037- הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קלט-קמא (שיעור השקפה)

037- הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קלט-קמא (שיעור השקפה)

להציג באתר

שיעור שמע:

bmp3 (1)

ב' המקלות

שנד) יעקב בחיר שבאבות, כלל של כולם, כי קו האמצעי, יעקב, כולל בתוכו ב' הקווים, ימין ושמאל, אברהם ויצחק. ובשביל שהוא כלל כולם, הוא עומד בשביל זה להאיר אל הלבנה, הנוקבא. כי יעקב עומד לתקן את תפילת ערבית, הנוקבא.

שנה) וכל תיקון ההוא עשה כראוי לו, כל אלו בחינות הקדושות כולם התקין בתיקון בבחינתו, בקו אמצעי, והפריד חלקו מחלק שאר העמים, שהם בשמאל. אלו היו בחינות עליונות קדושות בקדושה עליונה. ואלו היו בחינות הטמאות בזוהמות הטומאה. כתוב, וַיָשֶׁת לו עדרים לבדו. וישת לו, שהתקין תיקונים בשביל האמונה, הנוקבא, בלבדה, כמ"ש, ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים. ולא שָׁתָם על צאן לבן, שלא שָׂם חלקו וגורלו עימהם.

שנז) ע"כ יעקב בחיר שבאבות, התקין סוד האמונה, והפריד חלקו וגורלו מחלק וגורל שאר העמים, כמ"ש, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום.

שנח) אשרי חלקם של ישראל, שהם עליונים על עמים העכו"ם, משום שהמדרגה שלהם היא למעלה, שמקבלים הארת השמאל ממטה למעלה. והמדרגות של העמים עכו"ם הן למטה, שממשיכים אור השמאל ממעלה למטה. אלו הם בצד הקדושה, ואלו הם בצד הטומאה. אלו לימין, ואלו לשמאל.

שנט) כיוון שנחרב ביהמ"ק, כתוב, השיב אחור ימינו מפני אויב. ומשום זה כתוב, הושיעה ימינך וַעַנֵני. שהשמאל נתגבר אז והטומאה נתגברה. עד שיבנה הקב"ה את ביהמ"ק, וִיתַקֵּן העולם על תיקונו, וישובו הדברים לשלמותם כראוי, וצד הטומאה יעבור מהעולם. כמ"ש, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. וכתוב, בילע המוות לנצח.

שס) וישאר הקב"ה לבדו, כמ"ש, והאלילים כליל יחלוף. וכתוב, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. כמ"ש, ואין עימו אל נכר. משום שיִכְלה כוח הטומאה מן העולם, ולא ישאר למעלה ולמטה אלא הקב"ה לבדו, וישראל עם קדוש לעבודתו, וקדוש יקראו, כמ"ש, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. ואז יהיה מלך אחד למעלה ולמטה, ועַם אחד לעבודתו, כמ"ש, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

שסא) השכינה מתקשרת עם הולכי דרכים לשמרם. כל מי שעוסק בדברי תורה, ומתאמץ בה, זוכה להמשיך אותה, ז"א שהוא תורה. ואז יתקשר בהם ז"א ונוקבא, השכינה, ביחוד אחד.

 

אין תגובות

להגיב