015- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – מו-מח למתקדמים I ...

015- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – מו-מח למתקדמים I תגיות: עליית התפילה, י"ב שערים, רקיע היסוד, אלכסון

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  מו- מח

עֲלִיַּת הַתְּפִלָּה

אורך ממעלה למטה זו מדרגת חוכמה, קו אופקי נק' חסדים. מאחר ואין אפשרות לקבל חוכמה/שפע ללא חסדים, שאז זו מידת הדין, לכן פועלים שילוב של שניהם בקו אלכסוני, כפי שמצויר כסימן באות א. וכך כתוב במגילת רות: וַתֵּלַכְנָה שְׁתֵּיהֶם, שילוב זכר ונקבה, נעמי מדרגת בינה המשפיעה, ורות, המלכות.

 

וכך בתפילה, מי שמשמיע את תפילתו בקול לאחר במקום להשם, מעורר את מידת הדין. צריך לקרא בעיניים ובעיקר באוזניים שהם בחינת הרחמים ועליהם לשלוט.

קלח) וכשהתפילה עולה אל רקיע יסוד, נפתחו י"ב שערים של רקיע, ובשער הי"ב עומד ממונה עָנָ-אל, ממונה על כמה צבאות ועל כמה מחנות. וכשהתפילה עולה, עומד ממונה הזה ומכריז על כל אלו הפתחים, ואומר, פיתחו שערים. וכל השערים נפתחים. והתפילה נכנסת בכל אלו השערים. כי בת"ת יש י"ב גבולי אלכסון. חו"ג תו"מ, שבכל אחד ג' קווים חג"ת, שהם י"ב. וכל מה שיש בת"ת יש גם ביסוד, והם נקראים ביסוד י"ב שערים אלו הם המסכים של צמצום ב ונק' אלכסון על שם שמלכות עולה לבינה הוא אלכסון של האות א המאפשר לתחתונים לעלות ולעליונים לרדת וכך מאפשר את המעברים מתחתון לעליון וההפך ולכן נק' גם שערים.

קלט) אז מתעורר ממונה אחד זקן בימים, העומד לצד דרום, עזרי-אל סָבָא. ולפעמים נקרא מַחֲני-אל, משום שהתמנה על שישים ריבוא (600,000) מחנות. וכולם בעלי כנפיים, בעלי מחנות המלאים עיניים. ואצלם עומדים אלו המחנות, שהם בעלי אוזניים. ונקראים אוזניים, משום שהם מקשיבים לכל אלו שמתפללים תפילתם בחשאי, ברצון הלב, שלא נשמע התפילה לאחֵר, תפילה זו עולה ומקשיבים לה כל אלו הנקראים בעלי אוזניים.

כי יש גילוי מיוחד ביסוד מחסד העליון, הנמשך מקו ימין שבבינה. וע"כ נקרא הממונה על חסד הזה בשם עזריאל סבא, כי חו"ב נקראים זקנים. והוא ממונה על שישים ריבוא מחנות. כי 600 נמשכים לו מחג"ת נה"י דבינה, שספירותיה מאות. ואלף הוא הארת חכמה, שכל אחת כלולה ממנה. וע"כ הם שישים ריבוא. ג"ר דתבונה נקראים אוזניים, שבהם מאירים חסדים ולא חכמה. ו"ק דתבונה ז"ת דבינה מכונים עיניים, היות שבהם מאירה החכמה. שהרי החוכמה שהאירה בצמצום א דרך ג"ר דבינה אינה מאירה, אלא שבג"ר ששם או"א עלאין מאירים חסדים מכוסים. וע"כ הוא מושך מבינה ב' בחינות אלו חוכמה וחסדים.

ונודע שבאוזניים ניתקנה מדרגה עקומה סוד האלכסון, מסך דצמצום ב, לשמוע טו"ר. ומדרגה עקומה פירושו אלכסון, שמלכות ובינה, ב' רוחות מערב וצפון, נכללו זה בזה ונעשו אלכסון. שהוא עירוב ומיתוק דמדה"ד במדה"ר. וע"כ שומעים טוב למי שזוכה מי שמידת הדין מכוסה ומידת הרחמים מגולה, דהיינו שמזכך עצמו להיות מקבל עליו עול מלכות שמים, שמקבלים תפילתו במדה"ר שבאלכסון שהיא בחינת בינה, מידת ההשפעה. ושומעים רע למי שלא זכה שלא זיכך, ומידת הדין שהיא המלכות שולטת בו, צד המיעוט, שמקבלים תפילתו במדה"ד ונק' תפילת יחיד, שמבקש רק על עצמו.

קמ) ואם תפילה נשמעת לאוזניו של אדם, אין מי שיקבל אותה למעלה לכאורה לא כפי ההלכה, אלא שישמיע לאזניו שלו ולא של חברו, ושוב אין מקבלים אותה אחרים, ממי ששמע אותה תחילה. משום זה צריכים להישמר, שלא יישמע התפילה לבני אדם, כי דיבור התפילה מתאחד בעולם העליון, בז"א, ודיבור העולם העליון אינו צריך להישמע.

קמא) מי שקורא בספר התורה, אחד קורא, והאחר שותק. ואם שניים קוראים בתורה, גורעים האמונה שלמעלה, משום שקול ודיבור אחד הכול אחד. אבל שני קולות ושני דיבורים הוא גירעון ופגם באמונה, המלכות. אלא שיהיה קול ודיבור אחד כמו שצריך, כדי שקול, ז"א, ודיבור, המלכות, יהיו אחד לכן צריך לומר קדיש יחד.

התפילה צריכה להיות בדיבור בלי קול, שלא יישמע לאוזן אדם:

א.כי המלכות, שממנה נמשכים בני האדם, מתוקנת מב' נקודות, ממלכות דמדה"ד, שאינה ראויה לקבל אור, וממלכות המתוקנת בבינה, מדה"ר, הראויה לקבל האור. וגם האדם מעורב מב' נקודות אלו. ואם זכה אז מדה"ד בהסתר ומדה"ר בגילוי, ראוי לקבל אור העליון. ואם לא זכה, התגלה בו מדה"ד, וכל האורות פורחים ממנו. וע"כ ניתקן אוזן העליון במדרגה עקומה, לקבל תפילת אדם צדיק, שזכה שמדה"ד שלו בהסתר, כדי שהאוזן המקשיב לא יעורר מדה"ד הגנוז בדיבורי התפילה. ולפיכך, אם אדם אחר שומע התפילה מטרם שתעלה למעלה, הרי אדם ההוא מעורר מדה"ד הגנוז בדיבור התפילה. ואז כבר אינה יכולה להישמע למעלה, כי אינה ראויה לקבלת שפע.

ב. כי דיבור התפילה היא מלכות. והמתפלל צריך להיות מרכבה למלכות. וע"כ התפילה צריכה לעלות ולהיכלל במלכות העליונה, הנקראת דיבור. ואז המלכות מתייחדת עם ז"א, הנקרא קול, והתפילה מתקבלת, שמקבלת השפע מז"א. ולפיכך אסור לעורר קול של אדם בתפילה, כדי שישרה בה קול העליון, ז"א. כי הדיבור עולה למלכות ומתאחד עם ז"א ע"י המלכות, ומקבל קול ממותק מז"א. ואז ראויה התפילה לקבלת השפע, ודיבור העולם העליון אינו צריך להישמע ע"י קול של אדם.

וכעין זה הקורא בתורה, צריך להיות מרכבה לז"א, שנקרא תורה. והקול של הקורא הוא במקום הקול של ז"א. וע"כ אסור להישמע קול אחר עימו, קול אדם המעורב במדה"ד. ואם שניים קוראים בתורה, גורעים האמונה שלמעלה, כי קול האדם פוגם את קול הקורא בתורה, והמלכות של מעלה אינה ראויה לקבל שפע מז"א. משום שקול ודיבור אחד הכול אחד. שגורם למעלה, שהקול, ז"א, והדיבור, מלכות, מזדווגים בזיווג אחד. ואם מתחבר עימו קול ודיבור של אדם, פוגם זיווג הזה. בטבעו של האדם, כשאינו מחובר לעליון לבינה, הוא בחינת מידת הדין כברירת מחדל

קמב) שם הממונה ההוא עזריאל סבא, וכשהתפילה עולה בחשאי, כל אלו שישים ריבוא מחנות, וכל אלו בעלי העיניים, וכל אלו בעלי אוזניים, כולם יוצאים ונושקים מילה ההיא של התפילה העולה. כמ"ש: עיני ה' אל צדיקים ואוזניו אל שוועתם. עיני ה' אל צדיקים, אלו הם בעלי העיניים שלמטה, המלאכים שברקיע היסוד דעשיה. משום שיש בעלי עיניים למעלה בג"ר, כי עיניים חכמה. אבל אלו העיניים הן עיני היסוד. ע"כ כתוב: עיני ה' אל צדיקים, כי היסוד נקרא צדיק. ואוזניו אל שוועתם, אלו הם בעלי האוזניים.

קמג) הרקיע השלישי, נו"ה דעשיה. תפילה עולה ומגיעה לרקיע ההוא. ושם ממונה גְדַרְיָה, ועימו כמה שרים וכמה ממונים. והוא משמש ג"פ ביום, בשעת נסיעת ג' קווים למעלה באצילות, כנגד שרביט אחד של אור היוצא, עולה ויורד ואינו עומד על מקום אחד. שכוונתו להמשיך הארת החכמה שבשמאל, המכונה שרביט של אור. כי המילה מורכבת משתיים, שר ביט, אשר שר הוא ראייה, וביט היא ראייה מלשון הבטה. והארת החכמה נקראת ראייה. וזהו השרביט הנוסע ג"פ ונגנז. כי אין החכמה נגלית אלא רק בשעת נסיעת ג' קווים בג' מקומות, חולם שורוק חיריק.

וככלות הנסיעה תכף נגנזת. וכשהתפילה עולה, שהיא קו האמצעי, הנושאת מסך דחיריק, יורד השרביט, הארת השמאל, ומשתחווה לפני התפילה הזו, כלומר שמרכין ראשו, שמעלים הג"ר שלו. כי קו האמצעי ממעט את השמאל מג"ר ע"י מסך דחיריק. והרקיע השלישי, נו"ה דעשיה, נקרא רקיע השרביט, ע"ש השרביט הפועל בו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל מו-מח
1. כיצד נקרא הממונה העומד ברקיע היסוד ומה הוא מכריז כשהתפילה עולה אילו?
2. מהם י"ב שערים ומדוע הם מכונים גבולי אלכסון?
3. מיהו העזריאל סבא? על כמה מחנות הוא ממונה?
4. מדוע בשישים רבוא מחנות אלו ישנם בעלי מחנות המלאים עיניים ואצלם עומדים מחנות שהם בעלי אוזניים?
5. מהם ב' הטעמים שבגינם נכון שלא להשמיע את תפילתו לאדם אחר?
6. מדוע מי שקורא בספר התורה אחד קורא והאחר שותק?
7. מיהו רקיע השלישי? כיצד נקרא הממונה על רקיע זה? כיצד נקרא הרקיע השלישי ומדוע?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב