056- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסו-קסח למתקדמים I תגיות:...

056- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסו-קסח למתקדמים I תגיות: ועשית שולחן, נביא חשוב ממלך, פנימיות וחיצוניות

תְּרוּמָה קסו- קסח

וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן

האדם יותר חשוב מהמעשים הטובים שעושה

דן כמה מה יותר חשוב, הפנימיות או הנביעה החוצה, השולחן או מה שנובע ממנו. מה חשוב יותר האדם, או מעשה טוב שעושה.

על משקל דומה מלמד שנביא יותר חשוב ממלך, אשר זה שואב את הידיעה כיצד למלוך מהנביא המקשר אותו להשם, ושמואל מורה לשאול מה לעשות. ומגיע למסקנה שהמקור יותר חשוב ממה שנובע ממנו. אמנם המלך שולט, אך הנביא מדריך אותו ומקשר בינו לבין הקב"ה.

תקט) רבי אבא כשהיו מסלקים לפניו השולחן, היה מכסה אותו, והיה אומר, סלקו את השולחן בצניעות, שלא יהיה בבושה לפני שלוחי המלך. שולחנו של אדם הדרך בה הוא מקבל את התענוגות שלו בחיים מזכה אותו לעוה"ב, ומזכהו במזון לעוה"ז, ומזכהו להיות נודע לטוב לפני עתיק יומין, מקשרו לעולמות העליונים ומזכהו להוסיף כוח וגדלות במקום שצריך. אשרי חלקו של אדם ההוא בעוה"ז ובעוה"ב. יש להתייחס לשולחן בכבוד כשמזיזים אותו, שבזמנם היה לכל אחד שולחן קטן, שזה החפץ שדרכו זוכים לעולם הבא.

תקי) רבי יעקב אמר: ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו, והנה עם נביאים ניבא. ויאמר העם איש אל רעהו, הגם שאול בנביאים. הרי שאול היה בחיר ה' מקודם לכן, שכתוב: הראיתם אשר בחר בו ה', לא כתוב: אשר בוחר בו, אלא אשר בחר בו, כלומר מקודם לכן, ובשעה שבא ונכנס בין הנביאים והתנבא ביניהם למה תמהו?

תקיא) כשהקב"ה בחר בו, לא בחר בו אלא למלוכה, אבל לנבואה לא, כי שניים אלו יחד לא נמסרו לאדם בעולם, חוץ ממשה נאמן העליון, שזכה לנבואה ומלוכה יחד.

תקיב) האם שמואל זכה לשניהם, לנבואה ומלוכה? אינו כן, לנבואה זכה, שכתוב: וַיֵּדַע, כָּל-יִשְׂרָאֵל, מִדָּן, וְעַד-בְּאֵר שָׁבַע:  כִּי נֶאֱמָן שְׁמוּאֵל, לְנָבִיא לַיהוָה. נביא ודיין היה, שאם היה מלך, לא שאלו ישראל מלך. אבל הוא לא היה אלא נביא נאמן, והיה דן דיניהם של ישראל, שכתוב: ושפט את ישראל. וע"כ, כשהיה שאול בנבואה תמהו עליו. שאול כנגד מלך היסוד, והנביאים הגיעו לדרגה שיכולים לצאת מהתפיסה הגשמית. ושאול שהוא מלך שזה מלכות, איך יגיע לבינה.

תקיג) כיוון שזכה למלוכה, למה זכה שאול בנבואה? אלא שניהם לא זכה יחד, ומשום שהמלוכה מתיישבת רק על התעוררות רוח הקודש ולא בנבואה, ע"כ היה בהתעוררות הנבואה מקודם לכן. אבל כשעלה למלוכה, לא היה בו נבואה, אלא התעוררות של רוח תבונה, לדון דין אמת, התעורר עליו, שכך ראוי למלך. ובעוד שהיה בין הנביאים שרתה עליו הנבואה, ואחר שנפרד מהם, לא היה בו נבואה. היה לו נבואה זמנית, מפני שאין תפקיד המלך להיות נביא.

תקיד) אמר רבי יעקב בר אידי: מי נתן לי התעוררות רוח הקודש להיות בין הנביאים התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, שעליונים ותחתונים יראים מפניו, כל שכן אני שזכיתי להיות ביניכם.

תקטו) פתח ואמר: ועשית שולחן. שולחן זה למטה, לשים עליו לחם האפייה. מי חשוב יותר, לחם או שולחן? שהרי הכול אינו אחד, הרי השולחן מסודר אל הלחם. והשולחן למטה והלחם עליו. אלא השולחן הוא עיקר בעריכתו לקבל ברכות מלמעלה ומזון לעולם, מהשולחן הזה, המלכות, יוצא מזון לעולם, כמו שניתן בו מלמעלה. אומר שהשולחן חשוב יותר, שהוא הכלי לקבלה

תקטז) לחם הוא פרי ומזון, היוצא משולחן, להראות שמשולחן זה יוצאים פירות ותולדות ומזון לעולם. אם לא היה נמצא כרם, לא היו נמצאים ענבים, שהם הפירות היוצאים ממנו. אם לא היה אילן, לא היה נמצא בעולם פירות. משום זה שולחן הוא עיקר, והמזון היוצא ממנו הוא לחם הפנים. השולחן הוא המקשר בין הבורא לנברא, זהו הרעיון הנפשי המקשר, השליח של הבורא להחיות את הנברא.

תקיז) והכוהנים היו מלקטים פירות השולחן מערב שבת לערב שבת, להראות שמזון העליון יוצא משולחן ההוא. ומשום לחם ההוא, שהיו מלקטים הכוהנים, התברך כל מזון, שהיו אוכלים ושותים, שלא יקטרג בהם יצה"ר, כי יצה"ר אינו נמצא אלא מתוך אכילה ושתייה. כמ"ש: פן אשׂבע וכיחשתי ואמרתי מי ה'. שמתוך אכילה ושתייה, מתרבה היצה"ר במעיו של אדם.

תקיח) לחם זה, מזון היוצא מהשולחן, מברך את המזון של הכוהנים, שלא יימצא מקטרג עליהם לקטרג, ושיעבדו בלב שלם אל הקב"ה. וזה נצרך לכוהנים יותר מלכל העולם. ומשום זה שולחן הוא העיקר, המלכות, ופירות ומזון היוצאים ממנו, הוא לחם ההוא, לחם הפנים. הם עובדי השם והם נצרכי לזה ביותר

תקיט) שולחן זה, צריך המערכה שלו להיתקן בצד צפון, שמאל. שכתוב: והשולחן תיתן על צלע צפון. משום שמשם תחילת השמחה היינו יכולים לחשוב ששמחה זה ימין שבאה מאמונה והשפעה, מצפון, מהשמאל מתחילה השמחה. כי השמאל מקבל תמיד מימין בתחילה, ואח"כ מתעורר ומשפיע אל הנוקבא, השולחן. ואח"כ מתקרב הימין אל הנוקבא, והיא מתדבקת בו.

תקכ) הזוהר מביא ראָיה ואומר. מים הם מימין, חסדים, חדווה. מיד נותן הימין את המים לשמאל, ומתדבקים בו המים ומשמחים אותו, שהחכמה שבשמאל מתלבשת בחסדים של הימין, ואחר שנכלל בימין, מעורר את הנוקבא בשמחה ההיא. שמשפיע לה חכמה הנכללת בחסדים. וסימנך, נטילת ידיים. כי מי שנוטל מים בכלי, נוטל ביד ימין, ונותן ליד שמאל. והראשון השופך הוא השמאל על יד ימין, ולא שהמים באים משמאל אל הימין, שהרי השמאל קיבל המים מיד ימין. לכן מרימים את הכלי בימין ממקור החסדים ומעבירים לשמאל שיתכופף וישרת את הימין.

תקכא) ומשום זה המים, חסדים, אינם נמצאים אלא בשמאל, כדי להיכלל ולהשלים את החכמה שבשמאל. כיוון שנלקחו המים לשמאל, הרי הם מתעוררים ומושפעים אל הנוקבא. וזהו, גבורות גשמים לכאורה מים זה ימין – חסד, וגבורות שמאל. כי אע"פ שהמים הם חסדים מימין, עכ"ז אינם באים אלא משמאל, שהוא גבורה. ומשום זה, והשולחן תיתן על צלע צפון. כי מצד ההוא נמצאים פירות יותר מימין, ע"י שהתעורר תחילה בשמחה שלו, של השמאל. כמ"ש: שמאלו תחת לראשי שזו השלמת כלים. ואח"כ, וימינו תחבקני. קודם החסדים ניתן לשמאל כדי שיהיה לו חומר גלם לעבוד עבור הימין.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קסו-קסח
1. מדוע רבי אבא היה מכסה את השולחן שהיו מסלקים אותו לפניו?
2. מה הפליאה מכך ששאול בנביאים?
3. מה ההבדל בין שאול, שמואל ומשה רבנו?
4. אם שאול הוא מלך כיצד התנבא?
5. מי חשוב ממי, הלחם או השולחן? הסבר דרך משל ונמק.
6. מדוע נצטוונו שהשולחן יתתקן על צלע צפון שהוא השמאל? הסבר זאת דרך נטילת ידיים.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב