037- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קט-קיא למתקדמיםI תגיות: שִׁיר...

037- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קט-קיא למתקדמיםI תגיות: שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קט- קיא

שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

קליפות נוצרות כשההשתוקקות מנהלת את האדם, ולא הקשר ליחד.

אדם נבחן למה הוא מחבר את הנפש הבהמית שלו, את המידות המורגשות, האם לנפש האלוקית או חלילה לקליפות, לנחש.

השתוקקות לבדה אינה טובה, והיא מעולה כאשר היא במסגרת החסדים.

הרואה בחלום ענבים שחורים צפוי למיתה, שהשחרוּת מסמלת את הרצון לקבל שהם בחינת ג"ר  דחכמה, מציאות שאדם רוצה תענוג שלא במסגרת חסדים שיתמכו בחוכמה. הבעיה עם ענבים שחורים היא רק שלא בזמנם, דהיינו קבלת ג"ר טרם גמר תיקון. בענבים לבנים אין בעיה בכל זמן, שהרי הם חסדים. ניסיון לאהבה, לקבלת האור במקום ההשתוקקות, היא בחינת עץ הדעת שתביא לקליפות. באהבה אמיתית נדרש אמון, התחשבות באחר וכוונה לקבלה ביחד. שיר השירים מייצג אהבה, וכאן מלמד שלא נחלום על ענבים שחורים ללא חסדים.

החלום הוא המקום אליו שואפים, בו מתגלים צפונות הלב, אלו סימני הענבים השחורים שבנפש. ואם חולם שרואה ענבים שחורים זה לא טוב, אך אם חולם שאוכל ענבים שחורים זה סימן טוב שמסמן שכתש את הקליפה ונתן צורת קבלה חדשה שהיא בעל מנת להשפיע.

כאשר הנפרדות עומדת לעצמה זו השבירה, אך כאשר מתכללת בחסדים מתקבל היתרון של הפירוד ושל החסדים, וזו עוצמה כפולה מחסד לבד. שלה) ביום השני של מעשה בראשית, שנברא בו גיהינום, נעשה גוף אחד, אדם, ו"ק הטוב שבקליפת נוגה ניתקן לגוף, הכולל גם את המלכות לנוקבא שלו הו"ק הוא בחינת חוק הנפרדות, הרקיע המפריד שנברא ביום השני. ואלו האיברים שלו, מלאכים ממונים, הכלולים בו, מתקרבים לאש, לקליפת אש מתלקחת, ומתים וחוזרים לתחייה כבתחילה דומה לבחינת מטי ולא מטי. וזהו משום שקרבו לנחש, ואדה"ר העליון שהתפתה ממה שקרה ביום השני, בהרגשת הפרטיות כדבר שיכול לקבוע את המציאות בתוך משכנו, ע"י הנוקבא, שנקראת משכן, והמשכן התפתה ע"י נחש הזה. וע"כ מת, והנחש גרם לו המוות, מחמת שקרב לו. ממש כמו אדם התחתון. ד' קליפות: רוח סערה, ענן גדול, אש מתלקחת, נוגה. קליפת נוגה יש בה טו"ר, הטוב שבה קדושה ממש שבה כל המידות של היהודי, היא הנפש הבהמית, והשאלה היא למה מחבר את קליפת הנוגה שלו, ונפרד מג' הקליפות, שהן נחש הטמא. ואם מתקרב לג' הקליפות, שהן הנחש, אז נטמא גם הוא, והאורות פורחות ממנו, שנבחן למיתה. וע"י העלאת מ"ן של התחתונים, חוזר ונפרד מהקליפות וחוזר לתחייה. שנעשה גוף אחד, אדם, שהוא הטוב שבנוגה שהוא קדושה. מיתה היא התקרבות של קליפת נוגה ל ג' הקליפות הטמאות. וחייב אדם להחזיק באמונה שאפשר להתרחק מקליפות אלו.

קליפת נוגה זה האני הפועל של האדם. את האני האמיתי אין הוא מרגיש, קליפת נוגה – הנפש הבהמית, יכולה לתמוך באני האמיתי או חלילה לתמוך באני הכוזב המורגש. אדם שחלילה פוגם, צריך לבקש מהעליון ולפעול ממטה למעלה, דהיינו חסדים.

שלו) ובכל מקום אדם פירושו זכר ונקבה גם מצד הבורא וגם מצד הנברא שבתוכו, ואפילו במדרגות האצילות, אבל אדם, שהוא קדוש העליון, ז"א דאצילות, הוא שולט על הכול, זה נותן חיים ומזון לכל. ועכ"ז, בכל בחינת אדם, מנע הנחש החזק הזה האור מאחר ופועל לא כראוי. וכאשר נטמא המשכן, הנוקבא של אדם, הטוב שבנוגה, היא מתה וגם הזכר מת, וחוזרים לתחייה כבתחילה. וע"כ הכול למטה כעין של מעלה.

על האדם להתחבר לגופו, דהיינו למאווים שלו עם הצד הטוב. ישמור שכל ההשתוקקות שלו תהיה מופנית למקום הנכון, ויתפלל שקליפת נוגה שלו תתחבר לטוב.

שלז) אכל ענבים השחורים האלו בחלומו בזמנם, מובטח לו שהוא בן עוה"ב, משום שכילה אותם ושולט על מקום ההוא, הקליפה, שהרי אכל אותם, והתגבר עליו וכתש אותו. כיוון שעבר קליפה חזקה, מתקרב לעוה"ב, ואין מי שימחה בידו. וע"כ, מי שראה בחלומו, שאכל אלו ענבים השחורים, וכתש אותם, מובטח לו שהוא בן עוה"ב. באכילה טחן אותם וחיבר אותם כראוי בצורה חדשה, דרך השיניים, השנונים של החוכמה שדרך ההשפעה.

שלח) לא היה שיר בביתו של דוד, המלכות, עד שעברו אלו ענבים השחורים ומשל עליהם. ואז נאמר שה"ש אי אפשר שיהיה שיר השירים – אהבה ללא התגברות על הקליפות, על הענבים השחורים. ואפילו במקום המלכות נקראים ענבים, כמ"ש: כענבים במדבר מצאתי ישראל. ובני ישראל הם המלכות. ואלו שבכתוב: הם ענבים לבנים. אצל דוד היו מלחמות בבחינת התגברות על הקליפות, ושלמה שהוא התוצאה שלו יכול היה להגיע לשיר השירים, לאהבה.

שלט) שירה זו היא עולה על כל שאר שירים של הראשונים. כל השירים שהראשונים אמרו, לא התעלו, אלא לשירים שמלאכים העליונים אמרו. ואע"פ שביארו באופן אחר, אבל כתוב: שיר המעלות לדוד. שיר המעלות, שיר שמלאכים עליונים אומרים, שהם נחלקים למעלות ומדרגות. אומרים לדוד, המלכות, לבקש ממנו טרף ומזונות מבקשים מדוד מפני שאי אפשר לקבל ללא המלכות.

שמ) שיר המעלות כמ"ש: על עלמות שיר. וכתוב: על כן עלמות אהבוך, ההיכלות דבריאה, המכונים עלמות, שהוא שיר של עלמות האלו, כי המעלות אותיות העלמות. לדוד, בשביל דוד המלך העליון, המלכות, שמשבח תמיד למלך העליון, ז"א. העלמות משבחות לדוד שמשבח את ז"א, ממטה למעלה.

שמא) כיוון שבא שלמה המלך, אמר שיר עליון למעלה, שגדולי עולם העליון, חג"ת דז"א, שז"א נקרא עולם העליון, וחג"ת שלו נקראים גדולים, ג"ר, בערך נה"י שלו, שהם קטנים ובחינת ו"ק, אומרים אותו שיר למלך העליון שכל השלום שלו, שהוא בינה, שכל האורות דזו"ן ובי"ע באים ממנה. כולם שאמרו שירה, לא עלו בשירה זו לומר, אלא שירה שמלאכים העליונים אומרים, חוץ משלמה המלך, שעלה בשירה למה שגדולים העליונים עמודי העולם, חג"ת דז"א, אומרים. כל בני העולם הייתה שירתם במרכבות תחתונות, הנוקבא למטה מחזה דז"א, שלמה המלך הייתה שירתו במרכבות עליונות, בחגת"מ שמחזה ולמעלה דז"א, שהם מרכבה לבינה. שכל השירות  של שאר בני העולם אינם שלמות ועולים עד נה"י, ושירת שלמה עד לבינה – אהבה שלימה. שירת משה רבינו היא שירת האמונה ושירת שלמה היא שירת האהבה גדולה משירת האמונה מפני שהיא כוללת את התחתון.

שמב) ומשה, שעלה במדרגת הנבואה ובאהבה אל הקב"ה על כל בני העולם, האם השירה שאמר הייתה במרכבות התחתונות, ולא עלה יותר? השירה שאמר משה עלה למעלה, לז"א, ולא למטה, לנוקבא. אבל לא אמר שירה כשלמה המלך, ולא היה אדם שעלה בשירה כשלמה.

שמג) משה עלה בשירה שלו למעלה, לז"א, והתשבחה שלו הייתה לתת תשבחות והודאות למלך העליון, ז"א, שהציל את ישראל, ועשה להם ניסים וגבורות במצרים, ועל הים. אבל דוד המלך ושלמה בנו, אמרו שירה באופן אחר. דוד השתדל לתקן העלמות, ההיכלות דבריאה לכן תיקן גם את התחתונים, חלקי נה"י של המלכות שישנה הופכיות כלים ואורות, וביקוש התחתון לאהבה מאפשר גם לעליון, שזולתן אין ג"ר למלכות. ולקשט אותן במלכה, מלכות, שיתראו המלכה ועלמותיה ביופי, וע"כ השתדל באלו שירות ותשבחות אליהם, עד שהתקין וקישט כל העלמות והמלכה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קט-קיא
1. מדוע יום השני לבריאה הוא שורש הקליפה ושורש הנחש?
2. מה תפקיד קליפת נגה וכיצד נכון לנהל אותה כך שתהיה לטובת האדם ולא לרעתו?
3. עפ"י אות של"ו מדוע הפתרון לא יכול להיות ביטול הנקבא – רק נגה ואולי כך נפטר מכל הבעיות?
4. על מה מורה שהאדם רואה בחלומו שהוא אכל ענבים שחורים? הסבר ופרט והשווה לאות של"א.
5. מהו שיר המעלות לדוד? במה שונה שירה זו משירתו של שלמה ובמה שונה שירתם משירתו של משה ר'? איזו מהן גדולה יותר ומדוע?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב