047- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלט-קמא למתקדמים I תגיות:...

047- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלט-קמא למתקדמים I תגיות: צבע התכלת, תכלית האדם,

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קלט- קמא

התכלת

על האדם לרצות את תכליתו.

לכאורה התכלת שלילית, היא דין שנברא ביום השני, אלא התכלת היא דבר נפלא שאין להשאירו לבד, שאז זו שליטה רודנית בלי חמלה. אך כאשר מתחברת לחסד ניתן הכוח לביטוי הרחמים בעולם. התכלית שהיא התכלת לא מאפשרת לכאורה לאדם לעשות מה שהוא רוצה, ובסופו של דבר מאלצת את האדם לבחור בתכליתו ולא לפעול מה שבא לו. אדם צריך לשמוח שהוא יכול לפעול את התכלית שלו מפני שזה הדבר היחיד שיביא לו אושר. התכלת מראה את נקודת האמת בלי לזייף, גם אם אין זה נעים לראות מפני שנדרשת יגיעה להשגתה.

כשבאים לבנות את הלב, את המשכן, יש לקחת את החסד כשהוא מתוקן, דהיינו שכלול בו קו שמאל, ואז גם האש משמאל מתראה כאור. התכלת היא הכוח של מלכות שמים, שאמנם היא דין, אך זו מסגרת העבודה הראויה המלמדת מהי תכלית האדם, וכאשר הרצון מתכלל בהשפעה, ישנה רפואה לאדם שלוקח על עצמו גבולות אמתיים ולא פועל בהפקרות.

תכה) אמר רבי יצחק: תכלת הוא מאותו הדג שבים גינוסר, ים כנרת ממלכות שעלתה לתפארת, שבחלק זבולון, ונצרך גוון הזה למעשה המשכן להראות גוון הזה.

תכו) ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. רקיע הזה נברא ביום השני, קו שמאל, כי מעשה של הרקיע, הוא מצד שמאל. וביום השני, שהוא צד שמאל, נברא בו הגיהינום בו נמצא מי שבחר בחיים של נפרדות, שיוצא מתוך היתוך של אש השמאל. ובו נצבע בים צבע התכלת, שהוא כיסא דין. המלכות כשהיא דין. לפושעים התכלת גיהנום, אך להולכים בדרך השם אין גדול מהתכלת שהולכת בדרך רחמים.

תכז) ויום הזה, שהוא שמאל, לקח מים, שהם מצד ימין, כי מים הם חסדים. ואלו המים שהם מצד ימין לא נגלו אלא ביום שני, שהוא שמאל. ביום של הימין, יום א', לא נגלה מים, אלא שמתחלף, שנגלה בו אור מצד אש השייך לשמאל, משום שנכלל זה בזה והתבשם זה בזה. האור של יום הראשון היה אור הראשון מכל שש האורות של ששת ימי בראשית. ואור הזה, בצד האש היה, שכתוב: והיה אור ישראל לאש. ואור ההוא מצד עצמו הוא ימין, ונכלל באש, שהוא שמאל. ביום השני בדין, יש את גילוי המים, חסד – וזה מראה את ההתכללות של החסד בדין.

תכח) ויום הראשון מאלו ששת הימים, הוא מים, חסדים, ולא שימש מעשה המים אלא מעשה האור, שהוא מצד אש, יום שני. להראות שהקב"ה לא ברא העולם אלא על שלום, בהתכללות קו ימין וקו שמאל זה בזה ע"י קו האמצעי שנתגלה ביום השלישי, מכאן שהכל כבר יצא בתחילה, העושה שלום ביניהם, ובדרך שלום היה הכול. וע"כ כל מה שעשה יום הראשון, מצד חברו יום שני עשה. יום השני בצד יום הראשון עשה אומן ושימש בה. כי כל אחד שימש במעשה חברו, להראות שנכללו זה בזה. יום השלישי, קו האמצעי היה מצד שניהם, שכולל ב' הקווים, ובו הוא ארגמן, שצבעו מעורב מלבן ואדום, ימין ושמאל. וע"כ כתוב: כי טוב כי טוב שתי פעמים ביום השלישי, שהוא כנגד ב' הקווים הכלולים בו.

כי שלושת ימי בראשית אלו שלושת הקווים. נמשכים מג' נקודות, חולם שורוק חיריק. החולם, יום הראשון של מעשה בראשית, נעשה ע"י עליית המלכות לבינה, שהורידה בינה ותו"מ שלה למדרגה שמתחתיה, ולא נשאר בה אלא כלים של האור של כו"ח בלבד. ועליית מסך המלכות לבינה, הוליד בה אש, הדינים, נמצא שאור המשמש בנקודת החולם שהוא יום א', הוא משמש מצד האש מתוך עליית המלכות לבינה, שהוא שייך לקו שמאל, לבחינת דינים, ולא לקו ימין, חסד. האור עצמו ימין, ונכלל במלכות שעלתה שהיא דינים ואש. ונמצא שיום א' שימש במעשה של יום ב', האש. ויום ב' שימש במעשה יום א', המים, החסדים. מטעם שהנאמר היה אחר שג' הימים נכללו זה בזה וע"כ שימש כל אחד במעשה חברו. המלכות עולה ועושה אש, דינים, אך אם האש באה בימין זה הופך להיות אור.

תכט) תכלת, מלכות מצד הדין, יום השני, צבוע מב' צבעים, אדום ושחור. ותכלת, האדום שלה, לקחה מיום השני ממש, שהאדום כצבע האש, וזהו אלוקים, בינה, גבורה דז"א, בגדלות נקודת השורוק, שאותיות אל"ה שנפלו חוזרות ומתחברות עם מ"י, ומצטרף השם אלקים. ואז יורש צבע הזהב, שהכול צבע אחד, כי צבע הזהב דומה לאש, אלא האש בקטנות והזהב בגדלות. ותכלת יוצא מגוון האדום, וכשיורד למטה, מתרחק צבע האדום, ונכנס למקום ים, המלכות, ונצבע שם צבע תכלת, כלומר שמתערב בצבע השחור ונעשה תכלת. האדום נכנס תוך הים המים השייכים ליום א ונחלש הצבע שלו וחוזר לצבע תכלת, וזהו אלוקים, במלכות, אבל הדין שלו אינו חזק כראשון, כשם אלוקים שבשמאל דז"א.

כי הגדלות של שמאל הוא התחברות מ"י אל"ה לשם אלקים, שזה נעשה תחילה בקו שמאל דז"א, ואז שולטים הדינים של נקודת השורוק, דינים קשים. אבל למטה במלכות, כשמתחברים מ"י אלה בקו השמאל, אין הדין קשה כל כך, כמו באלוקים דקו שמאל דז"א. מטעם כי מלכות מאירה רק מלמטה למעלה, ואז אין הדין קשה, משא"כ קו שמאל דז"א, מטרם שנכלל בימין היה מאיר מלמעלה למטה וע"כ היה הדין קשה. כמו הדין של ראש הפועל רק ממעלה למטה ולא כמו הגוף הפועל ממטה למעלה, וכך מתכלל גם בכוח החסד, והופך לדין יותר רך

תל) שחור, גוון זה יוצא מהיתוך האדום, כשהוא מוּתך ונחלש למטה בהיתוך הזוהמה, זוהמת הנחש, ויורד למטה. ויוצא תחילה מזוהמה צבע אדום מזוהמה קשה, הדינים ממלכות הממותקת בבינה, שהוכפלו דיניה מכוח התחברותה בזוהמה הקשה של נחש, הדינים שממלכות דמה"ד הבלתי ממותקת. ומתוך הזוהמה הקשה חזר לצבע שחור, מדה"ד הבלתי ממותק. ונמצא שהכול נמשך מאדום הראשון שבקו שמאל. כי לקה שהוכפלו דיניו בזוהמת הנחש, שמשם יוצא צבע השחור. וכל זה נברא ביום השני. והזוהמה נקרא אלוהים אחרים.

תלא) שחור חושך ביותר, שלא נראה הצבע שלו מתוך החושך. באיזה מקום נצבע הפך לגילוי צורה מתוך הלבן צבע שחור וחושך הזה? אלא כשאדום הזה הותך בתוך התכלת, והתערבו הצבעים של אדום ותכלת, הותך היתוך של זוהמה, ממדה"ד, לתוך התהומות, המלכות דמלכות, ונעשו משם רפש וטיט. כמ"ש: ויגרשו מימיו רפש וטיט. ומתוך טיט הזה של התהום, יצא חושך הזה שהוא שחור, ולא שהוא שחור אלא שהוא חושך ביותר. כמ"ש: וחושך על פני תהום. נקרא חושך, משום שהצבע הגילוי שלו חושך, והחשיך פני הבריות, שהוא זוהמת הנחש שגרם מוות לבריות. וזהו התכלת שהוא אדום ושחור. ומשום זה לא כתוב ביום השני, כי טוב.

תגיות: צבע התכלת, תכלית האדם

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קלט-קמא
1. מהיכן מפיקים את התכלת ומה זה אומר מבחינה פנימית?
2. כיצד אנו רואים את התכללות היום הראשון בשני ואת של היום השני בראשון?
3. מהו צבע ארגמן ומדוע משוייך הוא ליום השלישי של מעשה הבריאה?
4. מאילו צבעים צבוע התכלת ומה זה אומר בפנימיות האדם?
5. מדוע יש צד של גוון שחור בתכלת עד כדי שלא נאמר ביום השני "כי טוב"?
6. מדוע חייב לשייך גם את יום השני ואת התכלת לקדושה, שאם לא כן כיצד ישתמשו בתכלת בבית המקדש, מה שלא עשו כן בברזל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב