008- הדף היומי בזהר הסולם – צו כה-כז שיעור השקפה

008- הדף היומי בזהר הסולם – צו כה-כז שיעור השקפה

צַו  כה- כז

נָרַ"נ שֶׁל חוֹל וֶנָרַ"נ שֶׁל שַׁבָּת

על האדם לשמור שצד נפש רוח ונשמה שבו הבאים מעולמות בי"ע שהם הנפש הבהמית , ישמשו את צד הנר"ן של הנפש האלקית, צד התלמיד חכם שבו.

וצריך האדם להקריב בכל לילה קרבן של נר"ן הבהמיים לפני ה'. אדם צריך להקריב את נפשו בכל לילה, בעת קריאת שמע, בכל המיתות כדי לתקן את כל הבחינות ויתוודה בכמה מיני וידויים, ויעלה אותם במחשבתו בעת קריאת שמע, להוציא אותם לקרבן לפני ה'. אין מדובר על בהמות כפשוטם, אלא על בחינת הנפש הבהמית.

זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה זאת תורת, העולה היא מחשבה רעה, העולה ברצון בן האדם, להטותו מדרך האמת. היא המחשבה על הפרטיות, מחשבה כזו יש לשרוף דהיינו לתת להשם את כל האנוכיות שלו לטובת צד האדם שבו.

העולה היא תיקון המחשבה. מאחר ויש באדם גם את הנפש רוח ונשמה מצד הבהמה וגם את הנר"ן מצד האדם שבו, יראה עצמו תמיד מחצה על מחצה. אל לו לאדם לחכות ולבוא לתקן את מעשיו הרעים, אלא כבר בשלב הרהור, עליו לשרוף את מחשבותיו הרעות. זוהי עבודה פנימית הנותנת את כוח היראה, שהיא הראשית לכניסה לעבודת השם.

אין תגובות

להגיב