זוהר חדש הסולם – מדרש רות | שיעור 17 | השקפה| מט-נא

זוהר חדש הסולם – מדרש רות | שיעור 17 | השקפה| מט-נא

מגילת רות  מט – נא שעור 17

כשגירש הקב"ה אדה"ר מגן עדן

ואמר רבי רחומאי, כשגירש הקב"ה אדם הראשון מגן עדן, נתיירא ממדור זה הנקרא ארץ תחתית, מפני שאין לו שיעור. ועל זה נאמר, ארץ עיפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים ותופע כמו אופל. הפעולה של גירוש האדם מגן עדן, פועלת אצל כל אחד מאיתנו תמיד. לכן צריך אדם לחפש מהי המשמעות לגביו, שהרי הוא מגורש מפני שהכלים שלו מקולקלים. גן זו המלכות, לב האדם. עדן זו בחינת החכמה, וקבלת החכמה ללב היא גן עדן. נופל פחד על האדם כאשר הוא מבין שהוא מגורש ורחוק ממקור החיים.

 מה עשה, עשה תשובה ויתר על כל הארה הגופנית, ונכנס במי גיחון עד צוארו. והקב"ה חס עליו, וסלקו למקום הנקרא אדמה, מלשון אדמה לעליון. שהיא אחת משבעה ארצות, ושם הוליד את קין והבל. כאן הוליד ב קווים, וכאן יש את קליפת הימין וקליפת השמאל. בקליפת הימין אומרים הכל טוב, לא צריך לפעול רצונות עצמיים, אבל הארץ/הרצון הייתה תוהו ובוהו. קו שמאל גם לא טוב כשעומד בפני עצמו, שהוא רצון לקבל לפרטיות. ב קווים הם החומר גלם כדי להגיע לתיקון השלם בקו אמצעי.

 

כשהרג קין את הבל, גזר עליו הקב"ה להיות נע ונד בארץ. מה כתיב. הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה וגו', והייתי נע ונד בארץ. והקב"ה קבלו בתשובה, וסילקו לארקא. התשובה מאפשרת לאדם להיות בארץ יותר גבוהה, כלומר סביבת עבודה שמגרה אותו לעבודה פנימית

כשנולד שת, סילקו הקב"ה לאדם הראשון למעלה מכל הארצות, לתבל. במקום ארץ ישראל, בחברון מקום חיבור, אהבת חברים. ושם חצב לו קבר, ועשה מערה לפנים ממערה, סמוך לג"ע. ושם היתה קבורתו כלומר אינו יכול להיכנס ישר לגן עדן. קבורה היא גם מקום ממנו ניתן להיוולד.

 

מערת המכפלה היא מקום של רצון גדול מתוקן. הס"א מחזיקה ברצונות הגדולים ויש לקנות מהם את הרצונות כדי לתקנם בהדרגה, לכן יש לקנות את הרצון מעפרן החיתי.

שואל אותו עפרון מה יש באמצע ביני לבינך, באמצע אברהם ישנה האות ר וכך באמצע המילה עפרן, יחד 400 איש עמו,  4 בחינות דאור ישר זו מלכות כפול 100 בחינת הבינה שנותנת את ההשתוקקות הגדולה, מפני שכאשר רוצה אדם להתחיל להשפיע, מתעורר דין גדול, ובינה דינים מתערין ממנה.

אומר עפרון לאברהם, הרצון הגדול עומד ביני לבינך, שנינו רוצים לאחוז בטלית.

יש לשלם בכיסופים אמתיים להשם, כסף שעובר לסוחר, לקב"ה.

חברון היא נקודת החיבור, מערת המכפלה, בה האמת כפולה, הרצון הפרטי והרצון האלוקי שבאים לחיבור תוך ביטול הגאווה. צריך לעבוד עם הצד הימני של הלב בו רצון הנשמה, כשהוא שולט על הצד השמאלי שהוא רצון הגוף.

 

רבי נחמיה פתח, ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וגו'. כשברא הקב"ה אדה"ר, מבית המקדש בראו, ומעפר בית המקדש נטל, וברא אותו. כיון שברא אותו, ועמד על רגליו, באו כל הבריות להשתחוות לו. עפר הוא בחינת רצון, ועפר המקדש הוא הרצון הכי קרוב לבורא

מה עשה הקב"ה. נטלו משם, והכניסו לגן עדן, ועשה לו עשר חופות, כדוגמת י' חופות שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים בגן עדן לעתיד לבא. כמו חתונה, נתן לו את כוח להיות נזר הבריאה לקבלת ההטבה השלמה

 

וכשירד סמאל משמי מרום, ראה מעלתו של אדם, ומלאכי השרת משמשין לפניו בחופתו, וירע בעיניו. מה עשה. נטל נחש כמין גמל, ורכב עליו, וירד ופתה אותו. בצד הנקבה שקל לפיתוי, עד שעבר מאמר יוצרו.

כיון שעבר, נגלה עליו הקב"ה, וגרשו מגן עדן, וגזר עליו י' גזירות, ועל חוה עשר גזירות, ועל הנחש עשר, ועל האדמה תשעה גזירות. נמצאו ארבעים חסר אחת, כנגד ארבעים מלקיות שנתחייב הרשע בב"ד. ל"ט ולא ארבעים שמע לא יקום בתחיה.

 

לסוף עשה תשובה, וקבלו הקב"ה שכתוב שמעה תפלתי ה' וישועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך. דוד המלך אמר זאת. קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת.

הרצון של האדם חשוב לפני הקב"ה יותר מכל הקרבנות והעולות שבכל העולם. כיון שהאדם שם רצונו בתשובה, אין שער בכל הרקיעים שלא יהיה פתוח לפניו. קרבן של האדם, תלוי בלב ורצון, שכתוב, והתודה אשר חטא עליה. והתודה עליו. והכל תלוי בלב ברצון. לב אמיתי נובע ממוחין אמיתיים, ל"ב נתיבות החכמה. הלב זה לא מה שמרגישים, אלא לב חכם, הנובע מהחכמה, לצד הימני של הלב הקשור למוחין

יותר ממה שיתפלל אדם לבית המקדש החיצוני, עליו לשנות את ליבו, שהרי התורה ניתנה לאנשי לבב

 

מי שיושב בתענית, וישום לבו ורצונו לה', הוא מקריב קרבן שלם שטוב לפני הקב"ה, שמקריב לפניו חלבו ודמו וגופו. ומקריב לפניו אש וריח שבהבל פיו. ולב ורצון נקרא מזבח כפרה. הפעולה החיצונית חשובה, אך היא באה לגירוי הנקודה הפנימית אשר בה מתקבלת התמורה


מגילת רות  מט – נא שעור 17 

כשגירש הקב"ה אדה"ר מגן עדן

רי) ואמר רבי רחומאי, כשגירש הקב"ה אדם הראשון מגן עדן, נתיירא ממדור זה הנקרא ארץ תחתית, מפני שאין לו שיעור. ועל זה נאמר, ארץ עיפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים ותופע כמו אופל. הפעולה של גירוש האדם מגן עדן, פעולת אצל כל אחד מאיתנו תמיד. לכן צריך אדם לחפש מהי המשמעות לגביו, שהרי הוא מגורש מפני שהכלים שלו מקולקלים. גן זו המלכות, לב האדם. עדן זו בחינת החכמה, וקבלת החכמה ללב היא גן עדן. נופל פחד על האדם כאשר הוא מבין שהוא מגורש ורחוק ממקור החיים.

ריא) מה עשה. עשה תשובה ויתר על כל הארה הגופנית, ונכנס במי גיחון עד צוארו. והקב"ה חס עליו, וסלקו למקום הנקרא אדמה מלשון אדמה לעליון. שהיא אחת משבעה ארצות, ושם הוליד את קין והבל. כאן הוליד ב קווים, וכאן יש את קליפת הימין וקליפת השמאל. בקליפת הימין אומרים הכל טוב, לא צריך לפעול רצונות עצמיים, אבל הארץ/הרצון הייתה תוהו ובוהו. קו שמאל גם לא טוב כשעומד בפני עצמו, שהוא רצון לקבל לפרטיות. ב קווים הם החומר גלם כדי להגיע לתיקון השלם בקו אמצעי

ריב) כשהרג קין את הבל, גזר עליו הקב"ה להיות נע ונד בארץ. מה כתיב. הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה וגו', והייתי נע ונד בארץ. והקב"ה קבלו בתשובה, וסילקו לארקא. התשובה מאפשרת לאדם להיות בארץ יותר גבוהה, כלומר סביבת עבודה שמגרה אותו לעבודה פנימית

ריג) כשנולד שת, סילקו הקב"ה לאדם הראשון למעלה מכל הארצות, לתבל. במקום ארץ ישראל, בחברון מקום חיבור, אהבת חברים. ושם חצב לו קבר, ועשה מערה לפנים ממערה, סמוך לג"ע. ושם היתה קבורתו כלומר אינו יכול להיכנס ישר לגן עדן. קבורה היא גם מקום ממנו ניתן להיוולד. וקבורת אברהם יצחק ויעקב, והאמהות.

ריד) רבי קיסמא אמר, מערת המכפלה, סמוך לפתח גן עדן. ריח הוא הארת חכמה. בשעה שמתה חוה, בא אדם לקברה שם. ושם הריח, מריחות גן עדן, באותו הריח שהיה שם. רצה לחצוב יותר, יצתה בת קול ואמרה דייך. באותה שעה עמד, ולא חצב יותר, ושם נקבר. מי נתעסק בו. שת בנו קו אמצעי, שהוא היה בדמותו ובצלמו.

רטו) אמר רבי רחומאי, הקב"ה נתעסק בו כשנוצר, ונתעסק בו כשמת. ולא היה מי שיודע בו, עד שבא אברהם אע"ה, ונכנס לשם, וראה אותו, והריח ריח בשמים של גן עדן, ושמע קול מלאכי השרת אומרים, אדם הראשון קבור שם, ואברהם יצחק ויעקב מוכנים יהיו למקום הזה. ראה הנר דולק, ויצא. מיד היתה תאוותו על המקום הזה. מערת המכפלה היא מקום של רצון גדול מתוקן. הס"א מחזיקה ברצונות הגדולים ויש לקנות מהם את הרצונות כדי לתקנם בהדרגה, לכן יש לקנות את הרצון מעפרן החיתי. 

שואל אותו עפרון מה יש באמצע ביני לבינך, באמצע אברהם ישנה האות ר וכך באמצע המילה עפרן, יחד 400 איש עמו,  4 בחינות דאור ישר זו מלכות כפול 100 בחינת הבינה שנותנת את ההשתוקקות הגדולה, מפני שכאשר רוצה אדם להתחיל להשפיע, מתעורר דין גדול, ובינה דינים מתערין ממנה. 

אומר עפרון לאברהם, הרצון הגדול עומד ביני לבינך, שנינו רוצים לאחוז בטלית. 

יש לשלם בכיסופים אמיתיים להשם, כסף שעובר לסוחר, לקב"ה.

חברון היא נקודת החיבור, מערת המכפלה, בה האמת כפולה, הרצון הפרטי והרצון האלוקי שבאים לחיבור תוך ביטול הגאווה. צריך לעבוד עם הצד הימני של הלב בו רצון הנשמה, כשהוא שולט על הצד השמאלי שהוא רצון הגוף.

רטז) אמר רב הונא, קודם שבא אברהם, רבים היו מבקשים ליקבר שם, ומלאכי השרת היו שומרים המקום, ורואים אש דולקת שם, ולא יכלו לכנוס, עד שבא אברהם ונכנס, וקנה את המקום.

ריז) רבי נחמיה פתח, ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וגו'. כשברא הקב"ה אדה"ר, מבית המקדש בראו, ומעפר בית המקדש נטל, וברא אותו. כיון שברא אותו, ועמד על רגליו, באו כל הבריות להשתחוות לו. עפר הוא בחינת רצון, ועפר המקדש הוא הרצון הכי קרוב לבורא

ריח) מה עשה הקב"ה. נטלו משם, והכניסו לגן עדן, ועשה לו עשר חופות, כדוגמת י' חופות שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים בגן עדן לעתיד לבא. ומלאכי השרת היו יורדין ועולין, ועושים שמחה לפניו, ונתן לו חכמה עליונה.  כמו חתונה, נתן לו את כוח להיות נזר הבריאה לקבלת ההטבה השלמה

ריט) וכשירד סמאל משמי מרום, ראה מעלתו של אדם, ומלאכי השרת משמשין לפניו בחופתו, וירע בעיניו. מה עשה. נטל נחש כמין גמל, ורכב עליו, וירד ופתה אותו בצד הנקבה שקל לפיתוי, עד שעבר מאמר יוצרו.

למרות שהיה בנוי מרפ"ח ניצוצין, בחינה ד הייתה רדומה בו ואפשר היה להעירה

רכ) ומהו שעבר. רבי אלכסנדרי אמר, רוח זנונים נכנס בתוכו. רבי חזקיה אמר, רוח הטומאה היתה בו, ועבר מאמר יוצרו. כיון שעבר, נגלה עליו הקב"ה, וגרשו מגן עדן, וגזר עליו י' גזירות, ועל חוה עשר גזירות, ועל הנחש עשר, ועל האדמה תשעה גזירות. נמצאו ארבעים חסר אחת, כנגד ארבעים מלקיות שנתחייב הרשע בב"ד. ל"ט ולא ארבעים שמע לא יקום בתחיה

רכא) לסוף עשה תשובה, וקבלו הקב"ה בההיא שעתא. דאמר רבי יהודה בר שלום, מאי דכתיב שמעה תפלתי ה' וישועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך. דוד מלכא אמר דא. דאמר רבי בון בר חמא, אמר דוד, הקב"ה איהו קרוב לכל לכל אשר יקראו באמת מתוך ענווה.

רכב) פתח ואמר האי קרא, קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת. דהא כל אינון דקראן באמת להקב"ה, הקב"ה קריב לון, ומקבל לון, וקודשא בריך הוא לבא בעי.

רכג) ורעותא דבר נש וכו': והרצון של האדם חשוב לפני הקב"ה יותר מכל הקרבנות והעולות שבכל העולם. כיון שהאדם שם רצונו בתשובה, אין שער בכל הרקיעים שלא יהיה פתוח לפניו. קרבן של האדם, תלוי בלב ורצון, שכתוב, והתודה אשר חטא עליה. והתודה עליו. והכל תלוי בלב ברצון. לב אמיתי נובע ממוחין אמיתיים, ל"ב נתיבות החכמה. הלב זה לא מה שמרגישים, אלא לב חכם, הנובע מהחכמה, לצד הימני של הלב הקשור למוחין

רכד) רבי נחוניא בן וכו': רבי נחוניא בן הקנה אמר לחכמים. בני, חייכם, אין קרוב לפני המקום, כלבו של אדם, וטוב לפניו, יותר מכלי הקרבנות והעולות שבכל העולם. יותר ממה שיתפלל אדם לבית המקדש החיצוני, עליו לשנות את ליבו, שהרי התורה ניתנה לאנשי לבב

רכה) מאן דיתיב בתעניתא וכו': מי שיושב בתענית, וישום לבו ורצונו לה', הוא מקריב קרבן שלם שטוב לפני הקב"ה, שמקריב לפניו חלבו ודמו וגופו. ומקריב לפניו אש וריח שבהבל פיו. ולב ורצון נקרא מזבח כפרה. הפעולה החיצונית חשובה, אך היא באה לגירוי הנקודה הפנימית אשר בה מתקבלת התמורה

רכו) קרבן אתפלג לכמה וכו': הקרבן נחלק לכמה צדדים, לכמה חלקים, תעניתו של אדם נחלק, לכמה צדדים לכמה חלקים. והקב"ה אינו לוקח מכולם אלא הלב והרצון.

רכז) ותלתא מלכין אינון וכו': וג' מלכים הם בגוף, המוח, הלב והכבד. המוח אוכל מכל ונותן ללב. הלב אוכל מכל ונותן לכבד. הכבד הוא נותן לכל. שנאמר, כל הנחלים הולכים אל הים והים אינו מלא. והוא כמו הים. והקב"ה מקבלם. פירוש. ה"ס נר"ן, הנשמה משכנה במוח, והרוח בלב, והנפש בכבד. והנפש היא מלכות. הנקראת ים, שעליה נאמר הכתוב, כל הנחלים הולכים וגו' שפירושו שכל האורות, שהם הנשמה והרוח מושפעים אל המלכות. וממנה מקבלים כל העולמות. צד הנברא שבנברא הוא הלב, כל האברים האחרים הכלולים מלמטה הם בחינת הכבד, מלמעלה הנשמה. 

אין תגובות

להגיב