056 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קט-קי

056 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קט-קי

הזוהר הקדוש,בית מדרש הסולם,חכמת הקבלה,הרב אדם סיני,הדף היומי,הזוהר,הדף היומי בזוהר,פירוש הסולם,בעל הסולם

שם המאמר: "דטעין חמרי"

ההבדלים בין ב' צורות הקשר של הנברא עם הבורא

למדנו עד כה, שמשה רבנו, שהוא בחינת נקודת האמונה של האדם, חטא. חטאו היה ששימש בפנימיות כאילו הייתה חיצוניות, והיכה בסלע שהוא בחינת פנימיות, בעוד שכאשר הגיע למדרגת פנימיות, צריך היה לדבר אל הסלע ולא להכות. דיבור הוא בחינת פנימיות. צד המעשה שהוא בחינת הכאה, אינו יכול להחליף את הדיבור שהוא הפנימיות. הדיבור הוא כנגד צד הבחירה של האדם, שהוא צד האדם שבאדם.

כאשר אדם פועל עם כוחות הנפש, מתגלה הכלל של כוחות הנפש הנקרא בחירה – והוא צד האדם. כאשר אדם אינו פועל בחירה זו, הוא נמשך ע"י כוח הגוף, ונמצא רדוף אחר צד הדומם צומח וחי שבו. ואז, "בדרך בה אדם הולך, מוליכים אותו". לכן, מוליכים אותו בדרך המקרה, כפי שאומר הקב"ה: "אם תלכו אתי בקרי, אלך אתכם בחמת קרי". לכן לוקח לו הקב"ה את המטה, וגם את צד המעשה כבר אינו יכול לקיים.תפקיד המעשה הוא ליצור סביבת פעולה, כדי שניתן יהיה לגלות את האמונה ולפעול בפנימיות. לכן, אם אדם עוסק רק בחיצוניות, אזי גם כשמגיעה כבר הפנימיות, הוא מכה בה כאילו הייתה חיצוניות. וכבר דיבר על כך בעל הסולם ואמר שעיקר הסתרת חכמת הקבלה הייתה מסיבת הגשמת הלומדים את דברי החכמה בזמן ומקום גשמיים.

אם אדם יקיים את החכמה רק בצורה חיצונית, לכאורה ירגיש שהוא מאמין, אולם לא יהיה לו שכר אמיתי. ואז נותנים לו עונש מלמעלה, שימצא בחיצוניות, ונכנס כמו לבית כלא של חיצוניות, ונבחן כעטלף הצועק "איזה אור יפה", בעוד שלעטלף, האור האמיתי הינו חושך גמור.
לפיכך, לא ניתן ללמוד את צד המעשה, את חיצוניות התורה, מבלי ללמוד את פנימיותה. לא ניתן להיות אוהב, מבלי לפעול את הנקודה הפנימית.
כאשר רוצה אדם לזכות במדרגה הגדולה של בחינת משיח, אור יחידה – לא יוותר. לא פעם מנצנצת לאדם הארה, אם בשיעור, בדבר תורה וכו', וצריך להמשיך להתייגע ולא להתייאש. הארה זו קיימת, ורואים זאת כאן בזוהר.
לכן עיקר מה שצריך ללמוד כאן הוא, שצריך האדם להיזהר שלא להכות בסלע, משום שזה לוקח ממנו את האפשרות להגיע לתיקון אמיתי. ההכאה בסלע הוא השימוש בפנימיות בצורה חיצונית. והסימן לכך שהשתמשת בפנימיות בצורה חיצונית הוא שהיא נעלמת ממך. ואם נעלמה, עליך להתייגע ולהשיגה שוב.
לפיכך צריך כל אדם להשקיע ולדבר אל הסלע, דהיינו לקחת על עצמו ללמוד יותר פנימיות. ומשם, אפשר להיכנס לארץ ישראל הקדושה, ולקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.