הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס לז-לט | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס לז-לט | מתקדמים | שיעור 13

פנחס לז – לט שעור 13

הדופק של החולה בגלות אדום

  1. וכל עשרה השופרות שהם קשר"ק קש"ק קר"ק כלולים בשלשה שהם סימן קש"ר שהם תקיעה שברים תרועה כי אין בהם אלא ג שינוי קולות אלו בלבד, והתקיעה מראה אריכות הגלות. השברים מורים קרבת הגלות. התרועה בה תבא הגאולה כי קולות התרועה מורים דחק אחר דחק שין ריווח בין זה לזה כי ודאי כיון ששאר העמים מכבידים על ישראל הגלות, הדחק שלהם מקרב את הגאולה, אף כך מתוך המהירות של הדפיקה בזה אחר זה, יוצאת נפש האדם משום שאין ריווח בין זה לזה. עם ישראל הם כנפש כלפי אומות העולם שהם בחינת הגוף. לצאת מהגלות אומר לצאת מתפיסת אומות העולם ולבוא לתפיסת ישראל. יציאה מהגלות היא יציאה מהתפיסה הגופנית.
  2. קשר"ק קש"ק קר"ק שה"ס הדפיקות של הגלות, שעושים קש"ר שהם תקיעה שברים תרועה שבו נעבר השקר מהעולם כי קש"ר הוא אותיות שקר שבו השבועה מלחמה לה' בעמלק, שע"י הדפיקות המרומזים בקשר"ק קש"ק קר"ק תבא הגאולה ואז יתעורר בעולם שיר פשוט וכפול ומשולש ומרובע שאותיותיו של השם הויה עולות ומתחברות תחילה י אח"כ יה אח"כ יהו ואח"כ הוי"ה אשר י היא שיר פשוט י"ה כפול יהו משולש ושם הויה מרובע שהם ביחד גימ ע"ב שבזמן הגאולה יתעורר שם ע"ב הזה, יקויים ובכן צדיקים יראו וישמחו, אשר ובכן הוא גימ" ע"ב עם תספת ו המורה על אלף השישי הקודם שלו עק"ב, נחרב בית המקדש כלומר ההקדם שהקדם החורבן לפני זמן אלף החמישי היה קע"ב שנה, כלומר האיחור שלו לאחר אלף החמישים יהיה עד תשלום רע"ב לאלף השישי, כי אלף מאתיים צריך להיות זמן הגלות כדי שיתקיים האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו, ועם הגילוי של שם ע"ב הם אלף רע"ב ואלו קע"ב שנה שקדמו לאלף החמישי, אפשר שיהיו בכלל החשבון  של אלף ורע"ב ואפשר שלא יהיו בחשבון, לזה אמר עד תשלום רע"ב אז יהיה ערב, ז"ש ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם וגו וכן כי עבדך ערב את הנער. ודע כי כל אלו הקצין המובאים בזהר הם בחינת אתערותא שלמעלה שתהיה במיוחד בזמן ההוא לגאול את ישראל, אמנם הדבר תלוי ודאי בתשובה. האר"י הקדוש נולד פרצ"ד 22 שנה אחרי התאריך שנקוב כאן. קצב דופק הלב מודד את המחלה או הבריאות, כלומר את הריחוק או הקירוב של האדם למקור החיים. אדם צריך קצב לב מספיק להתעוררות מהגלות. יש בעיה לאדם שאינו מזהה את מחלתו, דהיינו שהוא מנותק ממקור החיים, שאין לו פעימות לב והשתוקקות לחיבור. דווקא אומות העולם, הם הרצונות הגויים שבנפש דוחקים את האדם ומגבירים את קצב פעימות הלב כדי שיתעורר. על האדם להתעורר מהשקר הגדול, שגם לבד, גם לרצונות הפרטיים יכול להיות לו טוב. אדם לא יכול לצאת לגאולה, כל עוד הוא לא מבין שהוא בגלות. רק כאשר מתחיל להתקדם ולעלות ברוחניות, רואה הוא כמה הוא רחוק, רואה שהיצר הרע שבא לאמן אותו אינו חלש כחוט השערה כפי שחשב בגאוותו. 
  3. בעוד שהיו יושבים ראו צל אחד עומד עליהם שהולך בא הולך ובא בתוך הבית תמהו. א"ר אבא: יוסי בני, אומר לך מה שהיה לי עם המאור הקדוש שהוא ר"ש. יום אחד היינו הולכים בבקעת אונו והיינו עוסקים בתורה כל אותו היום, ומשום תקפו של חום השמש ישבנו אצל סלע אחד בתוך נקב אחד.
  4. אמרתי לו מה זה שבכל זמן שהרשעים מתרבים בעולם והדין שורה בעולם, הצדיקים שבהם מוכים עליהם, כי כך למדנו בעוונות הדור נתפסים הקדושים והצדיקים. למה, משום שאינם מוכיחים לעולם על מעשיהם, כמה יש שמוכיחים ואינם מקבלים מהם והצדיקים נכנעים לפניהם שאין שומעים להם. ועכ"ז נתפשים על עוון הור ואם משום שאין מגן על העולם נתפשים הצדיקים ו מתים כדי שיקיימו הרשעים בזכותם, שואל לא ימותו הצדיקים ולא יהיו נתפשים בעוונותיהם של הרשעים, ואם הרשעים יאבדו הרי שמחת הצדיקים היא, אם הרשעים יאבדו, כמ"ש באבוד רשעים רנה.
  5. בעוונות הדור ודאי נתפשים הצדיקים וכבר העמדנו דברים אלו, אבל בשעה שהצדיקים נתפסים במחלות או בנגעים, הוא כדי לכפר על עונות העולם כי אז מכפרים כל עונות הדור שעי"ז מתעלה צד הקדושה והס"א נכנעת. מאין לנו זה, הוא מכל אברי הגוף, כי בשעה שכל האברים הם בצרה ומחלה גדולה שורה עליהם צריכים להלקות אבר אחד כדי שיתרפאו כולם ואיזה אבר מלקין, לזרוע המוכה שמוציאים ממנה דם ואז יש רפואה לכל אברי הגוף.
  6. אף כך בני העולם הם אברים זה עם זה, בשעה שרוצה הקב"ה לתת רפואה לעולם הוא מכה לצדיק אחד שביניהם במחלות ובנגעים ובשבילו נותן רפואה לכל, כי כתוב והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו וגו ובחבורתו נרפא לנו, ובחבורתו היינו הקזת דם כמי שמקיז דם מזרוע שבחבורה ההיא נרפא לנו, רפואה היא לנו לכל אברי הגוף ולעולם. הצדיק אוהב את הדור ומוכן לקחת על עצמו ייסורים כדי לפתור אותם. כמה סבל בעל הסולם מחלות ועניות כדי לזכות את הדור באור הפנימיות.
  7. ולעולם אינו מכה את הצדיק אלא כדי לתת רפואה לדור ולכפר על עונותיהם כי נוח לו לס"א יותר מהכלל שהדין שולט על הצדיק, כי אז אינו מחשיב לכל העולם ואינו משגיח בהם מרוב שמחה ששולט על הצדיק. והצדיק ההוא מתיסר על הדור, זוכה לממשלה עליונה בעולם הזה ובעולם הבא ואם יש צדיק וטוב לו הוא משום שהקב"ה אינו דואג לכפר על העולם.
  8. אמרתי לו אם ב צדיקים שהאחד הוא צדיק ורע לו והשני הוא צדיק וטוב לו, לא היו בזמן אחד, יפה היה מה שאמרת שע"כ צדיק וטוב לו משום שהקב"ה אינו דואג לכפר על העולם, וצדיק ורע לו משום שהקב"ה דואג לכפר על העולם. אבל יש צדיק כאן ויש צדיק כאן, בזמן אחד שלזה יש מחלות ונגעים ולזה יש כל טוב שבעולם. אמר לי, בצדיק אחד מהם או שנים די על כפרת הדור, שהקב"ה אינו צריך להכות כולם כמו שלא צריכים להכות ולהקיז דם אלא מזרוע אחת כדי לתת רפואה לכל אברי הגוף אף כאן בצדיק אחד די הסיבה שצדיקים אינם אומרים תחנון, 
  9. ואם מחלה התקיפה כל האברים אז צריכים להקיז דם מב' זרועות, אף כך אם התרבו עונות כבדים על העולם, אז כל הצדיקים מוכים כדי לתת רפואה לכל הדור. אבל בזמן שאינם מרובים כל כך אז רק צדיק אחד מוכה ושאר הצדיקים הם בשלום כי העולם אינו צריך  שיהיו מוכים כולם ואם נרפא העם, נרפאים ג"כ הצדיקים. ולפעמים נמצאים הצדיקים במחלות בכל ימיהם כדי להגן על הדור בזמן שהעונות כבדים יותר. מתו הצדיקים הרי נרפא הכל ונתכפר.

שאלות חזרה בזוהר פנחס לז-לט
1.מהם אותם שופרות שבתקיעה שלהם קשרק קשק וקרק מתקנים ומזרזים את הגאולה?
2. מהו החשבון לגאולה שאומר באות קו' של אלף רעב מהחורבן או מסוף האלף הרביעי שתהיה הגאולה?
3. מהי תשובת רבי שמעון לרבי אבא לשאלתו מדוע שיקה לצדיק כדי להציל את הרשעים שהרי כתוב בעוון רשעים רינה?
4. מדוע יש באותו דור צדיק אחד שנלקה וצדיק אחר שטוב לו אינו חולה ופרנסתו טובה וכדומה וזה תמוהה עוד יותר ממה שאומר שאם יש צדיק וטוב לו הוא משום שהקב"ה אינו דואג לכפר על העולם הייתכן כזאת?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב