הדף היומי בזוהר חדש הסולם – אחרי מות | שיעור 7 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – אחרי מות | שיעור 7 | מתקדמים | יט-כא

פרשת אחרי מות יט – כא שיעור 7

סתרי תורה

ג סעודות בשבת

שבת היא מעין גמר תיקון, זמן של גילוי, כאן ישנו הענג שמצוי בפוטנציאל של ישראל.

שורש הבעיה הוא הניסיון של אנשים לגלות את החכמה דרך דברי העולם, כלומר מדע חיצוני. את האמת משיגים דרך התורה.

כדי לזכך עצמו על האדם לעשות תשובה ע"י תודעה נקיה ולצאת מהגלות. עליו להוליד בנים, היינו הבנות בדרך תורה. צריך האדם להתנהג על פי החוקים העליונים ולא על פי הרגשתו.

היונה משולה לישראל, היא נאמנה כאשר מוכנה להסתיר עצמה בכנפיה, וללכת על דרך האמת ולא על דרך הרצון לקבל. המצוות הם בחינת הכנפיים.

 

בוא וראה אם ישובו לא היו נשארים בגלות יום אחד שלם, אמר לו בלחש מהו יום אחד, זהו שאמר, הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה וגו אם יחזרו בתשובה יצאו לזמן היום שאמר הנביא, היי היום אם בקולו תשמעו, כי אלו י"א מזמורים מתפלה למשה עד מזמור לתודה אמרם משה הנביא. ואם, לא עת האסף המקנה אם לא עשו תשובה אותם המקנה, כי לא עשו תשובה, השקו הצאן ולכו רעו, למדו אותם תורה. בספרו של רב המנונא סבא יש אם לא חזרו בתשובה לא יצאו עד שיושלם עם הקב"ה הוי"ה שישלימו את קו אמצעי.

גלות רביעית היא נגד המלכות, וכדי להזדכך ישנה חשיבות גדולה למעשי התחתונים, עם העזרה מלמעלה. צריך שהמקנה, כל הצאן של הקב"ה, עם ישראל יעשו תשובה.

ישראל נמשלו ליונה והכנפים למצות כמו שהיונה בשעה שיש לה כנפים, הסתרה של חסדים מכוסים, והכנפים שלמות אין עוף בעולם שיקח אותה כך ישראל, בשעה שהם שלמים במצות אין בכל העולם מי שיוכל להם. עוף הוא בחינת יסוד שלא יכול לקחת את בחינת היונה. מצווה היא בחינת אור חוזר שאומרת שכאשר מגיע האור לפרטיות דוחים אותו, ומוכנים לקבל רק מטעם הרצון לקשר עם השם.

כשזנו אחרי עגל הזהב ואמרו אלה, אלה מה שאני רואה בחוץ בדברי העולם, אלה אלקיך ישראל.

אין תגובות

להגיב