחפזו להשיג המדרגות ולא שמעו מאומה, אמנם לא הייתה זו אלא תבוסה רגעית שלאחריה יצאו רבי אלעזר ורבי אבא מן ההר, דהיינו מן ההרהור, כדי להמשיך להלך בדרך ה' [בחינת ז"ת דעתיק המאיר לעולמות בכדי להקנות להם הכוח לברר מחדש המסך דס"ג, דאז ישוב הב"ן להיות ס"ג ויוכלו להעלות מ"ן, כלומר שיהיה להם רצון להעלות מ"ן מחדש].
כל התהליך המדובר לעיל בא לתאר לאדם מצד עבודת נפשו, אשר יש ביכולתו להתקדם באם ידע שהוא מסוגל לכך, על אף שאין ביכולת זו בכדי להכריע את התקדמותו, שהרי הבורא יתברך הוא אשר קובע את אופן התקדמותו של האדם, אולם הבעת נכונות זו מצד האדם מורה על ההשתדלות, אותה מבקש הבורא מן האדם העצור בלכתו בדרך ה' מחשש — שמא אינו ראוי לכך.
הבעת נכונות זו למסוגלותו של האדם להתקדם בדרך ה', מעלה את סיכוייו להתקדם בדרך, עשרות מונים, אם לא היה מביע נכונות זו.
ממשיך הזוה"ק לספר אודות קבלתם של רבי אלעזר ורבי אבא, את עניין שבירת הקליפות המיוצגות בבחינת "הארזים", אשר עמדו להם — לעוצרם בדרך הקודש, זאת בכדי שיוודע האדם לכך, שאין מציאות עימה "אינו יכול" להתמודד בוויתור על הגאווה, אמנם ישנה מציאות בה "אינו רוצה" להתמודד בוויתור על הגאווה.
בהמשך מציג הזוה"ק את פגישתם של רבי אלעזר ורבי אבא ברבי בשמעון בר יוחאי, המתראה להם כמדרגת חיה, ומתאר להם ברוח קדשו אותם החוויות שעברו יחד עם זקן אחד אשר הילך אחריהם להוליכם אל מדרגת הכתר, בכך ששילח להם את ב' המסכים [בחינת 'כתרים'] הנזכרים לעיל.
על זאת אומר להם רבי יוסי: "יפה אמרתם שחכם עדיף מנביא", כלומר שאל להם לפחד מלראות עצמם במדרגה הגבוהה יותר מזו של משה רבינו.
לאחר מכן שם רבי אלעזר ראשו בין ברכי אביו, לספר לו אותו המעשה, בכדי לעורר ההרגש והגעגוע למדרגה ממנה נסתלק, אשר יהווה העלאת מ"ן וביקוש אל נה"י דרבי שמעון בר יוחאי שבבחינת "מדרגת חיה", אשר יש ביכולתו לבקש את מדרגת היחידה.