028- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פב-פד (למתקדמים)

028- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – פב-פד (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה בזהר פב-פד
1. מי היא קטורה? ומדוע נשתנה שמה? מה אתה לומד מכך על שינוי שם?
2. מהו ויוסף אברהם על בחינת קטורה?
3. כיצד מיישב את הידיעה שאומר לנו הזהר שבא אל הגר פעם אחת וגרש אותה מחמת מעשיו של ישמעאל שצחק על יצחק והרי עברו לפחות 16 שנה עד גיל 3 של יצחק ומדוע לא בא אליה כל השנים הללו?
4. מדוע לא הכניב את הגר לאוהלה של שרה אלא רק רבקה נכנסה שם?
5. הסבר את ב' ההתכללויות של מים בא ש ואש במים שנאמרו ביצחק ואברהם?
6. מיהם בני הפילגשים ומדוע שילחם אברהם עוד בחייו ומהם המתנות שנתן להם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

 

ויוסף אברהם ויקח אשה –

רנז) וַיוסף אברהם, ויקח אישה, ושמה קטוּרה. קטורה זו היא הגר. כי אחר שנפרדה הגר מן אברהם, וזנתה אחר גילוליו של אביה, אח"כ חזרה בתשובה, ונתקשרה במעשים טובים. ומשום זה נשתנה שמה, ונקראה קטורה, שרומז, שנעשית קטורה במעשים טובים. כי קטורה פירושו קשורה. ואז שלח אברהם ולקחהּ לאשה. מכאן נשמע, ששינוי השם מכפר על עברות, כי ע"כ נשתנה שמה לקטורה, כדי לכפר על עוונותיה.

רנח) וַיוסף אברהם. בימיה של שרה נזדווג עם הגר פעם אחת, ואח"כ גרש אותה, מחמת מעשיו של ישמעאל, שצחק על יצחק. ואחר כך נאמר, וַיוסף, שפירושו, וַיוסף לקחתהּ כבתחילה. כי לקחהּ פעם שנית על מה שלקחהּ מתחילה. וכפי מה ששינתה מעשיה, כן נשתנה שמה. ונקראת עתה קטורה.

רנט) ויביאה יצחק, האוהלה שרה אימו. שנתגלתה צורתה של שרה עם רבקה. ויצחק התנחם אחרי שנתגלתה אימו, והיה רואה צורתה בכל יום. ואברהם, אע"פ שנשא אישה, לא נכנס בבית ההוא של שרה, ולא הכניס אישה ההיא שם, משום, ששיפחה לא תירש גבירתה. ובאוהל של שרה, לא נראתה אישה אחרת, אלא רבקה בלבדה.

רס) ואברהם, אע"פ שהיה יודע, שצורתה של שרה נתגלתה שם, עזב ליצחק את האוהל, לראות צורת אמו שם בכל יום. יצחק ראה צורתה ולא אברהם. וכמ"ש, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. את כל אשר לו, בדיוק, כי סובב על צורה ההיא של שרה, שהיתה באותו האוהל, שנתנה ליצחק, להסתכל בה.

רסא) ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. נתן לו סוד אמונה העליונה, בינה, כדי שיצחק יתדבק במדרגות חלקו כראוי. כי לולא נתן לו הבינה, לא היה יכול להתדבק בקו שמאל.

כאן נכלל אש, שמאל, במים, ימין. ודאי שהאש לקח את המים, שהשמאל כולל בתוכו את הימין. זה משמע מהכתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, זהו מים שנכלל באש. שאברהם, מים, נתן כל בחינתו ליצחק, אש. ובתחילה נכללו יחד שם במים, בשעה שאברהם עקד את יצחק לעשות בו דין, להעלהו לעולה. אז נכללה אש במים.

ועתה נכללו מים באש. כדי שיהיה הכל באמונה העליונה, שהיא בינה. כי ב' קווים ימין ושמאל שבבינה נכללו זב"ז. ואז השיגו שלימותם. ולפיכך גם אברהם ויצחק הנמשכים מב' הקווים ההם שבבינה, צריכים ג"כ להיכלל זב"ז. ע"כ תחילה נכלל שמאל בימין, שזה היה בשעת העקדה. ועתה, נתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, שבזה נכלל הימין בתוך השמאל.

 

ולבני הפילגשים – מתנות |

רסב) ולבני הפילגשים מתנות. מהו מתנות? אלו הן מיני מדרגות תחתונות של הקדושה בלתי מתוקנות, שהן שמות של מיני רוח הטומאה. ונתנם להם, כדי להשלים המדרגות. כלומר, שיטהרו אותם וישלימו את המדרגות של הקדושה. ויצחק נתעלה על כולם באמונה העליונה, שהיא בינה.

רסג) בני הפילגשים, בני קטורה. ונקראת פילגשים על שם, שהיתה פילגש מטרם שגרשה. ופילגש עתה, שחזר ולקחה. ויְשלחם מעל יצחק בנו, כדי שלא ישלטו אצל יצחק. בעודנו חי, בעוד שהיה אברהם חי וקיים בעולם, בכדי שלא יריבו עמו אח"כ. ובכדי שיצחק יתתקן בצד דין הקשה העליון, להתגבר על כולם. וכולם נכנעו לפניו. קדמה, אל ארץ קדם. כי שם הם מיני כשפים של הטומאה.