115 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכז-רכח

115 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכז-רכח

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא עשיראה"

יהודי יקר!
ההפסקה בין תפילין של יד לתפילין של ראש אסורה בתכלית.

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא עשיראה", בדבר הצד הפראקטי של מצוות "הנחת התפילין" ואופן ביטויו את צד המופשט שבמצווה זו.

מסביר הזוה"ק, כי התפילין הן אותיות השם הקדוש, בהיותם מייצגים את הכלל שהוא הקב"ה, תוך נשמת הצדיק שהוא הנברא. הלכך כאשר מניח הנברא תפילין, ישנם ב' סדרים על-פיהם עליו להלך במצוות "הנחת תפילן" זו, כדלהלן:

סדר ה-א': תפילין של ראש – כאשר מניח הנברא "תפילין של ראש", אזי הוא מקבל צלם אלוקים, המייצג את בחינת "ההגיון האמוני" בו מתקבלים המוחין. ונמצא שמשתווה צורתו לצורת הבורא. אמנם אף על-פי שמצווה זו הבאה בבחינת "תפילין של ראש", הינה מצווה החשובה כשיטה, אין בה די בכדי להשלים את הנברא ב-ב' צדדיו – השיטתי (מופשט) והפראקטי. ועל-כן בכדי להשתלם בצד ה-ב', על הנברא לקיים אותה המצוה הבאה בבחינת "תפילין של יד" וכפי שיתבאר לקמן בסדר ה-ב' של ההנחה.

סדר ה-ב': תפילין של יד – כאשר מניח הנברא "תפילין של יד", אזי הוא פועל ומביא למעשה את ביטויה של המחשבה המופשטת, הבאה בבחינת "תפילין של ראש", המייצג את מחשבת ההגיון האמוני. וזאת להיות שבחינה זו של "תפילין של יד", היא גילוי האני של הנברא, המייצג בנברא את הצד המעשי והפראקטי. היות שהבחינה הנוכחית, בה אנו עוסקים זה עתה, היא כזו הבאה בבחינת "הגוף", המוציא מכוח אל הפועל את מחשבת ההגיון האמוני, שבבחינת צד "המופשט", על-כן יש לשים דגש ברור, שאין בחינה זו נפרדת לכשעצמה, אלא במה שמתחברת למצווה זו הבאה בבחינת "תפילין של ראש", וזאת להיות שצד הפראקטיקה שבנברא מחוייבת להיות בחיבור אל הצד המופשט שבו, שבבחינת צד "הבורא שבנברא".

על-פי האמור לעיל נמצאנו למדים ב' סדרים במצוות "הנחת התפילין", כאשר הסדר השני הבא כנגד הנחת התפילין של יד, חייב להיות בחיבור תדירי-בלתי פוסק עם הסדר הראשון הבא כנגד הנחת התפילין של ראש, ומכאן האיסור להפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש.