תיקוני הזוהר – עמוד קיד-קטו | שיעור 98

תיקוני הזוהר – עמוד קיד-קטו | שיעור 98

הויות באמצע שיעור 98

לכאורה המלכות המקבלת את ההארה אמורה הייתה להיקרא אהבה, שמחה או תענוג, אך נקראת דין מפני שבזמן תיקון ישנם שאינם מתחברים לאהבה בקדושה, וזו בחינת דין, שאין בית ראוי להכיל את האור.
תפקיד הידיים לבטא את השלמות העליונה, יד ימין קושרת את השמאל שתהיה כלולה וכפופה אליה, ימין היא השפעה, בחינת נס. הלב הוא ביטוי של המחשבה, לכן המוחין של היד באים לבטא את המחשבה.

תפילין של יד מפריעים לרשעים שאינם מבינים למה צריך לעקוד את הרצון לקבל ועבורם זה דין. אדם לא אוהב לעקוד את הרצון לקבל שלו ולבוא בהתמסרות וביטול לאידיאה והערכים העליונים.

 

תיקוני זוהר הקדמה

 

הויות באמצע שיעור 98

 

 

קצז) ואי תימא לאו וכו': ואם תאמר, שתפילין של יד אין הם אלא בית אחד חמישי שנקרא יד כהה, ואיך אתה אומר ד׳ בתים בתפילין של יד. ומשיב, כן הוא ודאי, שאינם רק בית אחד שהוא מלכות חמישית והיא רביעית, המשלימה את תשע הראשונות שהן ג׳ יה״ו ולכן היא רביעית כלולה מכולן, ומפרש, רביעי ליה״ו יד כהה, אשר בכללות נחשבים תפילין של ראש ושל יד הוי״ה אחת כוללת, ותפילין של ראש עם ד' הבתים, הם יה"ו של הוי״ה זו ויד כהה כלומר תפילין של יד, משלימים את יה״ו להוי״ה, וגס הם כלולים מד׳ בתים. יה״ו היינו המוחין שהם חב״ד, הוא אהי״ה כי מוח הדעת כלול מחסדים וגבורות ולכן הם ד' מוחין ומתלבשים בד' כלים שהם ד׳ אותיות אהי״ה אומר ד מפני שזה אור מקיף שאין בו זיווג והדעת מחולקת לחסדים וגבורות, ועולה לחשבון כ״א היינו כחשבון אותיות יה"ו שהן המוחין, ועם כללות ד' אותיות אהי״ה הם בחשבון כ״ה. ה׳ מן הוי״ה היא רביעית ליה״ו, וחמישית לאהי״ה היינו ד' בתים מתפילין של ראש, ותפילין של יד היינו בית החמישי. ועוד יש לפרש כי אהי״ה אדנ״י עולים לחשבון אלקי״ם שהוא הכלל של חמשה בתים של התפילין. שם אהיה = 21 ושם אדני 65 יחד 86 שם אלקים, צד שמאל הדין, המהווה את הכלים
פירוש. הנה סוד התפילין הוא הארת ג״ר שהם המוחין דחכמה המתגלים בבינה בסוד בינה החוזרת להיות חכמה
כך באצילות שאור החכמה ניתן דרך ז"ת דבינה, ל"ב נתיבות החכמה, עם כל זה בבינה עצמה הם נעלמים ואינם מאירים, אלא שמן בינה הם נמשכים אל ז״א, ומן ז״א אל מלכות ובמלכות הם מתגלים ומאירים, וע״כ נקראת בינה בשם עתיד כמו אהי״ה והי״ה כי במקומה אינה מאירה אלא במקום מלכות היא עתידה להתגלות. ובאותה עת אשר החכמה נגלית בשביל הצדיקים מתגלים עמה דינים קשים ומרים על הרשעים שרוצים להמשיך את החכמה ממעלה למטה, וע״כ נקראת מלכות בשמות של דין ויד כהה, וזה מרומז בבתים של התפילין ולא בפרשיות שהן המוחין עצמם. לכאורה המלכות המקבלת את האהרה אמורה הייתה להיקרא אהבה, אך נקראת דין מפני שבזמן תיקון ישנם שאינם מתחברים לאהבה בקדושה, וזו בחינת דין, שאין בית ראוי להכיל את האור.
וזה אמרו, 
הכי הוא ודאי דאיהי חמשאה, כי בתפילין של ראש ישנם ד׳ בתים שבתוכם ד׳ פרשיות שהם ד׳ מוחין, ובתפילין של יד בית אחד להיותם בבחינת מלכות שאין לה משלה כלום רק מה שהיא כלולה מן העליונים ולכן כל ד׳ מוחין כלולים בבית אחד חמישי, שמבטא את המוחין דראש, שלנקבה תפקיד להוציא מהכח אל הפועל את הראש ואין לה מעצמה כלום, לכן נקראת על פי הזכר העליון  ואיהי רביעאה היינו רביעאה ליה״ו , כנגד ט"ר המשלימה את יה״ו וכל הארת חכמה של תשע ספירות הראשונות מתגלית רק בה כנ״ל. יה״ו איהו אהי״ה וכו', שפירושו זמין להתגלות. וד׳ אתוון בכלל כ״ה שהוא שם של מלכות הנקראת כה בסוד יד כה וזהו כה מן כההועוד אהי״ה אדנ״י סלקי לחשבון אלקי״ם וכו', רומז על הדינים המתגלים עם הארת חכמה כנ״ל, לשמור אותה מן החיצונים שלא תאיר רק ממטה למעלה. והיינו ה׳ השניה של כהה. שהיא ה׳ אותיות אלהי״ם.

תפקיד הידיים לבטא את השלמות העליונה, יד ימין קושרת את השמאל שתהיה כלולה וכפופה אליה, ימין היא השפעה, בחינת נס. הלב הוא ביטוי של המחשבה, לכן המוחין של היד באים לבטא את המחשבה.

תפילין של יד מפריעים לרשעים שאינם מבינים למה צריך לעקוד את הרצון לקבל ועבורם זה דין. אדם לא אוהב לעקוד את הרצון לקבל שלו ולבוא בהתמסרות וביטול לאידיאה והערכים העליונים.

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.
ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב