113 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכג-רכד

113 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רכג-רכד

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא עשיראה"

לשמוע קול שופר, לקבל היגיון אמיתי
על התפילין נאמר "ראשך עלייך ככרמל". "כרמל" פירושו כר מלא כל טוב. עתה, רוצים אנו להבין מהו העניין שמכוח התפילין מקבלים המוחין העליונים. מהו כוח זה?
מסביר הזוהר הקדוש, שהנקודה החיצונית מפעילה אותנו גם אם איננו מבינים, כפי שרואים בעניין התפילין. אם כי, ודאי עדיף להבין כאשר אפשר. מה שמיוחד בתפילין הוא שיש בהן פרשיות. הפרשה הפותחת את הכל היא "פטר רחם", והיא הפרשה הראשונה בתפילין של ראש. תפילין של ראש מגרות את האדם לקבל מוחין, ופרשה ראשונה נותנת את הפתח למוחין אלו. פרשה זו היא כנגד י' דשם הוי"ה, שהיא בחינת יראה.
התפילין, המסודרות לפי סדר שם הוי"ה, נותנות לאדם היגיון שלם. היגיון האדם המניח תפילין לאט לאט מסתדר לפי הסדר שנתן הבורא. כאשר יהיה לאדם היגיון אמיתי, יהיה לו טוב. ההיגיון צריך להיות מסודר עפ"י הצלם האלוקי. צריך לסדרו כך שהנקודה האמונית שאנו מקבלים תהיה ודאי ראשוני שאי אפשר בלעדיו, שמתחיל את הכל וכולל את הכל. צריך לפתוח את מוחנו לחשוב כך, ואת זה עושה פרשת "פרט רחם".

הפרשה השנייה היא "והיה כי יביאך". הפתיחה שעשתה בה האות י', היא כדי לשמוע את הקול של הבינה. כאשר תודעת האדם מעורבת עם מידת בינה הזו, זהו מצב בו האדם כמו עוזב עצמו לגמרי ומתפשט מגשמיותו. על ידי פתיחה זו ניתן לשמוע את קול השופר, שהוא בחינת הבינה. בינה מוציאה את האדם לחירות מהתפיסה הפרטית והעצמית, המגבילה אותו לחשוב בגדרים של זמן ומקום.