116 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכט-רל

116 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכט-רל

 

שם המאמרים: "פקודי אורייתא פקודא חדסר ו- פקודי אורייתא פקודא תריסר"

את הקבוע תקדיש לבורא!
ובמשתנה – אין אתה רשאי ליגע.

בשיעור זה אנו עוסקים במאמרים "פקודי אורייתא פקודא חדסר ופקודי תריסר", בהם מתבארים חלקי בירור הרצון המותרים בנפש האדם. המצוות האחת-עשרה והשתיים-עשרה, הן מצוות המכוונות כנגד מצוות "המעשר" ומצוות "הבאת הביכורים", כאשר הוראתן של ב' מצוות אלו בנפש האדם, באות להצביע על ב' מצבים, הקיימים ברצון שלו. מצב ה-א', המתאר את צד הקביעות שברצון, מכוון כנגד "מצוות הביכורים", המייצגת את בחינת "הכהן" ובחינת "הזכר" שברצון, הבאים בבחינת "מצבי הקביעות". מצב ה-ב', המתאר את צד ההשתנות שברצון, מכוון כנגד "מצוות המעשר", המייצגת את בחינת "הלוי" ובחינת "הנקבה" שברצון, הבאים בבחינת "מצבי ההשתנות".

המצב הראשון הוא אותו החלק המתראה בנפש האדם כצד הזכר, המייצג את מצבי הקביעות, כעין אותה האמונה הקבועה בבורא. היות שמצב זה מתאר את צדדי הקביעות שברצון, צריך כל אדם ליתן אל ליבו אותה האחריות, הקובעת כי יש לברר ולהקדיש צד זה שברצון עבור קשר השותפות של הנברא עם הבורא. היות שמצב זה ניתן לבירור, על-כן בהיות האדם פועל את צדדי הקביעות שבמצווה זו, מועיל הדבר להליך התיקון אף מבלי מודעותו לכך. מכלל זה נגזרת "מצוות הביכורים", הקובעת כי על כל אדם ליתן מראשית פירות ארצו אל הכהן.

המצב השני הוא אותו החלק המתראה בנפש האדם כצד הנקבה (פרטיות), המייצגת את מצבי ההשתנות. היות שמצב זה מתאר את צדדי ההשתנות שברצון, על-כן כל אדם צריך ליתן אל ליבו אותה העובדה, הקובעת כי ישנם רצונות אותם לא ניתן לברר. היות שכך, על כל אדם ואדם מונחת האחריות להשאיר צדדים משתנים אלו שברצון שלו, בידי הבורא יתברך, וכמו-כן לראות שאין לאל ידו להתעסק עימם ולבררם, אף במצבים של מודעות עצמית גבוהה. הלכך ברצונות אלו לא יעשה שימוש כלל וכלל למען עצמו, כלומר בהבאתם לכלל שיתוף עם הבורא. מכלל זה נגזרת "מצוות המעשר", הקובעת כי על כל אדם ליתן עשירית (פרטיות) מתבואת ארצו אל הלוי.

נמצאנו למדים שישנם ב' צדדים ברצון האדם, הן מן הקבועים והן מן המשתנים, כאשר מ-ב' צדדים אלו נלמדות ב' המצוות הנזכרות לעיל, אשר הן גולת הכותרת של מאמר זה.