109 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רטו-רטז

109 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם רטו-רטז

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא שמינאה"

פגשת בנקודה חיצונית בחייך? אל תזלזל בה!, ראה בה כמסייעת לעבודתך

והכניסנה תחת כנפי השכינה

בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא שמינאה", בדבר חשיבותה של מצוות אהבת הגר, המשמשת כנספחת לנקודה הפנימית, שהיא "בחינת ישראל".

טרם מתאר הזוה"ק את היחס בין בחינת "הגר" לבחינת "ישראל", הוא מעביר את המושגים הללו למובן הנפשי.

ל-ב' המושגים הללו ישנה הוראה נפשית מיוחדת, כאשר המושג הראשון שבהם המייצג את בחינת "הגר", מצביע על הנקודה החיצונית שהתגיירה או לחלופין על המעשה החיצוני שהתגייר. ולעומתו המושג השני שבהם, המייצג את בחינת "ישראל", מצביע על הנקודה הפנימית.

השונות שבין בחינת "ישראל" לבחינת "הגר", מצביעה על ההבדל שבין ב' המקומות של בחינות אלו, שהרי ישראל יוצאים ממקום הפנימיות של הקב"ה והשכינה ולעומתם הגרים הבאים להסתפח, יוצאים ממקום החיצוניות של השכינה.

כמובן שהדברים האמורים לעיל נלמדים בגוף אחד, ולכן כאשר מדברים על התגיירותו של הגוי והסתפחותו לכלל ישראל, פירוש הדברים הוא כאמור – פנימי ולא חיצוני.

ולכן יש להבין את הדברים הנ"ל באופן הזה, שאין הוראת "הגר" מצביעה, אלא על הנקודה החיצונית וכן על המעשה החיצוני הבא להסתפח ולסייע לאדם שהוא בחינת "הכלל", בעבודת בוראו. אמנם לא די בהסתפחותם של הרצונות החיוביים לעבודת האדם את בוראו, אלא שיש להוסיף להתסייע ולהתמך בעבודת ה' – אף ברצונות השליליים.

נמצא אחר הדברים הללו, שישנה חשיבות גדולה ומשמעות רבה לנקודה החיצונית וכן למעשה החיצוני כמסייעים ותומכים לעבודת ה', אולם על האדם לידע תמיד את מקומה של הנקודה החיצונית, אותה מייצג בחינת "הגר", אשר כל השימוש בה, הוא בבחינת "אמצעי" לנקודה הפנימית שבבחינת "הכלל", שהוא המטרה הנחשקת.